Den kulturelle revolusjonen

Spør Lippestad om hvor grensen mellom islam og islamisme går – og finn den gjerne selv også

Partiet Sentrum med Geir Lippestad i spissen har invitert fundamentalistisk islam inn i norske bystyrer. Mens partiet får kritikk for lefling med islamister i Islam Net, er det et passende tidspunkt å løfte spørsmålet om hvor skillet mellom islam og islamisme går.

At kampen mot islamisme er viktig er både politikere og journalister enige om, men de kommer sjeldent med noen definisjon av hva islamisme er. Selv i regjeringens Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer er islamisme nevnt, men uten å gi en konkret definisjon av hva det er.

Den offentlige debatten om islam og muslimer har vært preget av temaer som internasjonal terrorbekjempelse og ytringsfrihet, særlig i kjølvannet av terrorangrepene i USA i 2001 og karikaturstriden i 2005 og 2006. I tillegg har manglende likestilling, negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, æresrelatert vold, negative holdninger til LHBTIQ-personer i konservative muslimske miljøer og radikal islamisme blitt trukket fram (min utheving). Norske myndigheter jobber for å bekjempe kriminelle forhold, slik som vold, tvangsekteskap og ekstremisme. Det er også et mål at alle skal leve sine liv fritt for negativ sosial kontroll og at andre skal ha respekt for hvordan en velger å leve sitt liv.

Med Partiet Sentrum i full sving – med samrøre med Islam Net, hyllester av Erdogan og samtidig insistering på at de er et parti for alle minoriteter, inkludert seksuelle sådanne, bør bevisstheten om hva det betyr å løfte islam inn i demoktratiske institusjoner økes.

Jeg skal innrømme at jeg selv har brukt begrepet islamisme. Det er enkelt og bekvemt dersom man skal unngå å stigmatisere og unngå å stemples som rasist, men jo nærmere man går begrepet i sømmene, jo mer ullent framstår det. Jeg klarer ikke for egen del å definere hvor skillet mellom islam og islamisme går, og det problemet er jeg ikke alene om.

Ideologi

Det går et åpenbart skille mellom bruk av vold og ikke bruk av vold. Samtidig beskriver Ruud Koopman i sin bok Islams forfalne hus at årsaken til volden, ufriheten og stagnasjonen i islamske samfunn og miljøer er islam selv.

Den anerkjente sosiologen skriver at over 40 prosent (44) av muslimer i Europa har holdninger som faller inn under fundamentalisme-begrepet. Blant kristne er det fire prosent, viste Koopmans undersøkelse. Da gjenstår vi med et muslimsk miljø der den eneste forskjellen mellom 40 prosent muslimer og de voldelige ekstremistene er voldsbruken.

Islam har et åpenbart ideologisk problem i møte med vestlig kultur, men vestlig akademia har et tilsvarende problem med å adressere ideologien. Skillet mellom islam og islamisme finnes ikke i den islamske verden og heller ikke i muslimske miljøer i Vesten, mens islamisme har blitt et nærmest obligatorisk ord når akademia skal kritisere de negative sidene ved islam.

Islams ideologiske problem løftes også av Hege Storhaug i Islam. Den 11. landeplage (s.11).

Termen islamisme viser til et islam der juss, politikk og teologi er en og samme sak. Men dess mer kunnskap jeg har fått om islam, jo mer umulig samvittighetsmessig har en slik intellektuell eller ideologisk teoriøvelse blitt for meg. Dette fordi islam som et overordnet totalitært samfunnssystem – et gjennomislamisert samfunn på alle nivå – allerede ble etablert av islams stifter Muhammed i det syvende århundret i den arabiske byen Medina. Det blir derfor meningsløst å postulere at det ikke var islam Muhammed praktiserte da han satt med all makt over folket han hadde underlagt seg, men ideologien, den politisk totalitære islamismen.

Storhaug spør betimelig om hvilken form for islam det i så fall var Muhammed var praktiserte. Og det er et vesentlig spørsmål når man vet at profeten Muhammed anses av muslimer som det perfekte mennesket.

