Gjengkriminalitet

Organisert kriminalitet i Sverige spres til Norge – politiet øker innsatsen

I en pressemelding opplyser Politidirektoratet (POD) at norsk og svensk politi innleder et tettere samarbeid. − Situasjonen er alvorlig, og vi ser en negativ utvikling i trusselbildet knyttet til kriminelle nettverk i Norge. Blant annet rekrutteres barn og unge til kriminelle miljøer hvor interne konflikter fører til alvorlige voldshendelser i det offentlige rom, sier politidirektør Benedicte Bjørnland. 

Utviklingen har vært tydelig over tid, og den organiserte kriminaliteten i Sverige har eksplodert etter den massive innvandringen til landet. Nettverkene som har vokst fram har de siste årene utvidet sitt nedslagsfelt, og er nå tydelig representert også i Norge.

− Flere av disse kriminelle nettverkene har tilknytninger til Sverige. Dette kan dreie seg om narkotikainnførsel, tilgang til våpen eller svenske gjengkriminelle som utfører voldsoppdrag i Norge, sier Bjørnland i pressemeldingen.

Rekruttering

Mens Faktisk.no langt på vei avskriver den negative utviklingen og framholder at kriminaliteten i Oslo går ned, er POD tydelige på at trusselen fra den organiserte kriminaliteten er tiltakende, og at den representerer en betydelig kriminalitetsutfordring i samfunnet.

Det er også grunn til å se med bekymring på hvordan de kriminelle nettverkene opererer. Ikke bare innfører de våpen og narkotika til Norge, de retter seg også i stor grad mot barn. Det er en utvikling Sverige har vært kjent med over tid, og det er ikke uten grunn at nettopp barn rekrutteres. I kraft av å være nettopp barn kan de ikke straffes, og dette vet de kriminelle nettverkene å utnytte til fulle.

Hvilke barn som rekrutteres er det liten tvil om. Voldseksplosjonen i skolene, kniv- og machete-ran og politikere som snakker om trangboddhet er fragmenter av det samme bildet: Barn og unge med innvandrerbakgrunn målrettes effektivt av de organiserte nettverkene. En annen indikator på at det nettopp er barn med innvandrerbakgrunn, er politidirektørens ordvalg, der hun tyr til det forslitte uttrykket «våre ungdommer» i PODs pressemelding.

− Kriminalitetsutviklingen i Norge er sammensatt, og kan ikke løses av enkeltaktører. Dette er utfordringer samfunnet må ta grep om i fellesskap. Dette er våre ungdommer og vår felles trygghet, og vi må jobbe sammen for å for å snu utviklingen og hindre rekruttering av ungdom til kriminelle miljøer, sier Bjørnland.

Men ungdommene er jo nettopp ikke «våre», de tilhører sine foreldre, sitt miljø – og de kriminelle nettverkene. Og trusselen fra de kriminelle aktørene vil fortsette å tilta så lenge samfunnet unnlater å stille krav til ungdommenes foreldre. Forebyggingen politidirektøren skisserer, er ikke reell forebygging, men innsats som settes inn for sent.

− Felles kunnskap om kriminalitetsutviklingen er viktig for å legge til rette for en felles forebyggende innsats. Organisert kriminalitet går igjen som en viktig driver på tvers av ulike kriminalitetsområder, og vi må se helheten i utfordringene for å kunne utnytte samfunnets samlede ressurser mest mulig effektivt og treffsikkert, sier Bjørnland.

Samarbeid

Når POD nå forsterker samarbeidet med Sverige, er det et uttrykk for hvor alvorlig og omfattende trusselbildet er. Men det er også et bilde på spagaten mellom å anse alle aktører under myndighetsalder som sårbare barn, mens aktørene over 18 beskrives med realisme. Tilsynelatende er det fremdeles vanskelig for politiledelsen å forstå at spagaten er lite hensiktsmessig for å få bukt med kriminaliteten.

Politiet har en langsiktig innsats mot organisert kriminalitet og gjengkriminalitet i Norge. Det eksisterer allerede et internasjonalt politisamarbeid i regi av Europol, og det er dette som nå forsterkes mellom norsk og svensk politi.

− Vi er enige om å forsterke samarbeidet mot organiserte kriminelle nettverk. Dette handler i hovedsak om et mer forpliktende etterretningssamarbeid og felles forebyggende innsats rettet mot kriminelle aktører vil stå sentralt, forklarer Bjørnland.

Politidirektøren snakker på den ene siden om svært farlige kriminelle aktører som krever internasjonal bekjempelse, mens hun på den andre siden vil bruke «forebyggende innsats mot kriminelle aktører». Igjen: Det er ikke forebygging når kriminaliteten allerede eksisterer. Det er all grunn til å be politidirektøren klargjøre hva hun mener med utsagnet, for det klinger kanskje godt i ørene på dem som sitter bak skrivebordene, men på gata høres det nær absurd ut.

Kriminelle nettverk lar seg ikke begrense av landegrenser, og det er viktig at politiet deler informasjon om bakmenn og sentrale aktører som utfører kriminell virksomhet på tvers av landene.

− Den grove, organiserte kriminaliteten er grenseoverskridende. Derfor er det viktig å forsterke det langvarige og gode samarbeidet vi har. Det handler om å skape sikkerhet og trygghet i begge landene våre, og det kan bare gjøres ved å jobbe sammen, sier rikspolitisjef Anders Thornberg.

Ja, det skulle bare mangle at informasjon om farlige volds- og narkotikakriminelle deles fritt mellom de nordiske landenes politietater, noe annet ville være underlig. Så får publikum håpe at «det gode samarbeidet» kan føre til større grad av realisme og mindre grad av sosionomforståelse av grov kriminalitet i politiledelsen.