Aktuelt

Over 69.000 flere i Sverige i fjor

Sverige er nå blitt over 10,5 millioner personer, en økning på 69.230 i 2022. Samtidig hadde landets det laveste antallet nyfødte på 17 år. Økningen skyldes innvandring.

Sveriges befolkning øker av to årsaker, forteller det svenske statistikkbyråret SCB, det ene er at flere innvandrer enn utvandrer og det andre er at flere fødes enn det dør. Men siden Sverige har det laveste antallet nyfødte på 17 år, skjønner vi jo tegningen.

SCB viser til at befolkningsøkningen i 2022 forklares med at 75 prosent med at antallet innvandrere var flere enn antallet utvandrere, mens 14 prosent er overskuddet av fødsler . De resterende 11 prosentene forklares i hovedsak med at det i 2022 er meldt uvanlig mange innvandringer fra forrige årsskiftet 2021/2022. Disse inngår ikke i innvandringsoverskuddet (innvandring minus utvandring) i 2022, men rapporteres i en justeringspost. Med andre ord er innvandringsoverskuddet høyere enn hva tallet skulle tilsi på grunn av etterslep fra 2021.

Fødte og døde

Det ble født 104.734 barn i Sverige i 2022 (51,4 prosent gutter og 48,6 prosent jenter). Sammenlignet med året før var det en nedgang på 9.529 fødsler (8,3 prosent). Ikke siden 2005 er det født færre barn i Sverige.

Hvor mange barn som fødes avhenger av antallet kvinner i fertil alder og hvordan fruktbarheten ser ut i ulike aldre. Den totale fruktbarhetsraten sank i 2022 til 1.521 barn per 1.000 kvinner (1,51). Fertiliteten økte noe i 2021, men har hatt en nedadgående trend siden 2010 da den totale fruktbarhetsraten var på 1,98. Vi må tilbake til 1999 for å finne en lavere total fruktbarhet enn i 2022.

I fjor døde 94.737 personer, knappe 2.800 flere enn året før og sammenlignet med 2020 var det 3.400 færre. Det gir et fødsesoverskudd på 9.997 personer, det laveste siden 2005.

Innvandring

Det heter fra SCB at det innvandret 102.436 personer i 2022, som skal være en økning på 11.805 personer fra 2021. Men siden SCB allerede har fortalt at «uvanlig mange innvandringer» fra 2021 først ble registrert i 2022 uten å bli registrert i 2022, blir dette tall som er vanskelig å forholde seg til. Særlig siden vi heller ikke vet hvor mange «uvanlig mange» er. Mer interessant er det kanskje å se på hvem som innvandret til Sverige, hvis disse tallene gjenspeiler realitetene for 2022.

Utover de noe over 50.000 flyktningene fra Ukraina, er den største gruppen ifølge SCB svenskfødte som er igjeninnvandret, totalt 9.869 personer. Men om dette først og fremst er etniske svensker eller om noen har innvandrerbakgrunn, vites ikke. Men det er uansett noen færre (611, nedgang på 5,8 pst) enn i 2021.

Detter følger India med 8.009, en økning på 1.992 (33,1 pst) fra 2021. På de neste plassene er Polen (4.677, økning på 47 pst) , Tyskland (4.533, økning på 29,5 pst), Syria (3.900, økning på 10,2 pst), Pakistan (3.398, økning på 4,9 pst), Iran (2.979, økning på 21,9 pst), Afghanistan (2.732, økning på 35,1 pst), Tyrkia (2.281, økning på 25 pst) og Romania (2.281, økning på 46 pst).

Siden dette bare utgjør til sammen noe over 30.000 personer, er den store innvandringsgruppen (over 72.000) fra en rekke andre land, inkludert ukjente land.

Utvandring

I 2022 utvandret 50.592 personer, som var 4,8 prosent flere enn året før. Det vanligste landet å utvandre til var Storbritannia, med 4.291 (8,5 prosent av utvandringene). Deretter følger Danmark (3.982), Tyskland (3.441), Norge (3.167), USA (2.778), Finland (2.469), Spania (2.070), Frankrike (1.194), Polen (1.182) og Nederland (1.119).

Som vi ser er det ikke mange ikke-vestlige land som synes attraktiv å utvandre til.

Det var også til Storbritannia nettoutvandringen (færre inn- enn utvandringer) var størst, etterfulgt av Danmark, men også Kenya. SCB oppgir ikke antallet inn- og utvandringer til/fra Kenya, så vi vet bare at flere utvandret til Kenya enn innvandret fra Kenya. De siste 13 årene har utvandringen til Danmark vært større enn innvandringen fra Danmark. For Storbritannia og Kenya er det andre året på rad med netto utvandring, melder SCB.

Størst vekst

I løpet av 2022 økte folketallet i 16 av 21 svenske län (fylker) og i 159 av landets 290 kommuner. Det er færre enn i 2021, da 19 fylker og 205 kommuner hadde en befolkningsøkning.

Stockholms län hadde den største nettoutflyttingen til resten av Sverige, hvor 4.749 flere personer flyttet fra sammenlignet med til fylket. Til tross for dette hadde Stockholms län den største befolkningsøkningen blant fylkene med 24.888 personer. Det forklares med både fødsels- og innvandringsoverskudd.

Gøteborg kommune hadde størst befolkningsøkning blant kommunene (9.292), etterfulgt av Stockholm (5.978), Malmö (5.628) og Uppsala (4.544).

Vi kan mer enn antyde at det foregår en befolkningsutskiftning i Sverige, både fordi vi vet hvem som innvandrer uten å utvandre og fordi vi vet hvilke grupper som har høyest fruktbarhet.

SCB