Moskémiljøene avviser skillet

Man skulle anta at det var i muslimenes interesse at skillet mellom islam og islamisme kom tydelig fram i deres egne gudshus, slik at de slapp å bli belemret med nordmenns uro over islams implisitte ideologi. Men moskémiljøene har heller ingen fasit man kan lene seg på – i alle fall ikke en som er beroligende for mennesker som har berettiget frykt for det totalitære. Storhaug berører også denne problematikken i «Landeplagen»:

Et annet argument mot å skille mellom islam og islamisme, er at det ikke finnes noen moské i Norge tilhørende de to store dominerende retningene innen islam, sunni- og sjiaislam – så vidt meg bekjent – som tydelig har skilt ut den personlige gudstroen, spiritualiteten og ritualene som bønn og faste, og parkert politikk og juss på utsiden av dørstokken, forvist til historiens skraphaug. Tvert om.

Mitt syn støttes av blant andre Tariq Ramadan, ansett som den ledende angivelige «reformatoren» av islam i Europa, som det hevdes skal stå for en tilpasning av religionen i tråd med Europas ånd og verdigrunnlag, et slags «euro-islam».

Ramadan har vært en av EU-kommisjonens viktigste rådgivere i islamspørsmål de siste årene. Han løftes også frem av mang en norsk samfunnsdebattant, som stortingspolitiker Abid Q. Raja i Venstre og samfunnsdebattanten Mohammad Usman Rana. Av mange uttalelser fra denne ideologiske lederpersonen, nevner jeg en skriftlig fra 2002:

«Vi ville ikke være troende hvis ikke islam var rettesnoren for livene våre, hvis ikke Koranen var grunnloven for samfunnene våre, hvis ikke den islamske loven styrte alle våre anliggender»(min utheving).

Her vil jeg på det sterkeste anbefale leserne å ta en kikk på denne videoen, innspilt rett før valget og publisert på muslimerstemmer.nos Facebook-side.

-Hver gang det er valg spør muslimene hvem de skal stemme på, og det er alltid vanskelig å si et konkret parti. Men nå er det Alhamdulillah mye enklere, får tilhørerne høre, blant dem Simen Bondevik på første rad (alle kvinnene er selvsagt bakerst i lokalet). Imamen messer i vei om at «dere er den beste nasjonen», med henblikk på at muslimer er en nasjon. Han fastslår at det halal å bruke stemmeretten, «når muslimene vet det vil komme et gode for dem». Det understrekes at muslimene ikke trenger å tenke selv, velge parti selv, for det har «nasjonen» og muslimerstemmer.no nå gjort for alle sammen. Det fastslås at valg egentlig er haram, men ikke når man er i et land med stemmerett, der er det halal fordi man kan påvirke slik at muslimer får makt.

Hva skal man kalle dette? Islam? Demokrati? Islamisme?

«Islamofobisk»

I Sverige er det nylig foretatt en systematisk undersøkelse av holdningene i de svenske moskémiljøene.

Litteraturkritikeren, forfatteren og styremedlem i Doku, Johan Lundberg, og tidligere advokat Lars Jonson, kontaktet alle de største moskéene i Sverige for å forhøre seg om hvordan de ser på ordene islamisme og islamist, og om de selv bruker dem eller andre begreper om mennesker og bevegelser som refererer til islam som politisk, antidemokratisk eller voldelig. Resultatet av kartleggingen ble presentert i Doku.nu:

Med noen få unntak ønsker ikke moské-representantene engang å vedkjenne seg at de vet hva som menes med ordene islamisme og islamist. Ingen av dem støtter synspunktet som politikere og journalister uttrykker, og ingen bruker ordene. Et par skriver kort at personen som bruker ordene selv må forklare hva han mener. Alle sier at de bare snakker om islam og muslimer, og at de ikke bruker noe annet begrep.

