Antisemittisme

Pay-for-slay via Røde Kors

Det er en naturlig del av Røde Kors sin virksomhet å overvåke soningsforholdene for innsatte i fengsler. Og det må de kunne gjøre overalt der Røde Kors er representert. Men hva hvis Røde Kors sin virksomhet indirekte bidrar til å støtte terrorisme?

Røde Kors er den mest respekterte humanitære organisasjon vi har. Ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Denne status har de oppnådd ved å være politisk nøytrale alle steder der det er konflikt eller krig. Og der det er behov for hjelp, så skal alle hjelpes – uansett hvilken side i konflikten de står på.

Denne nøytraliteten har gitt Røde Kors en egen status i Norge. Virksomheten er for en stor del offentlig finansiert. Av totale inntekter i 2022 på 2,83 milliarder kroner er 1,68 milliarder kroner overføringer fra staten.

I muslimske land er det etablert tilsvarende organisasjoner under navnet Røde Halvmåne. Alle organisasjonene er organisert under paraplyorganisasjonen «Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger» (ICRC) som alle skal operere under de samme prinsipper, herunder kravet til politisk nøytralitet ved krig og konflikt. Under denne paraplyorganisasjonen er det godkjent til sammen 186 nasjonale Røde Kors og Røde Halvmåneforeninger, som alle skal følge de prinsippene som er fastsatt av ICRC.

Pay-for-slay

Det er en kjent sak at de palestinske selvstyremyndighetene (PA) overfører betydelige beløp til familiene til palestinere som er fengslet i Israel etter å ha begått mer eller mindre alvorlige terrorangrep innenfor områder kontrollert av Israel.

I vår artikkel av 17.10.2023 skrev vi følgende

«I 2018-budsjettet til PA ble det satt av lønn til fengslede terrorister og til «martyrers» familier som utgjorde 7,5 prosent av PAs totale budsjett. Beløpet som brukes til dette utgjorde hele 44 prosent av all bistanden PA mottok det året, 6,1 milliarder kroner.

1,3 milliarder kroner gikk direkte til fengslede eller løslatte terrorister, mens 1,6 milliarder kroner gikk til «familiene til martyrer og Institusjonen for sårede».

Norges bidrag til de palestinske selvstyremyndigheter utgjorde i 2022 totalt 667 millioner kroner. På samme måte som for de antisemittiske skolebøkene som benyttes i Gaza og på Vestbredden, nekter selvsagt selvstyremyndighetene for at penger fra norske skattebetalere overføres som belønning til familiene til de såkalte martyrene og til de som sitter fengslet i Israel.

Imidlertid skal man være usedvanlig naiv for å godta en slik forsikring fra selvstyremyndighetene så lenge midlene overføres som direkte budsjettstøtte og kontrollen med hva pengene brukes til er lik null.

Palestinian Media Watch

På Vestbredden og Gaza eksisterer det også en egen organisasjon under paraplyorganisasjonen ICRC, Palestinsk Røde Halvmåne. Det viser seg nå at de har en helt sentral rolle i å legge til rette for PAs utbetalinger til «martyrenes» og de fengslede terroristenes familier. Dette er avdekket av Palestinian Media Watch (PMW), som vi har omtalt flere ganger tidligere.

Slike utbetalinger innebærer et sterkt incitament for indoktrinerte unge palestinere til å ta livet av flest mulig jøder og aller helst militære, fordi da anses de som å ha falt i kamp og oppnådd status som martyrer – og familiene belønnes med betydelige månedlige beløp i uoverskuelig fremtid.

Dette fremgår av Itamar Marcus, daglig leder av PMW, sin artikkel av 19.03.2024 der han oppsummerer situasjonen på denne måten:

  • PA: «… the [Red Cross supplies the] document that we established in our [PA prisoners’ law] regulations as a main document [to confirm salary eligibility]«
  • PA Law: «The [prisoner’s] authorization of a representative is executed through a power of attorney issued by the Red Cross signed by the prisoner… The document will be valid only at the Ministry for the purpose of paying the [prisoners’] salaries.» [PA Government Decision Number 23 of 2010, clause 5]
  • Israeli law: PA salaries to terrorists are «economic incentive for terrorist activity»
  • Israel does not prevent the Red Cross from helping terrorists receive pay-for-slay payments even though they are an «economic incentive for terrorist activity»
  • PMW calls on the Israeli government to condition future Red Cross visits to terrorists in prison on a commitment not to provide any services or forms to the Palestinian Authority that would allow the terrorists to receive the terrorist salaries

Vi ser altså at det er Røde Kors som utsteder bevitnelsen til PA på at den enkelte terrorist sitter fengslet i Israel og at vedkommendes familie således har krav på utbetalinger fra PA.

