Barn

Nedleggelsen av Operasjon Spiderweb er et klart signal til ofrene

Operasjon Spiderwebs arbeid med å avsløre nettovergripere har ført til over 100 domfellelser på fire år og stoppet pågående overgrep mot barn. – Politiet blir stadig tilført nye oppgaver, samtidig som vi får redusert ressursene våre, forklarer driftsenhetsleder i Sør-Vest politidistrikt, og det har han jo rett i. Så bør politiledelsen ta innover seg hvilket signal de sender til voldtatte ungene når ressurser kreves prioritert på eksempelvis hatefulle ytringer. 

Reaksjonene på Sør-Vest politidistrikts nedleggelse av Operasjon Spiderweb har ikke latt vente på seg. Reaksjonene er overveiende negative, der kritikken hagler fra leder for Stortingets justiskomite, overgrepsofres advokater og Stine Sofies Stiftelse. Når den spesialiserte gruppa som forebygger, avdekker, etterforsker og fører nettovergrepssaker mot barn for retten legges ned, er det i realiteten et resultat av villet politikk.

– Det finnes store mørketall når det gjelder nettvoldtekter. Nå frykter jeg de blir høyere. Mye høyere. Og signalene dette sender til ofre for denne grove kriminaliteten er fullstendig feil, sier Odd Rune Torstrup i advokatfirmaet TorstrupLerum til NRK.

Torstrup har hatt en rekke saker fra Operasjon Spiderweb gjennom årene, både som forsvarer og bistandsadvokat.

Overgrep som kunne vært avverget

I torsdagens Dagsnytt 18 sa leder av Stine Sofies Stiftelse, Ada Sofie Austegård, at nedleggelsen av Operasjon Spiderweb er en gladmelding til mishandlere og nettovergripere.

– Jeg hadde aldri trodd at jeg i 2023 skulle oppleve at et politidistrikt velger å spare midler ved å flytte ressurser fra det å avdekke vold og overgrep på nett. Det er viktig å minne om at når vi snakker om vold og overgrep på nett, så er det voldtekter og mishandling som skjer i virkeligheten, sa Austegård.

Hun utfordret politiet på hvilke oppgaver som er viktigere enn å beskytte forsvarsløse barn.

Austegård fikk støtte av leder for justiskomiteen i Stortinget, Per-Willy Amundsen (Frp).

– Det som kommer til å skje nå er at barn kommer til å bli utsatt for overgrep som ellers ikke ville skjedd. Det er en grusom tanke, sa Amundsen.

Han fokuserte videre på at det er en ubegripelig vurdering å nedlegge Operasjon Spiderweb, og pekte på at Riksadvoktens føringer om prioriteringer kun setter drap foran overgrep og mishandling av barn.

Maria Aasen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og nestleder i justiskomiteen forsvarte nedleggelsen ved å peke på at hun hadde tillit til de politifaglige vurderingene som ligger til grunn for avgjørelsen. Øvrige representanter for politisk ledelse i Justisdepartementet hadde ikke anledning til å stille på Dagsnytt 18, ble det forklart hos statskanalen.

Ressurser på hatefulle ytringer

At Arbeiderpartiets Aasen vred seg i stolen er ikke underlig. Ingen regjering har hatt så stort fokus på hatkriminalitet som den sittende regjeringen har, og de underlige avgjørelsene om å opprette politikontorer der det ikke har vært behov for slike, er det også sittende regjering som må svare for. Ressursbruken synes på avveie, og det samme synes fokuset på hatefulle ytringer i et samfunn med stadig økende voldskriminalitet.

I Riksadvokatens mål og prioriteringer for straffesaksbehandingen i 2023 heter det som følger:

Hatkriminalitet og kriminalitet rettet mot pressen, politikere, aktører i rettsvesenet mv.

Straffbare handlinger motivert av fornærmedes hudfarge, nasjonalitet, etniske opprinnelse, religion eller livssyn, seksuelle orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller nedsatte funksjonsevne, skal fortsatt vies særskilt oppmerksomhet (min uthev.).

Ord folk blir lei seg av, der altså. Man kan gå til politidistrikt Sør-Vests egen rapport om hatkriminalitet for å se hva ressursene går til. Kort oppsummert er det hovedsakelig fulle ungdommer som sier stygge ord på byen som etterforskes, reises saker mot og dømmes. Vi kan nevne noen eksempler på lovbrudd fra rapporten, og så får leseren i samme stund gjøre seg egne tanker om hvorvidt det framstår klokt å bruke knappe politiressurser på denne virksomheten, mens man nedprioriterer overgrep mot barn:

Dette er dommer fra Sør-Vest politidistrikt. Det er gledelig å se at vi stadig får flere pådømmelser i hatkrimsaker. Dommene er listet kronologisk. Sitat fra dommen står i «».

Sør Rogaland tingrett 20.1.22 -21-155710MED-TSRO/TSTA

Grunnlag: I forbindelse med at politiet kom til stedet etter hendelsen beskrevet i postene I og II og i påhør av flere tilfeldig forbipasserende publikummere, uttalt han til politibetjent «NN» at han ikke vill snakke med ham fordi «NN» var en «muslimjævel» som likte muslimer. Ved senere inkvirering i sentralarresten i Stavanger i politibetjentene … sitt nærvær, kalte han politibetjent «NN» for «jævla pakkis» og «pakkis jævel»

Forut for postene I og II a og b) beskrevne forhold, uttalte han til «NN», «NN», «NN» og «NN» «fuck muslimer»/»fuck dere muslimer» «jeg vil banke dere» eller lignende, på offentlig sted og i påhør/nærvær av andre tilstedeværende og forbipasserende.

