Innvandring

Ernas innvandrerflørt: Gratis barnehage til tredje, fjerde og femte barn

Dagen etter at Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre og Raymond Johansen besøkte Groruddalen for å sikre seg innvandrerstemmene, parerer statsministeren med et valgløfte som er så integreringsfiendtlig at man skulle tro det kom fra ytterste venstrefløy. Høyre lover gratis barnehage til det tredje barnet. Ja, og det fjerde, femte og sjette, så klart. 

Høyre og Erna ligger under på meningsmålingene, men ikke langt nok under til at de har gitt opp håpet. Og det må være litt av en desperasjon på gang i høyre-leiren når de bare dager unna valgdagen slenger på bordet en gavepakke som først og fremst treffer innvandrerbefolkningen.

– Det er bra for Norge dersom flere får flere barn. Høyre går til valg på at barn nummer tre i barnehagen skal være helt gratis, sier Solberg til VG.

Helt gratis, du. Vi vet hvem som må betale.

Men det er ingen grunn til å tro at nordmenn generelt vil la seg lokke til å legge p-pillene på hylla og produsere flere barn grunnet dette insentivet. Det er på det nåværende tidspunkt en utfordring å få norske par til å produsere mer enn ett barn.

Stupende fødselstall

Norske par produserer svært få barn. En rask titt på SSB viser at det samlede fruktbarhetstallet i Norge i fjor ikke er halvannet barn engang. Kvinner i Norge får nå i snitt 1,48 barn – og det er ikke helt likt fordelt på ulike befolkningsgrupper i landet.

Årsakene til at norsk fruktbarhet stuper er mange og sammensatte, men det man med rimelig visshet kan fastslå, er at produksjonen neppe vil ta seg opp av et valgløfte om gratis barnehage for barn nummer tre og fire. Skulle økonomisk lokkemat i form av ekte valgflesk ha noe for seg, måtte Erna og Høyre tenkt litt lenger – og klokere – og derimot lovet gratis barnehage for barn nummer to, og deretter fullpris. Det kunne hatt effekt på norske kvinners fødelyst.

For de eneste kvinnene i Norge som generelt får flere enn to barn, er innvandrerkvinner fra ulike grupper. Hvorvidt landet befolkes av hvite eller brune barn spiller selvsagt ingen rolle, men det som spiller noen rolle er verdioverføringen fra generasjon til generasjon.

At de kvinnene som i størst grad lever i utenforskap er de samme som føder flest barn inn i det samme utenforskapet, er kanskje ikke en ønsket verdioverføring.

Jeg skriver kanskje, for med Ernas utspill er det sannelig ikke godt å si hva Høyre mener om saken.

Innvanderkvinnene føder

SSB har selvsagt oversikt over innvandrerkvinnenes fruktbarhet også.

Innvandrerkvinner føder en stadig større andel av barna i Norge.  I 2016 hadde nærmere 27 prosent av de nyfødte, altså mer enn én av fire – en mor som var innvandrer. For ti år siden gjaldt dette rundt 15 prosent av barna.

Fruktbarhetsmønsteret er relevant på flere måter i analyse av innvandringen. Innvandrernes, eller nærmere bestemt innvandrermødrenes fruktbarhet, og barnetall er viktig for hvordan innvandringen påvirker befolkningsutviklingen på lang sikt. Det finnes mange forestillinger om at bestemte grupper av innvandrere og deres barn etter hvert vil utgjøre flertallet av befolkningen på grunn av høy fruktbarhet.

Går man nærmere inn i SSBs tabell over utvalgte opprinnelsesland, framkommer det at kvinner fra Somalia i snitt får 3,6 barn, kvinner fra Syria 3,51 barn, kvinner fra Eritrea får 3,12 barn og kvinner fra Pakistan får 2,64 barn. 

At innvandrerkvinner får barn er i seg selv ikke et problem. Problemet er snarere at kvinnene som får disse barna samtidig topper statistikken over manglende utdanning, manglende arbeidslivsdeltakelse, høy voldsutøvelse og dårlige foreldreferdigheter.

Men samtidig er det akkurat disse kvinnene som vil tjene på Ernas lokketilbud og få barn nummer tre og fire kanskje før de ellers ville.

Bremsekloss for integrering

Selv de aller mest innvandringsliberale vil si seg enig i at det er lurt for innvandrerkvinnene å delta på norskkurs før de går i gang med barneproduksjon når de kommer til Norge. Høyres forslag om gratis barnehage fra og med tredje barn er en effektiv bremsekloss for dette.

For et par uker siden hadde Dagsavisen en artikkel om flerkulturelle doulaer, altså kvinner med minoritetsbakgrunn som hjelper innvandrerkvinner under fødsel. Disse kurses, og Marit Stene Severinsen forklarer at det er viktig å tørre å fortelle innvandrerkvinnene at de ikke trenger å planlegge fødslene sine tett i tett.

– En hel dag av kurset handler om seksuell helse, og det er ikke fordi jeg som jordmor skal si «du skal ikke ha så mange barn», men fordi det kan være lurt å fortelle at det er sunt for kroppen at man venter litt mellom graviditetene. Så får du også sjans til å starte på det norskkurset, sier Severinsen. Hun er prosjektkoordinator for flerkulturelle doulaer i Norske Kvinners Sanitetsforening.

Det er flere grunner enn kvinnenes egen helse som gjør det lite integrerende å oppfordre dem til å føde flere barn. Vi gikk i juli gjennom årsrapporten til Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll. Her løftes flere årsaker til at kvinnene trenger støtte, ikke en statlig bremsekloss i form av gratis barnehage.

Syrere ble også hovedfokuset i lanseringen av årsrapporten, og fellestrekk ved sakene som omhandler syrere har lite med medienes påståtte ressurssterke flyktninger å gjøre. Gjennomgående beskrives et lukket, patriarkalsk miljø der jenter tvangsgiftes, ofte som barnebruder, og der syrere i ulike deler av Norge har etablert miljøer der internjustisen råder og mange kvinner og barn lever i frykt.

Flere fartsdumper

Høyre har forøvrig lagt inn flere fartsdumper for integrering. I VG oppsummeres frieriet til innvandrervelgerne slik:

Ventestøtte
Høyre ønsker også å erstatte dagens ordning med kontantstøtte, og heller innføre «ventestøtte» for de som venter på barnehageplass.

– Å få barn skal ikke måtte planlegges etter hovedopptaket i barnehagen, og fleksible løsninger som ventestøtte for de som venter på barnehageplass vil gjøre at færre må ta ut ulønnet permisjon, sier Solberg.

Tidligere barnehageplass til flere
Hun viser til at de har utvidet retten til barnehageplass det året barnet fyller ett år, fra å gjelde august, til å gjelde barn som er født til og med november.

– Dette har gitt om lag 11.000 flere barnehageplass det året de fyller ett år. Nå går vi til valg på å utvide ordningen til desember.

Rimeligere for dem som trenger det mest
– Høyre vil videreføre ordningene med gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling – ikke for alle – men for familier med lav inntekt. I 2022 vil anslagsvis 73.000 barn motta gratis tilbud eller redusert foreldrebetaling i barnehage eller SFO.

Hvert eneste av disse løftene er et frieri til innvandrere for å få dem til å stemme noe annet enn Arbeiderpartiet. Vel, det er bare å ønske Høyre lykke til med den satsingen – den kommer neppe til å lykkes. Så kan Høyre selv fundere over hvorvidt de skal gjenreise noen konservative politiske tanker når de med all sannsynlighet ryker ut av regjeringskontorene etter valget. Vårt tips er at det ville vært klokt.