Barn

Kunnskapsminister Brenna (Ap) vil fjerne karakterer i orden og oppførsel

Ikke bare vil hun fjerne karakterer i fag generelt, kunnskapsminister Tonje Brenna går enda lenger. Midt oppi tidenes voldsbølge i landets skoler foreslår ministeren å fjerne karakterer i orden og oppførsel også. At landets lærere ikke gjør opprør forblir en gåte.

I en kort notis hos NRK fra 23. mars finner vi det oppsiktsvekkende forslaget fra øverste hold.

Utdanningsdirektoratet ønsker i et nytt nasjonalt forsøk å vurdere elever i orden og oppførsel uten karakterer. Selv om karakteren fjernes, skal elevene fortsatt vurderes, men ved bruk av andre metoder for å gi elevene tilbakemeldinger. Et eksempel på dette kan være elevsamtaler.

– Karakterer i orden og oppførsel tar i dag utgangspunkt i hva elevene ikke må gjøre/ikke mestrer. Med det skiller de seg fra karakterer i andre fag. Vi ønsker med dette forsøket å utforske andre måter å vurdere elever i orden og oppførsel på, enn ved å gi elevene karakter, skriver Utdanningsdirektoratet, ifølge Utdanningsnytt.

De er nå på jakt etter skoleeiere og friskoler som ønsker å være med på forsøket.

Det er vanskelig å se for seg skoleeiere som vil sine egne lærere så vondt, men selvpiskingens tid er neppe forbi. Enda mer hinsidig er begrunnelsen for å fjerne orden- og oppførselkarakterene som ligger svart på hvitt på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Fagfornyelsen vektlegger blant annet dybdelæring, kritisk tenkning, arbeid med de tverrfaglige temaene og elevmedvirkning. Et vurderingssystem i orden og oppførsel bør også bygge opp under dette. Et karaktersystem som kun gir mulighet for å gå ned i karakter er ikke i tråd med intensjonene i læreplanverket om sosial læring og utvikling.

Nå framstår det reelt sett ikke heller som Utdanningsdirektoratet eller Brenna selv er særlig belemret med dybdelæring og kritisk tenkning, men å påstå at man ikke kan ha en korrigerende sanksjonsmulighet fordi elevene «bare kan gå ned i karakter» er i praksis å fjerne enhver forventning om at unger forstår helt enkle regler.

Selv et barn forstår

Regler for orden og oppførsel er så enkle at nettopp barn skal forstå dem. Det er ikke vanskeligere enn hva som gjengis på eksempelvis Osloskolens nettsider, der det listes opp hva som er lov og hva som ikke er lov:

Regler for oppførsel

Elevene skal vise alminnelig god oppførsel som å:

  • være til stede i opplæringen
  • være til stede i opplæringen – behandle, også på digitale medier, medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering med mer
  • bidra til et godt læringsmiljø
  • rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
  • ta godt vare på skolens eiendeler
  • vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr
  • følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr

Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres:

  • å mobbe eller på andre måter krenke andre
  • å utøve eller true med fysisk vold
  • å fuske eller forsøke å fuske
  • å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler
  • å røyke eller bruke tobakk/snus (voksenopplæringssentre kan i lokalt reglement tillate bruk av røyk/tobakk/snus på nærmere angitte områder dersom senteret ikke har elever som får opplæring etter opplæringsloven § 3-1 (før fylte 25 år))
  • å ha med og/eller benytte farlige gjenstander
  • å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Dette er regler som selv barnehagebarn er trent i. Det er ikke mer enn hva man kan forvente som en norm, og deretter sanksjonere med nedsatt karakter etter gjentatte brudd. Hvordan fjerning av denne sanksjonsmuligheten ikke vil være noe annet enn nok et hinder for utslitte lærere er umulig å få øye på.

Samtaler og erfaringsutveksling

Utdanningsdirektoratet synes å ha beveget seg ned i et slags synkehull av elendige tiltak, for videre kan vi lese at karakterene skal erstattes av samtaler med de elevene som ikke oppfører seg. Eller «ikke mestrer» som er den gjeldende eufemismen, som om ungene var dumme som brød.

For eksempel kan karakter og anmerkninger erstattes av tilbakemelding til elever gjennom elevsamtaler. Skolene må selv ta ansvar for å utvikle denne vurderingspraksisen, mens Udir vil legge til rette for erfaringsutveksling mellom deltakerne. Deltagere kan selv sørge for regionale og/eller lokale nettverk dersom dette er ønskelig.

Beklager, men dette kan jeg levende se for meg. Unger som går til voldelige angrep på både medelever og lærere skal snakkes med. Eureka, det er det sikkert ingen lærere som har forsøkt tidligere. Og så skal man i tillegg ha «erfaringsutveksling» i etterkant. Det framgår ikke hvorvidt det bare er lærerne selv som skal dele erfaringer med hverandre eller om også de ikke-mestrende barna skal danne sine egne regionale og/eller lokale nettverk – de er jo utvilsomt deltakere. Litt som de nettverkene de ellers beveger seg i, kanskje?

Man kan bli matt av mindre – og lattermild, men hadde jeg vært lærer ville jeg gått i protest. Det blir for dumt.