Lov og rett

Til fullt angrep på klanene: – Utvis dem

"Kriminelle klaner driver med kriminalitet som angriper og truer rettsstaten." Slik innleder Moderaterna (M) en ti-punktsplan for å bekjempe kriminelle innvandrerklaner. M vil utvise utenlandske statsborgere før de har begått klankriminalitet. Det holder at man "frykter" at de kan "begå eller delta i organisert kriminalitet".

Moderaterna (M) ligger ikke på latsiden nå like før sommerferien. Tvert om ser partiet ut til å ha startet valgkampen nesten tre måneder før det svenske nasjonalvalget – et skjebnevalg – ved å gå til fullt angrep på den innvandringsbaserte kriminaliteten i Sverige. Vi kunne i forrige uke rapportere at M nå vil forby søskenbarnekteskap, ikke minst for å frariste klanene makt, en makt de bruker overfor egne barn til å gifte dem bort innen klanen for å styrke nettopp klanens makt. Logikken er like enkel som da Magnus Lagabøte på 1200-tallet nedla forbud mot ekteskap helt ut i femte ledd: Lagabøte ville ta fra klanene makt, og samle folket som én nasjon innen et fritt demokrati.

10-punktsplanen

Nå tar M ytterligere et steg i kampen mot klanene. I en plan med 10 punkter foreslås følgende:

1. Gi Brå (Brottsforebyggande rådet) i oppgave å kartlegge de kriminelle klanene som er aktive i Sverige i dag.
Begrunnelse: Politiet har vurdert at det er minst 40 kriminelle klaner i Sverige , som har en omfattende voldskapital og ambisjoner om å pleie et parallellsamfunn der klanen er sentralmakten i stedet for den svenske staten. For å få et samlet bilde av hvilke kriminelle klaner som finnes og er aktive i kriminelle sammenhenger i Sverige, kreves det en omfattende nasjonal undersøkelse.

2. Kriminaliser klanrettssaker og andre utålelige parallelle rettssaker.
Begrunnelse: Kriminelle familienettverk gjennomfører i dag sine egne rettslignende prosedyrer når noen i et familienettverk mistenkes for å ha begått kriminalitet mot noen i sin egen familie eller mot et medlem av et annet familienettverk. Parallelle rettssystemer undergraver legitimiteten til den demokratiske rettsstaten.

3. Legge til rette for avlytting av klaner for å forebygge kriminalitet.
Begrunnelse: Organisert kriminalitet i Sverige er systemisk. Vold rammer stadig flere uskyldige ofre. De kriminelle klanene inntar en særstilling med hensyn til den sterke lojaliteten som preger gruppen. Taushetskulturen er ekstremt sterk og kriminaliteten som klanene driver med er dermed vanskelig å etterforske.

4. Etablere et særlig nasjonalt utreiseprogram for medlemmer av kriminelle klaner.
Begrunnelse: Moderaterna har i flere år presset på for å få etablert et nasjonalt avhoppingsprogram for gjengkriminelle. Å forlate et familiebasert kriminelt nettverk kan i mange tilfeller være enda vanskeligere ettersom du ikke bare snur ryggen til venner, men også slektninger. Det er også åpenbare farer for de som har bestemt seg for å slutte. På denne bakgrunn bør det i forbindelse med utviklingen av et nasjonalt avhopperprogram utvikles et eget program for medlemmer av familiebaserte kriminelle nettverk.

5. Forby søskenbarnekteskap. Les mer om forslaget her.

6. Etablere en særlig klanenhet innen politiet etter tysk modell. Les mer om forslaget her.

7. Ta over omsorgen for flere barn som vokser opp i klaner.
Begrunnelse: Moderaterna ønsker at flere barn som vokser opp i kriminelle miljøer skal ivaretas ifølge LVU (Lov om omsorg for unge). Dette inkluderer barn som vokser opp i familiebaserte kriminelle nettverk. Barn skal ikke oppdras i kriminalitet, men må raskt fjernes fra slike miljøer.

For å muliggjøre mer omsorg kreves det at staten tar et større ansvar for omsorgskostnadene, som i dag bæres av kommunene. I tillegg bør staten gjennom Statsadvokatembetet gis mulighet til å søke og fatte midlertidige vedtak om omsorg etter LVU – noe som kun sosialnemnda kan gjøre i dag. Ved å gi aktor den fullmakten kan politiets ofte gode kunnskap om hvilke barn som vokser opp i kriminelle miljøer brukes til å beskytte flere barn.

Moderaterna ønsker derfor  at flere barn som vokser opp i kriminelle klaner tas vare på.

8. Legge til rette for at myndighetspersoner i saker som handler om vedtak rettet mot klanmedlemmer skal få anonymitet.
Begrunnelse: Tjenestemenn må kunne ta korrekte avgjørelser basert på gjeldende lovgivning uten å måtte bekymre seg for mulig gjengjeldelse. Det er grunnleggende for en rettsstat at alle borgere behandles likt. Det er aldri akseptabelt at kriminelle benytter trusler og utpressing.

Utgangspunktet må være at beslutningstakere er ansvarlige for sine beslutninger. Men i saker der det er en klar risiko for at beslutninger rettet mot en enkeltperson kan medføre fare for alvorlige trusler eller press mot en bestemt tjenestemann, bør mulighetene for anonymitet for beslutningstaker styrkes.

9.  Sikkerhetsklarere beslutningstakere inne svenske NAV.
Begrunnelse: Betalende myndigheter har blitt et åpenbart mål for infiltrasjon av kriminelle. Et myndighetsdekkende bilde fra 2021 sier at myndigheter og virksomheter er utsatt for «korrupsjon, infiltrasjon og uautorisert påvirkning» fra organisert kriminalitet (Les mer i rapporten Myndigheter i samarbeid mot organisert kriminalitet i 2021 ). Myndighetene som betaler velferdsmidler bør derfor styrke kontrollen med personene som rekrutteres til beslutningstakende stillinger.

10. Utvise flere kriminelle klanmedlemmer.
Begrunnelse: Hver stat har rett til å kontrollere ikke-statsborgere når det gjelder innreise, opphold og deportasjon. Det følger av utlendingsloven at den som mangler svensk statsborgerskap og er dømt for en forbrytelse, kan utvises fra Sverige og forbys å returnere hit innen en viss frist. I dag er det få utenlandske statsborgere som er dømt for grov kriminalitet som faktisk utvises, blant annet fordi det tas store hensyn til personens tilknytning til Sverige. Utenlandske statsborgere som er aktive i alvorlig kriminelle nettverk utgjør en trussel mot det svenske samfunnet.

Moderaterna ønsker derfor å innføre en mulighet til å utvise utenlandske statsborgere som kan fryktes å begå eller delta i organisert kriminalitet. Dette bør være mulig uavhengig av om de er dømt for lovbrudd eller ikke.

SD i kulissene

Det kan være liten tvil om at Ms tydelige utspill mot klankriminalitet (også) handler om å ta opp kampen om SDs velgere før valget. Selv tror jeg det må enda kraftigere lut til, som eksempelvis doble straffer for kriminalitet begått i gettoområder, slik Danmark har innført. I tillegg mener jeg at politisk ledelse bør ha følgende i tankene: Et ervervet statsborgerskap skal man også kunne miste. I Sverige som i Norge kan man ha dobbelt statsborgerskap, og er det andre statsborgerskapet i et land man gjerne drar på ferie til, burde det ikke være et problem å utvise hele klanfamilier dit.