Den kulturelle revolusjonen

Omfattende trygdesvindel av MENA-innvandrere avslørt på danske flyplasser

Sosialhjelpsmottakere fra Midtøsten og Nordafrika “glemmer” å opplyse myndighetene om at de drar på ferie. Dermed svindler de staten for skattefinansierte ytelser de ikke har krav på. Ved å ta stikkprøver av reisende på danske flyplasser, avslørte Danmark hundrevis av innvandrere som skulle på ferie til hjemlandet for skattebetalernes regning.

«Hva er statsrådens holdning til at innbyggere på dagpenger og sosialhjelp blir avslørt i bedrageri når de reiser på ferie uten å melde fra til myndighetene?» spør Pia Kjærsgaard i Dansk Folkeparti i et brev stilet til fungerende arbeidsminister Mattias Tesfaye (S).

Spørsmålet kommer på bakgrunn av en artikkel i Berlingske, der det avsløres at innvandrere fra såkalte MENA-land mottar dagpenger, sosialstønad og sykepenger samtidig som de drar på ferieturer til hjemlandet, stikk i strid med lov om sosiale ytelser, som er klokkeklar på at trygdemottakere skal opplyse om ferier og mister krav på stønad under ferieavvikling.

 – Jeg vil starte med å fastslå at det er fullstendig uakseptabelt når noen jukser med trygden. Det undergraver samholdet i samfunnet vårt. Det er kommunenes og a-kassenes oppgave å informere og kontrollere at innbyggere på stønad skal være tilgjengelige for det danske arbeidsmarkedet, svarer Tesfaye.

Flyplasskontroll

Mattias Tesfaye fastslår at innvandrere fra ikke-vestlige land utgjør den klart største gruppen blant dem som er avslørt for trygdesvindel. Avsløringene ble gjort i 23 ulike kontroller ved danske flyplasser i perioden 1. juni 2021 til og med 24. oktober 2021, opplyser han i svaret til Kjærsgaard.

Ved å ta stikkprøver av reisende, ble det avdekket svært mange som hadde tenkt seg på ferietur til hjemlandet samtidig som de mottok trygdeytelser. Av de kontrollerte reisende ble 585 personer vurdert å skulle undersøkes nærmere.

Det er den danske Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) som har gjennomført kontrollen, og den viser at andelen innrapporterte fra MENA-land er betydelig overrepresentert. 289 innrapporterte av totalt 388 er innvandrere eller etterkommere av innvandrere fra ikke-vestlige land. Det tilsier at omtrent 75 prosent av de reisende som ble tatt i trygdesvindel hadde MENA-bakgrunn.

 – STAR bemerker at dette ikke betyr at de 388 personene vil bli møtt med et krav om tilbakebetaling av ytelser. STAR kan ikke vurdere om respondentene har handlet i strid med reglene. Det vil avgjøres i etterfølgende saksbehandling i a-kassene og kommuner, skriver Tesfaye videre i sitt svar.

Utnytter muligheter

Det kan se ut til at innvandrerne har utnyttet koronasituasjonen, der kontrollen ved danske lufthavner har vært innstilt.

 – Vi vil ikke akseptere sosial svindel. Vi skal bekjempe svindel av offentlige tjenester – også når innbyggere reiser til utlandet og ikke er tilgjengelige for arbeidsmarkedet, sa Tesfaye til Berlingske i oktober.

I Danmark er reglene slik at dersom du mottar sosiale ytelser som dagpenger, kontantstøtte eller integreringsstønad, er det ulovlig å reise til utlandet uten å melde fra til a-kassen eller kommunen først, tilsvarende det norske regelverket for ytelser fra NAV.

Det er etter at kontrollene ble iverksatt igjen i juni i år at svært mange har blitt tatt for å «glemme» å opplyse om feriereiser til opprinnelseslandene.

Tesfaye er tydelig på at det er behov for utstrakt kontroll av trygdemottakere, og at de som har mottatt penger de ikke har krav på både må bøtelegges og tilbakebetale pengene de urettmessig har mottatt.

Trygdesvindel i Norge

Norske myndigheter har oss bekjent ikke tilsvarende kontroller ved landets flyplasser som Danmark gjennomfører. Men i likhet med vårt naboland i sør har også andelen avdekkede tilfeller av trygdesvindel falt betraktelig under koronaåret 2020. Antallet anmeldelser har falt fra i alt 968 i 2018 til kun 355 i 2020, viser NAVs statistikk.

Tilsvarende er det naturlig nok for anmeldte beløp i samme periode, med unntak et byks i anmeldelser av misbruk av tilskuddsordninger som ble innført under nedstengningen i 2020. Mens det totale beløpet som er anmeldt er halvert fra 2018 til 2020, er det avdekket betydelig svindel med lønnskompensasjoner og forskutterte dagpenger under koronaåret 2020. Hvilken andel av denne svindelen som kan tilskrives MENA-innvandrere er ikke spesifisert i NAVs statistikk.