Korona

Eldre dør etter å ha blitt smittet av hjemmetjenesten

Eldre, hjemmeboende mennesker har blitt smittet av uvaksinerte ansatte i hjemmetjenesten, og deretter dødd. Nær 40.000 ansatte i den kommunale helse- og omsorgssektoren har innvandringsbakgrunn. Mens 91 prosent av nordmenn over 18 år per i dag er fullvaksinert, er situasjonen en ganske annen i innvandrerbefolkningen. 

Det er de eldste som er aller mest sårbare når de smittes med koronaviruset. Og mens mange eldre mottar helse- og omsorgstjenester i hjemmet, er risikoen for å smittes av dem som de er avhengige av å ta imot hjelp fra, definitivt til stede.

Inger Lauvlids far og Truls Lauvlids bestefar døde av korona 28. august i år etter at en uvaksinert ansatt i hjemmetjenesten smittet ham. De kan ikke forstå hvordan noe slikt kunne skje, fortalte NRK onsdag kveld. Statskanalen fulgte opp saken i NRK Nyhetsmorgen torsdag, men løfter ikke det aller mest vesentlige poenget:

En stor andel innvandrere er ansatt i norsk hjemmetjeneste, og samtidig er innvandrere den gruppen som i størst grad både unnlater å vaksinere seg og som i størst grad er smittet av koronaviruset.

En trist avslutning av livet

Inger Lauvlid er selv pensjonert sykepleier, og hun forteller til NRK at faren fikk en trist avslutning på et langt liv. Faren var fremdeles hjemmeboende med sin kone, og på alle måter oppegående, helt til han ble smittet av den utsendte fra kommunens hjemmetjeneste.

– Jeg forstår ikke at kommunen kan sende de uvaksinerte hjem til de mest sårbare, sier Lauvlid til NRK.

– Han var ikke veldig dårlig da han var innlagt på sykehuset, men han var alene og fikk ikke ha besøk, forteller hun videre.

Hun beskriver videre hvordan faren først ble innlagt på sykehus og deretter overført til det lokal sykehjemmet. Smitten gjorde at han ble isolert, og etter nær to ensomme uker der han var mye alene, døde faren på Modumheimen.

Farens triste avslutning på livet er dessverre ikke enestående. Bare en måned tidligere døde et eldre menneske i Molde, og historien var den samme. Uvaksinerte helsearbeidere fikk ta seg av en gammel og smittet vedkommende, som døde etter isolert sykeleie.

Ansatte med innvandringsbakgrunn

Nær 40.000 ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester har innvandringsbakgrunn. En stor andel av disse jobber nettopp som pleieassistenter og ufaglærte i hjemmetjenesten.

I Helsedirektoratets publisering Kompetanseløft 2020 presenteres spesialbestilte data fra SSB.

I 2019 var det sysselsatt 39 819 personer med innvandrerbakgrunn i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Som figur 14 viser, jobbet flest som ufaglærte (35,4 prosent), helsefagarbeidere (31 prosent) og sykepleiere uten videreutdanning (14,3 prosent).

Vaksinestatus

Helsevesenet generelt er i større grad vaksinert enn befolkningen for øvrig, forteller NRK Nyhetsmorgen i dag. Men det er bare halve sannheten, for det finnes en gruppe ansatte som i mindre grad enn andre er vaksinerte og som NRK ikke opplyser om.

FHIs ukerapporter har gjennom pandemien vist at innvandrere som er født i Polen, Somalia, Pakistan og Irak er nasjonalitetene som har flest smittede, og de samme gruppene er også i FHIs seneste situasjonsrapport blant de som i minst grad er fullvaksinerte (selv om Pakistan er kommet opp i 80 % og Irak 72 %).

Samtidig er en stor andel mennesker fra disse landene ansatt for å ivareta vårt samfunns mest sårbare; de gamle.

Regelverket

Det finnes ikke noe regelverk som gjør arbeidsgivere i stand til å kreve at ansatte vaksineres, ei heller i helse- og omsorgssektoren. Helsedirektoratet har laget en anbefaling, og det er opp til hvert enkelt helse- og omsorgsforetak å vurdere hvorvidt de følger disse anbefalingene.

Generelt bør arbeidsgivere:

  • Motivere til og signalisere tydelige forventninger til ansatte om å la seg vaksinere ved årlig tilbud om influensavaksine og andre relevante vaksiner.
  • Sørge for at arbeidstakere tilbys lett tilgjengelig, sikker og effektiv vaksinasjon. Med sikker vaksine menes at vaksinering ikke medfører vesentlig helserisiko for den ansatte. Med effektiv vaksine menes at vaksinen gir rimelig god beskyttelse.
  • Gi tilbud om vaksinasjon skriftlig. Det bør dokumenteres at tilbud om vaksinasjon er gitt. Ansatte skal gis informasjon om fordeler og ulemper ved å la seg vaksinere. Det er frivillig for arbeidstakerne å ta imot tilbudet om vaksinasjon.

Men det er fullstendig opp til den enkelte arbeidsgiver å spørre de ansatte om de er vaksinert eller ikke, og de ansatte har ingen plikt til å besvare et eventuelt spørsmål.

Mens det i NRK Nyhetsmorgen fokuseres på at spesialiserte sykepleiere og sykepleiere generelt i større grad er fullvaksinerte enn resten av befolkningen, har det liten betydning for antallet eldre, hjemmeboende tjenestemottakere. Det er med stor sannsynlighet disse som i størst grad er utsatt for smitterisiko, gitt at det er disse som i størst grad mottar tjenester av ufaglærte.

Til NRK Nyhetsmorgen sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) at vi må verdsette innsatsen helsevesenet har gjort under koronapandemien og at vi må ha tillit til at helsearbeidere som ikke er vaksinert fortsatt ifører seg smittevernutstyr eller omplasseres til andre arbeidsoppgaver.

Mens kreftleger i samme sending krever at sikkerheten for våre eldre og sårbare blir bedre, nevnes ikke elefanten i rommet av noen av NRKs intervjuobjekter.

Selv om vi ikke kan vite at det var utenlandske ansatte som smittet de eldre i Modum og Molde med det dødelige viruset, er tallenes tale klar. Det arbeider et firesifret antall ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste som kommer fra de gruppene av befolkningen som i minst grad vaksinerer seg og i størst grad smittes.