Dom: Dømt til 21 dagers fengsel som ble gjort betinget på vanlige vilkår og med en prøvetid på 2 år. Frifunnet for Straffeloven §185 første ledde tredje punktum, jf. annet ledd – jf. post III b) Dømmes for straffeloven § 185 første ledd tredje punktum, jf. Annet ledd.

Sør Rogaland tingrett 2.5.22 – 22-037281MED-TSRO/TSTA

Grunnlag: Søndag 19. september 2021 ca. kl 19.45 på stadion i Jåttåvågen i Stavanger, under en Viking-kamp, ropte han «knekk beina på den jævla negeren» eller liknende i retning av en Bodø/glimtspiller.

Fra dommen: «Utropet ble hørt av de som stod rundt tiltalte, men kunne neppe høres på banen av den det ble rettet mot. Det har ingen betydning for dets straffbarhet jfr. HR-2020-184-Aavsn.21. Utropet ble fremsatt under en fotballkamp med andre supportere tilstede. Det var hørbart for mange av disse og skapte reaksjoner hos mange uten at antallet lar seg fastslå. Det er dermed ingen tvil om at det ble fremsatt i offentlig.»

«Utropet fremstår mer som sjikane og forhåning knyttet til hudfarge enn som en meningsytring. Utropet er imidlertid over grensen for det som kan aksepteres av smakløse og ubetenksomme ytringer.»

Dom: 18 dager betinget fengsel med prøvetid på 2 år, samt bot på 20.000 kr subsidiært 15 dager i fengsel.

Visst er det stygg ordbruk, derom hersker ingen tvil. Men vel vitende om at det fremdeles er lovlig å si eksempelvis «gå og dø, jævla feite hore» eller «fuck alle dere rødhåra», synes ressursbruken likevel underlig. Det finnes vel knapt et menneske som ikke i løpet av livet har opplevd krenkende ord eller dårlig behandling. Vi bor i et land der slik oppførsel sanksjoneres sosialt, og gitt kriminalitetsutviklingen som gir vedvarende fysiske og fysiske skader skulle man kanskje prioritert politiressurser annerledes. Prosessen fram til en dom krever unektelig mye ressurser. Det skal etterforskes, intervjues vitner, tas avhør og så videre. Det krever mange ansattes tid – tid som kunne vært brukt på mer alvorlige saker.

Politiets ressurser er selvsagt ingen Sareptas krukke, og når det brukes midler på det ene, innebærer det unektelig at noe annet får færre midler. Dersom man sammenlikner overgrep mot barn og hatefulle ytringer burde det logiske være å konkludere med at førstnevnte er langt farligere og bør prioriteres, men slik er det øyensynlig ikke.

Barna ofres

I januar i år hadde Stavanger Aftenblad en lang leder viet nettopp Operasjon Spiderweb. Det var den gang ikke kjent at politidistriktet ville nedlegge den svært kompetente enheten, men det som framkom burde allerede da vært oppsiktsvekkende for mennesker med omtanke for barn.

Til nå har 90 overgripere blitt domfelt på grunnlag av bevis som er skaffet til veie gjennom Spiderweb og det overnasjonale samarbeidet Norge er del av. Det er en udiskutabel suksess. Men det bør bekymre at ikke alle meldinger Norge får, fører til at det opprettes en sak.

Av kapasitetshensyn er det bare personer som selv har tilgang til barn, eller er dømt for overgrep tidligere, det skal opprettes straffesak på. Akkurat nå har politiet konkret informasjon om 30 personer i Rogaland som kan ha lastet ned eller delt overgrepsmateriale, uten at politiet så langt har tatt kontakt med dem (min uthev.).

Deres mørke hemmelighet er fortsatt skjult. Og de vil også ha plettfri vandel. Dersom denne beslutningen kun skyldes kapasitet hos politi og påtalemyndighet, bør det diskuteres om ikke kapasiteten burde økes.

Det er altså straffefritt å laste ned overgrepsmateriale av barn dersom du ikke har barn i egen husstand eller jobber med barn, eller dersom du ganske enkelt ikke er oppdaget og dømt for overgrep tidligere. Det er hårreisende opplysninger, og Stavanger Aftenblad har helt rett i at den debatten som burde vært reist, er debatten om hvorvidt enheten burde tilses flere ressurser.

Som mor og som fagperson med mange møter med overgrepsutsatte barn bak meg, blir jeg ganske enkelt rasende med tanke på den politisk villede utviklingen i politiet. Etaten må altså bruke sine begrensede midler på ordbruk framfor å bruke dem på misbrukte unger. Det framstår så absurd at det er vanskelig å begripe, men det føyer seg i rekken av virkelighetsfjerne føringer. Som alltid er det de aller svakeste i samfunnet det går utover. Å legge ned Operasjon Spiderweb er et tydelig signal til barna: Dere er ikke verdt å prioritere.