Innvandring

Ukrainere som reiser hjem kan miste oppholdstillatelsen

Det heter fra justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl at ønsket er å likebehandle ukrainere og andre nasjonaliteter når det gjelder konsekvensen av hjemreiser til landet en har flyktet fra.

Justis- og beredskapsdepartementet kom i går med en pressemelding der det fremkommer at det er gitt en instruks til Utlendingsdirektoratet (UDI), som innebærer at UDI kan tilbakekalle midlertidig kollektiv beskyttelse dersom ukrainere reiser på besøk til hjemlandet.

Denne følger av en generell instruks fra Justisdepartementet til UDI (GI-03/2020) om at utlendinger som har fått beskyttelse i Norge kan miste oppholdstillatelsen sin dersom de reiser tilbake til landet de har flyktet fra. Her heter det blant annet at slike «Slike hjemreiser kan etter departementets oppfatning indikere et uakseptabelt misbruk av asylinstituttet og undergrave respekten for, samt svekke folks tillit til, asylsystemet». Det presiseres også:

Dersom slik reisevirksomhet og misbruk avdekkes, er det viktig at utlendingslovens sanksjonsmuligheter utnyttes til fulle, ved at utlendingsmyndighetene reagerer med tilbakekall av oppholdstillatelsen og opphør av utlendingens status som flyktning. Departementet instruerer derfor med dette om at alle virkemidler i utlendingsloven skal tas i bruk for å avdekke og sanksjonere slikt misbruk.

Inntil nå har det vært et unntak fra denne instruksen for ukrainere (G-07/2022) med midlertidig kollektiv beskyttelse. Dette unntaket oppheves nå, og ukraineres mulighet til å reise til hjemlandet uten konsekvenser blir med dette begrenset.

– Dersom ukrainere med midlertidig kollektiv beskyttelse reiser frem og tilbake mellom Norge og Ukraina, kan dette tyde på at de ikke lenger har behov for beskyttelse i Norge. Jeg ønsker nå å likebehandle ukrainere og andre nasjonaliteter når det gjelder konsekvensen av slike reiser, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Reiser som er foretatt før instruksens ikrafttredelse skal ikke føre til tilbakekall. I helt spesielle tilfeller vil det fortsatt kunne være adgang til å besøke hjemlandet.

Ja, dette høres jo tilforlatelig ut, men det gjenstår ett sentralt spørsmål: hvor mange har faktisk mistet oppholdstillatelsen i Norge på grunn av reisevirksomhet tilbake til landet de har flyktet fra? Det kan virke som instruks GI-03/2020 ikke er verdt papiret den er skrevet på. Eller kanskje det er slik at Utlendingsdirektoratet og Politidirektoratet ikke har ressurser til å følge dette opp? Og at UDI og de involverte departementene egentlig ikke bryr seg nevneverdig om at slike oppgaver prioriteres?

For er det noe vi vet, så er det at det er skytteltrafikk mellom Norge og land de samme påstår ikke kan bo i. Så da lurer vi på: hva vil regjeringen gjøre med dem de selv har hentet fra Gaza?