Barn

Barn som voldtar barn: Innførte tiltak med «tisse-venn»

På en skole i Danmark ble barn over tid utsatt for voldtekt, overgrep og trusler av andre barn. Både overgripere og ofre er i alderen 6-11 år. Barneovergriperne går fortsatt på samme skole. Skolen prøvde å bøte på forholdene ved at barna skulle ha en "tisse-kamerat", altså gå på do to og to sammen. Politiet skal ha kjent til saken, uten å ha grepet inn. Nå viser det seg at dette ikke bare er et fenomen knyttet til den aktuelle skolen. Nå raser debatten i Danmark om omfang, tiltak - og barnas etnisitet.

 – Mamma, jeg tror jeg har en baby i magen.

Slik lød det fra et 9-årig barn en desember dag i 2022.

Groteske overgrep

Slik åpner dansk TV2 sin avsløring om de groteske forholdene ved Borup skole i Køge kommune (en av forstedene til København). Det viste seg at den 9-årige jenta i over ett år hadde blitt utsatt for flere voldtekter av en jevnaldrende elev ved skolen, og var truet til taushet.

Men TV2 kunne videre avdekke, via legejournaler, meldinger og foreldre til barn ved skolen, at flere barn mellom 6 og 11 år har vært utsatt for trusler, vold og seksuelle overgrep fra en gruppe jevnaldrende barn ved skolen i cirka to år. Politiet var blitt orientert om sakene, men «fordi barna er så små er det en oppgave for sosialmyndighetene (barnevernet, red.)».

Skoleledelsen forsøkte å løse problemene ved å innføre «tisse-venn», som medførte at elevene skulle gå på do to og to. Dette fordi barna ikke skulle være alene. TV2 forteller videre at selv om overgrepene går år tilbake, er det først de siste ukene at problemet har fått oppmerksomhet på skolen. Det henger sammen med at ledelsen fikk 10-12 henvendelser fra foreldre. Men rundt 75 foreldre til barn ved skolen har nylig skrevet et brev til skolen og kommunen hvor de uttrykker sin bekymring.

Skoleleder Jakob Dalgas sier at de den «siste tiden dessverre har opplevd at noen barn er blitt veldig lei seg. Det dreier seg mest om jenter som forteller at de har vært utsatt for grenseoverskridende atferd.» Som TV2 påpeker, denne «grenseoverskridende atferden» handler om «alt fra trusler på livet, trusler med kniv, slag med jernrør og direkte seksuelle overgrep». Så da er det kanskje ikke så underlig at barna er blitt «veldig lei seg».

TV2 viser også andre saker, blant annet til en 6-årig, hvis kjønn ikke fremkommer, som hadde fått stukket noe opp i rompa. Moren oppdaget at barnet våknet om natten med smerter i anus. Barnet ble undersøkt av lege, og kommunen ble varslet. Moren forteller at skolen ignorerte hennes advarsler, og kalte det «uheldig seksuell lek».

Verken skoleledelsen eller kommunen har villet stille til intervju hos TV2, men kommunen, via e-post, forsikrer at de tar problemene på alvor. Det samme gjør skolen, men foreldre påpeker at problemene stadig fortsetter. Og barna som begår overgrepene er fortsatt på skolen. Foreldre fortviler over å sende sine barn til en skole der de ikke er trygge. Samtidig sier foreldrene at de ikke bebreider barna som begår overgrepene, men skolen som ikke klarer å forhindre overgrepene. Foreldrene er nå innkalt til et «dialogmøte» ved skolen i morgen, der også aktuelle representanter fra kommunen vil delta.

Vekker stor oppsikt

Saken har vakt stor oppmerksomhet i Danmark.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) skriver blant annet på X at skoleledelsen har begått «forsømmelse av ansvar og omsorg».

Dansk Folkepartis leder, Morten Messerschmidt, mener også at barna som begår ugjerningene skal utvises, men påpeker samtidig på X at det innebærer at andre skoler må ta dem inn. Derfor tar han til ordet for at skoleledelsen avskjediges. Liberal Alliances justispolitiske talsperson, Steffen Larsen, er sjokkert over skolens tiltak med «tisse-venn», som i hans tolkning er å skyve ansvaret over på barna, skriver han i et langt innlegg på X.