Noen hevder at ordene bare har som formål å peke på praktiserende muslimer som ekstremister, og at det er islamofobi, rasisme og hat mot islam å bruke dem.

Svarene samsvarer med resultatene i tidligere tilsvarende undersøkelser. Det er nemlig en bred oppfatning i muslimske organiserte miljøer at islamisme og islamist er termer som ikke-muslimer i Vesten bruker for å ødelegge eller skade islam og dets omdømme (min utheving).

Forfatterne av undersøkelsen beveger seg deretter inn på det området politikere og journalister sjeldent ønsker eller vil bevege seg inn i, der de drøfter hvorfor det kan ha seg at religiøst aktive muslimer ikke vil vedkjenne seg begrepene islamisme og islamist. De hevder det kan tolkes som at de anser begrepet som overflødig og refererer til noe som ikke eksisterer, og påpeker at dersom dette er tilfelle er det direkte feil, i og med at den politiske komponenten åpenbart er tilstede i islam.

Det er  også andre mulige årsaker til at de troende muslimene ikke vil vite av begrepene, skriver Lundberg og Jonson:

Moskérepresentantene kan også vurdere begrepet islamisme som overflødig fordi det ikke er noen reell motsetning mellom islam i vid forstand og politisk islam. Deretter kan det hende de mener at politisk islam ikke er en problematisk utvekst av islam.

En rimelig tolkning av denne holdningen er at representantene har et «inkluderende» syn på islam i begrepets brede forstand, at politisk islam er ett av flere rimelige uttrykk for islam, der en ytterkant er en mer from og innadvendt religiøs praksis, mens en annen ytterkant er en revolusjonerende, voldelig form for religiøsitet. En tredje variant kan være politisert, med sikte på å snu utviklingen av samfunnet innenfor rammen av demokratiske systemer i retning av for eksempel økt aksept av sharialoven i visse muslimske enklaver.

Voldskapital

HRS har gjentatte ganger belyst at islam har en aktiv og overrepresentert voldskapital i Norge, og at hele hundre muslimer fra Norge tilsluttet seg terrorkalifatet IS. Det gir en klar indikasjon på at forekomsten av voldelige radikale er langt høyere i de muslimske miljøene enn den er i samfunnet forøvrig. Skulle man «oversatt» antall ekstremister til befolkningen forøvrig, ville omtrent 2.500 nordmenn tilsluttet seg IS.

Den norske NOVA-undersøkelsen Holdninger til ekstremisme viser den samme overrepresentasjonen blant muslimske ungdommer og deres tanker om bruk av vold som politisk virkemiddel.

Hvilken endring det er ønskelig å oppnå ved voldsbruk, stilles det derimot ikke spørsmål ved i undersøkelsen. Dersom man kan mistenke at muslimske unge er villige til å bruke vold for å få økt aksept av sharialoven, er tallene skremmende. Det tallene unektelig viser er at de muslimske ungdommene er mest tilbøyelige til å støtte de mest ytterliggående standpunktene, samtidig som andelen som svarte «vet ikke» i all hovedsak befant seg i innvandrertette bydeler.

Er det islam eller er det islamisme om lag 30 prosent av muslimsk ungdom synes vold kan forsvares når målet er politisk endring?

Myten om ofre

Den rådende politiske tanken om at språk og arbeid gjør at muslimer integreres, får en kraftig knekk når man ser på framveksten av salafistiske holdninger i Europa. Islam er et ideologisk rammeverk og verdisett som ikke forsvinner med større språkkunnskaper eller jobb. Islamsk mentalitet forblir ikke bare uendret i den vestlige verden, den tilspisses og blir mer aggressiv, helt i tråd med religionens fundamentalistiske verdigrunnlag.

De «enslige ulvene» og «marginaliserte innvandrerne» er elendige forklaringsrammer for terror, men til tross for kunnskap om at islamske terrorister ikke er ofre for trangboddhet, dårlige sosioøkonomiske forhold og negative fordommer, fortsetter myten om at de er ofre å leve videre, både i politisk forebyggingsarbeid og i media.

