Innvandring

Ulovlige innvandrere kommer med bussen

Politiet vet at det hver dag sitter ulovlige innvandrere på bussen fra Sverige – det avdekker de ytterst få kontrollene som gjennomføres. Fremmedpolitiet opplever en mangedobling av ulovlige innvandrere inn til Norge. Problemet er ressurser. Og EØS-avtalen.

I hele fjor ble det utført 26 togkontroller. Det er forsvinnende lite når vi samtidig får vite at det går fire tog i døgnet fra Sverige til Norge. Det gir 1.460 avganger per år. Hvis vi antar at det på visse helligdager er færre avganger, slik at 1.400 avganger per år er realistisk, så vil 26 kontroller tilsi at 4 prosent av togene blir kontrollert. Men i tillegg fremkommer det at hver kontroll i seg selv, heller ikke er fullgod. Da er det enkelt å være enig med Skjønsfell:

– Sjansen for å bli tatt er liten, sier politioverbetjent Reidar Skjønsfjell ved Fremmedpolitiet i Kongsvinger til NRK.no.

Skjønsfjell er en av to ansatte i fremmedpolitiet i Kongsvinger, og de har hele Hedmark som ansvarsområde.

NRK har vært med fremmedpolitiet på kontroll, som er den andre kontrollen etter sommerferien – og det selv om politiet vet at det kommer inn ulovlige innvandrere på dette toget hver eneste dag.

Stockholmstoget er på vei til Oslo. Politiet går ombord i toget på Charlottenberg. Fremmedpolitiet har denne gangen hjelp fra politistasjonen i Kongsvinger. Forsterkningen er nok vel begrunnet, for ved forrige kontroll pågrep Fremmedpolitiet seks personer som forsøkte å ta seg ulovlig inn i landet. Men de kunne tatt åtte til på samme togturen, hvis de hadde vært nok politi.

Denne kontrollen resulterer i at fem personer pågripes. To bortvises til Sverige, to sendes til Hamar fengsel for falsk identitet, mens en person benytter sjansen til å søke asyl i Norge.

Flere per kontroll

I fjord på denne tiden tok politiet i snitt 1,2 personer per kontroll. Nå ligger antallet på fem-seks.

– Det har tydeligvis økt. I de tre siste kontrollene har vi tatt minimum fire, forteller Skjønsfjell.

– Hvilken utfordring er den største?

– Det er å få hverdagen til å gå opp i forhold til alt vi ønsker å få gjort. Med så få blir det så mye ugjort, og det er frustrerende.

– Hva er ugjort?

– Det er flere togkontroller, og kontroller i restaurant- og rengjøringsbransjen. Det er ulovlig opphold overalt.

Grensekontroll

I august i år leverte en kommisjon en omfattende rapport om hva som gikk så galt den 22/7 i fjor. Kommisjonen har også en gjennomgang av viktige sider ved beredskapen. Etter denne rapporten regnet politiet med at grensekontrollen ville bli styrket. Det skjedde ikke.

– Hvorfor er dere ikke flere?

– Nei, jeg vet ikke. Det må du spørre politikerne om. Det er sikkert en prioriteringssak, sier politioverbetjent Reidar Skjønsfjell.

At ulovlige innvandrere tar seg til Norge nærmest risikofritt oppfatter jeg nærmest som en skandale. Problemet er at deler av EØS-avtalen (Schengen-avtalen) hindrer oss i å gjeninnføre grensekontroll av personer. De såkalte fire friheter omfatter fri flyt av personer, varer, tjenester og kapital i det indre marked. Vi har dermed også åpnet opp for mobil kriminalitet, der kontroller er verktøyet for å avsløre kriminelle forhold. Når så kontrollene avdekker, som i dette tilfellet, at ulovlige innvandrere ”flyter fritt over grensene”, og at problemet er økende, skulle en tro det førte til politisk handling. I tillegg skulle en tro at det førte til et ønske om å se på EØS-avtalen på nytt, men langt de fleste politikere snakker som om denne avtalen skulle være hogget i stein.

Det har tydeligvis FrP tenkt å fravike, da det fremkom i går at programkomiteen ønsker å åpne opp for å reforhandle denne avtalen. Om ikke hele, så i alle fall deler av den, og da først og fremst den delen som omhandler eksport av enkelte velferdsordninger. Personlig tror jeg bare det er et tidsspørsmål før ”fri flyt av personer” også settes på den offentlige agenda i Norge – selv om EU reiste bust da Danmark ønsket å gjeninnføre grensekontroll. Det endte med at EU bestemte seg for å skjerpe den ytre grensekontrollen og i tillegg måtte EU gå med på at medlemslandene kunne gjeninnføre tidsbegrenset grensekontroll. Da sa justisminister Faramo (Ap) at grensekontroll bare skulle brukes om andre virkemidler ikke fungerer. Så enten må regjeringen tilføre politiet mer ressurser til å gjennomføre bedre og flere kontroller, eller så bør grensekontrollen gjeninnføres. Spørsmålet er vel om det første er en billigere løsning enn den siste? Det er vel en del faktorer som tilsier at grensekontroll på sikt vil være den mest effektive og den mest samfunnsøkonomiske løsningen – i tillegg til at den vil øke tryggheten.