Til Berlingske skriver barne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S): «Jeg vil understreke at alle barn i Danmark skal være trygge på skolen. Det må foreldre kunne stole på. Derfor er jeg også glad for at Køge kommune tar saken på største alvor.»

Den konservative politikeren Rasmus Jarlov mener at TV2s utelatelse av barnas etnisitet er uheldig, da «mistanken automatisk faller på innvandrerbarn fra Midtøsten, fordi statistikken gjør det sannsynlig». TV2 har oppgitt at de har valgt å anonymisere alle barn og foreldre fordi det er snakk om mindreårige barn, samt at de har unngått fra å beskrive «visse detaljer i overgrepene av hensyn til de berørte».

Ingen kjenner omfanget

Så viser det seg altså at dette ikke er unikt for Borup skole. TV2 forteller at foreldrehenvendelser har veltet inn hos dem. Rundt 20 kommer fra foreldre med barn på Borup skole og over 25 om lignende forhold ved andre skoler.  Det handler hovedsaklig om mindre grupper av gutter som er voldelige og i flere tilfeller har utvist  seksuelt krenkende atferd mot spesielt jenter. Samtlige opplever avmakt fordi verken skole- eller kommuneledelsen ikke tar det alvorlig nok.

Rikke Alice Bille, i foreningen foreldrerådgivning Skole og Forældre, forteller at de ca. en gang i måneden får henvendelse om lignende saker. For dette skjer oftere enn man tror , påpeker hun. Bille mener at lærere, pedagoger og andre som jobber i skolen ikke vet hvordan de skal håndtere saker der barn misbruker barn. Enten er de ikke godt nok trent til å håndtere slike saker, eller de vet ikke hvor de kan henvende seg.

Statsråd Tesfaye (S) vil nå kreve gransking av om det er uttrykk for en bredere trend. «Jeg tar det på største alvor og vil derfor nå henvende meg til landets kommuner for å danne meg en oversikt», sier han i en skriftlig kommentar til TV 2 .

Mimi Strange, som i tjue år har vært direktør og klinikksjef ved Januscentret, som jobber med barn og unge som har seksuelle atferdsproblemer, konstaterer at man ikke vet den faktiske utbredelsen. Hun mener at noen av barna som utøver seksuell krenkende atferd selv har vært utsatt for overgrep eller vokst opp i et hjem med utilstrekkelig omsorg, sier hun til Berlingske.

Vekker sinne

Samtidig blir folk flest sinte over hva som fremkommer. Etter at Køges ordfører, Marie Stærke (S), kommenterte saken på Facebook mandag, har antallet sinte kommentarer fra innbyggerne bare økt. Mange skriver at de mener at Marie Stærke ikke kan være ordfører. «Som andre borgere skriver – gjør oss den tjenesten å forlate stillingen din. Du egner deg slett ikke for den stillingen!» står det blant annet. Særlig fokuserer kritikken på at overgrep og vold har kunnet pågå i to år ved Borup skole uten at det har blitt satt en stopper for det.

– Det er rett og slett så skammelig hvordan dere har håndtert dette problemet. Dette gjelder spesielt fra skoleledelsen, som du har rost for håndteringen, skriver en annen.

Det er liten grunn til å ikke tro at samme type overgrep foregår i Norge, men så langt har det ikke fremkommet annet enn en enorm økning av vold i skolen, og da først og fremst mot skoleansatte.

Ifølge Julie Dahle var det allerede i fagmiljøet for ti år siden mye snakk om barn som forgrep som på andre barn, hvilket antakelig tilsier at mørketallene er høye her på berget også. Men vi kan jo bare tenke oss hvilket ramaskrik det ville vært om noen ble voldtatt på jobben, og ledelsen i fullt alvor foreslo en «tisse-venn». Når det kommer til barn derimot, ja, da er visst alt mulig. Er det fordi man tror at barn ikke kan utsette andre barn for overgrep? Og jeg tillater meg å tro at problemet ikke blir mindre med innvandret ukultur.