æreskultur

7-åringer brukes til å levere narko. SD vil ansvarliggjøre foreldrene

Kriminelle gjenger rekrutterer små barn. Dette gir barna tilhørighet og status. Politiet ber nå om at det må settes inn tiltak overfor barn helt ned i førskolealder. Jimmie Åkessons SD legger nå på bordet en hel tiltakspakke mot kriminalitet og islamsk ekstremisme der eksempelvis foreldre pålegges å betale for skader barna deres påfører samfunnet. SD vil også at hele familier skal utvises når foreldre utviser manglende evne og vilje til å ta ansvar for barna sine.

Å stanse nyrekruttering til kriminelle gjenger har blitt pekt på som en viktig faktor i kampen mot organisert kriminalitet. Carin Götblad er politimester ved Nasjonal operasjonsavdeling (NOA). Hun sier til SVT Nyheter at samfunnets innsats må gjøres mye tidligere enn det som gjøres i dag, gjerne allerede i førskolealder.

– Vi har sju-åtteåringer som leverer narkotika for å oppnå tilhørighet og status. Men vi har også tenåringer som ikke skjønte hva de ble dratt inn i og som vil ut, men som så blir utsatt for reelle trusler, sier hun.

SDs tiltak

Sverigedemokraterna (SD) har presentert en bred tiltakspakke mot kriminalitet og ideologisk ekstremisme på 10 sider. Del 6 handler nettopp om å betone foreldreansvaret. Bakgrunnen er denne:

Mange unge som vokser opp i Sverige tilhører destruktive parallelle strukturer der andre normer enn de svenske preger oppdragelsen. Religiøse, kulturelle og kriminelle interesser for å skape forakt for institusjoner og majoritetskulturen har på mange steder trengt til side svenske myndigheters mulighet til å operere og sikre unge mennesker mulighetene som skal være tilgjengelige for alle i Sverige. Det sementerer og blokkerer integrasjonsproblemer over generasjoner og utgjør en trussel mot det den svenske samfunnsmodellen. Det svenske samfunnet må gjenvinne en dominerende stilling i innvandrertette områder og fungere som en offensiv kraft mot parallelle samfunn.

SD presenterer deretter fem tiltak:

  1. Overføre utsatte barn i belastede områder til statlige grunnskoler. «Hensikten er delvis å flytte dem fra en destruktiv hjemmemiljøet der de utviklet antisosial atferd, men også for å beskytte andre barn og unge fra deres innflytelse.
  2. En skole som utdanner i svenske normer. «I svensk skole skal svenske normer og verdier være utgangspunktet. Morsmålsundervisningen må avvikles, da den bidrar til segregering. Slørforbud vil bli innført for både elever og lærere, for å øke tilpasningen til svensk normer. Klær og attributter som assosieres med en kriminell må forbys i skolen.
  3. Forbud mot muslimske friskoler. Muslimske friskoler der barn oppdras i henhold til normer og kultur som distanserer elevene fra det svenske samfunnet skal forbys. Alle barn i Sverige har rett til å leve i tråd med svenske normer og majoritetskulturen.
  4. Innfør anmeldelsesplikt for volds- og seksuallovbrudd og æresrelatert undertrykkelse. Skolen skal i større grad samarbeide med sosialtjenesten når æresrelaterte normer eller klankontroll begrenser jenter og gutters levekår.
  5. Flere barn skal omsorgsovertas av myndighetene. Dette gjelder barn i familier som er langt fra det svenske samfunnet. De samme forventningene skal legges til grunn for foreldreskap, oppvekst og barns rettigheter i gettoene. Socialstyrelsen skal få i oppdrag å utvikle tiltak overfor kulturelt vanskeligstilte familier som i større grad kan føre til tvangsinngrep.

Tidligere i dag fortalte vi at Moderaterna har lagt en tiltaksplan mot klankriminalitet. Også der er tvangsomplassering av barn et punkt.

Valgkampen er vitterlig i gang i Sverige.