Utrolig nok ser det ut til at dette har gått under radaren til israelske myndigheter, all den tid PMW har konstatert at israelsk lov forbyr å gi økonomiske incentiver til terrorisme, men likevel har latt det skje. Eventuelt at israelske myndigheter kjenner til hva som foregår, men har latt det skje i et forsøk på å holde palestinerne i ro. Uansett har Palestinsk Røde Halvmåne inntatt en rolle de skulle ha styrt unna.

ICRC benekter – PA bekrefter

I følge en artikkel i The Jerusalem Post den 20.03.2024 nekter ICRC bestemt for at de har noen rolle  i utbetalingene til terroristenes familier.

The ICRC provides documents, called Attestations of Detention (AoD), which certify that an individual has been detained. This is a humanitarian activity undertaken by the ICRC in many places worldwide in line with the Fourth Geneva Convention of 1949. Such a document in Israel is issued based on notification from the detaining authority. The ICRC is not involved in any stipend payment program involving the Palestinian Authority.

Men dette kan umulig være riktig, for ifølge PMW har en talsmann for PA for to måneder siden bekreftet på palestinsk TV at ICRC er «an essential partner in the process that enables the payment of rewards to the imprisoned Palestinians».

Å utstede bekreftelser på hvilke fanger som sitter i israelske fengsler for deretter å overlevere bekreftelsene til PA, fremstår som et klart brudd på nøytralitetskravet som alle organisasjoner innen Røde Kors er bundet av.

Hva nå?

Det er vanskelig å forstå at ICRC har utstedt bekreftelser som er oversendt PA. Særlig når de vet at bekreftelsene brukes for å få utbetalt «belønning» for drap på jøder. Resultatet blir at enda flere jøder blir drept for å oppnå utbetalinger til familien. Enda vanskeligere å forstå er at israelske myndigheter har latt ICRC holde på med dette. 

Itamar Marcus, chair of PMW, criticized the Israeli government for allowing the Red Cross to openly facilitate terror payments that are illegal according to Israeli law. «This is especially jarring these days, when the Red Cross is dragging its feet on the issue of the Israeli hostages in Gaza,» he said.

Det er lett å forstå at Røde Kors ønsker oversikt over hvilke personer som til enhver tid sitter fengslet i israelske fengsler. Det er en naturlig oppgave for Røde Kors å besøke fanger og danne seg en oversikt over soningsforholdene. Men slike bekreftelser er helt unødvendige fordi israelske fengselsmyndigheter selvsagt har full oversikt over hvem som til enhver tid er fengslet, og hvor de befinner seg. Det er jo bare å spørre.

Dessuten kan Røde Kors ha brutt israelsk lov ved å legge til rette for at PA får utbetalt belønningene til terroristenes familier, og derved lagt til rette for ytterligere terroraksjoner. Om dette skriver The Jerusalem Post følgende: 

As for the legal implications of these findings, Nitsana Darshan-Leitner, an Israeli attorney, human rights activist, and president of Shurat HaDin-Israeli Law Center, explained that “the Supreme Court of Israel recently ruled that the payments to the terrorist prisoners impose tortious liability on the Palestinian Authority and that they are sufficient to require the PA to pay compensation equal to the direct damages caused to the victims of terrorism. In this case, it turns out that the Red Cross is a vital party in executing these payments, since in the absence of the mentioned quarterly documents issued on its behalf, the terrorists would not have been able to receive the said payments. This has the effect of imposing legal responsibility on the Red Cross, meaning that victims of terrorism can sue the Red Cross for terror attacks and require them to pay compensation.

Det som PMW nå har avslørt kan bare få som konsekvens at de lokale representantene for Røde Kors må nektes adgang til fengslene. Det må finnes andre organisasjoner som kan ivareta kontrollfunksjonen med soningsforholdene.

ICRC sentralt må ta tak i dette problemet slik at ikke det lokale Røde Kors/Røde Halvmåne i Gaza og på Vestbredden ødelegger den tillit Røde Kors er helt avhengig av for å utføre de viktige oppgaver de er satt til overalt der de er til stede.