Islam

Nye SSB-tall: Færre kristne og flere muslimer

Nedgangen i medlemmer i Den norske kirke var rekordstor i fjor, med totalt tre prosent frafall. Muslimske trossamfunn har derimot rekruttert mange nye medlemmer, med en total oppgang i medlemsmassen på nær fire prosent. 

SSB har publisert ferske tall over medlemmer i tros- og livssynssamfunn. Tallene viser at nordmenn melder seg ut av Den norske kirke i raskere tempo enn noensinne, mens muslimske og andre tros- og livssynssamfunn øker medlemsmassen.

At Den norske kirke mister medlemmer er på ingen måte overraskende. Kirken har gått fra å være opptatt av å ivareta nettopp troende kristne og det kristne verdigrunnlaget til å bli en stadig mer politisk aktør, der både prester og biskoper uttaler seg om alt fra klimakamp til islam, og det har den naturlige konsekvens at mange får hele Den norske kirke opp i halsen og melder seg ut.

De utmeldte melder seg i noen grad inn i andre kristne trossamfunn, for også disse har hatt en oppgang i tilslutning i løpet av 2021, men totalt sett synker medlemsmassen i norske tros- og livssynssamfunn.

Islam på frammarsj

Mens Den norske kirke mister tre prosent av alle medlemmer i løpet av fjoråret, øker antallet registrerte medlemmer i muslimske trossamfunn med nesten fire prosent. Ser man nærmere på tabell 1 i SSBs presentasjon, ser man at moskemiljøene øker medlemsmassen med nesten like mange medlemmer som de mistet året før.

Årsaken til fjorårets nedgang i antall registrerte muslimer er dog av rent teknisk art og har ingen ting med det reelle antallet muslimer å gjøre. Det reelle antallet er stadig stigende, mens fjorårets frafall i medlemsmasse kan forklares med en lovendring som trådte i kraft 1. januar 2021.

Loven krever at et samfunn må ha minst 50 tilskuddstellende medlemmer for å få statstilskudd. Tidligere var det ikke en slik grense for samfunnene. Alle samfunn som søker om statstilskudd er med i statistikken.

Mer interessant er det å se på økningen i antallet registrerte troende muslimer siste tiårsperiode, en økning på nær 57 prosent.

Pengestrømmen

Hvert eneste registrerte medlem i et trossamfunn utløser økonomisk tilskudd fra staten. På regjeringens nettsider kan man selv gå inn og se og beregne hvor mye skattepenger som pøses utover de ulike trossamfunnene – og det er mange av dem: 23 fullskrevne sider med oppramsede ulike trossamfunn.

Hvert eneste medlem utløser 1.353 kroner rett inn på konto. Mens støttebeløpet tidligere ble utbetalt dels av stat, dels av kommune, er det nå staten alene som utbetaler tilskuddet i sin helhet.

For 2022 utgjør støttebeløpet, aka dine og mine skattepenger, til moskeene svimlende 238 millioner kroner, eller helt spesifikt kr. 238.248.417,-

Islam tjener på din utmelding

Man kan på alle måter forstå nordmenns frustrasjon over og påfølgende utmelding av Den norske kirke. Men paradoksalt nok fører utmelding av Den norske kirke til at muslimske trossamfunn får enda mer enn før, og tilsvarende gjør andre trossamfunn.

Det er enkelt forklart fordi Den norske kirke ikke får støtte per medlem, men i stedet offentlig dekning av kostnader på et overordnet nivå. Disse kostnadene er eksempelvis lønn til prester, vedlikehold av kirker, administrasjon og lignende.

Regjeringen fastslår at «Andre tros- og livssynssamfunn har rett til tilskudd som om lag svarer til det staten og kommunene bevilger til Den norske kirke målt pr. medlem.»

Melder du deg ut, i likhet med hundretusenvis andre, øker dermed beløpet beregnet per medlem, fordi totalpotten til Den norske kirke er den samme, men skal fordeles på færre medlemmer. Dermed øker også tilskuddet til andre trossamfunn fordi det i «rettferdighetens» navn er fastslått at bidrag til kirken delt på antall medlemmer er nøkkel for tilskudd per medlem uansett trossamfunn.

Ønsker man at tilskuddet til islam skal bli mindre, er eneste løsning dermed at flere melder seg inn i Den norske kirke, ikke ut av den. Eller: ordningen må endres.

Les også om hvordan islam brer om seg i en rekke land i Europa