Partiet Sentrum bygger hele sin politikk rundt offerforståelsen av muslimer. Ser man gjennom hele videoen det ble lenket til tidligere i artikkelen, vil man høre de samme påstandene. Muslimer er ofre for det norske samfunnets hat, sier imamen. Han fastholder at det er utrolig mye hat mot muslimer, ikke ulikt Sentrum-leder Lippestad selv, som i flere år har argumentert for at det er Frp og HRS som er de virkelige samfunnsfiendene, at kritikken mot islam er smertefull for muslimer og driver hatet framover.

Myten om muslimers offerstilling gjør det vanskeligere å problematisere korrelasjonen mellom stadig flere muslimers høye utdanning og framveksten av ekstreme ideologiske miljøer.

Akademisk skille

Det er mye som taler i retning av at skillet mellom islam og islamisme er et kunstig akademisk skille som sørger for at man slipper å forholde seg til grunntesene i islam og Muhammeds liv.

Hvis man hevder at islam er en avskyelig religion på grunn av de politiske elementene som unektelig er tilstede, kan man si at resonnementet, men selvfølgelig ikke vurderingen, samsvarer med de svenske moskérepresentantenes tolkning av islam, noe også Dokus Johan Lundberg og Lars Jonson påpeker. Selvsagt vil ikke moskérepresentantene mene at islam er avskyelig, de vil tvert imot hevde religionen har rimelig rett i å ha politisk agenda. Resonnementet om at islamisme er et konstruert begrep er likevel sammenfallende.

Et mer problematisk skille går mellom politikere og mediers fordømmelse av enhver islamkritiker som hevder at islamisme er et ubrukelig begrep og toleransen for at moskérepresentantene kan hevde det samme. Lundberg og Jonson påpeker at det er bekymringsfullt når det mediene kaller islamistiske handlinger faktisk oppleves å være i tråd med generell muslimsk tro av muslimene selv.

Samtidig er det naturligvis bekymringsfullt at det ser ut til å råde en relativt stor enighet blant islamske autoriteter i dagens Sverige om at islamisme ikke er et problem eller at islamistiske handlinger er i tråd med muslimsk tro generelt.

Problemet med skillelinjen mellom islam og islamisme blir svært tydelig i lys av moskérepresentantenes svar. Skillet er konstruert. Akademia insisterer på at skillet er tydelig, men evner heller ikke selv å definere hvor den selvkonstruerte grensen skal gå. Hva med islamsk homohat? Hva med påtvunget hijab og jødehat? Hvor går grensen? Lundberg og Jonson ser heller ikke ut til å finne (dette klare) skillet, men sitter tilbake med en rekke spørsmål akademia ikke evner å besvare.

For hva er egentlig islamisme? At voldelig islamisme skal fordømmes er nok de fleste svenske opinionsledere enige om, men begrepet islamisme er bredere enn det. Spørsmålet om hva som bør inkluderes i begrepet tvinger seg på om man prøver å svare på spørsmålet om de svenske moskérepresentantens svar skal tolkes som uttrykk for islamisme. Er det for eksempel et uttrykk for islamisme å oppfatte kritikk av islamisme som islamofobi?

Det er på høy tid å forkaste begrepet islamisme og erkjenne at muslimene selv har rett når de sier at begrepet ikke finnes. Det synes lite hensiktsmessig å operere med et skille ingen evner å påpeke hvor går, og som ikke eksisterer som annet enn en passende idé for intellektuelle som frykter rasismestempel.

At begrepet forkastes er lite trolig. Det er all grunn til å anta at det vil brukes mer enn før, gitt det faktum at fundamentalistisk islam har tatt plass i bystyret i Drammen ved Partiet Sentrum, og gitt partileder Geir Lippestads vansker med å ta et oppgjør med det. Det er de andre partienes plikt å forstå at det tales med to tunger, og de bør utfordres på å si hvor skillet mellom islam og islamisme går.