Statistikk

Færre tyverier – volden fortsetter

Pandemiåret 2020 har gjort noe med kriminalitetstallene - men ikke for alle lovbrudd.

Statistisk sentralbyrå (SSB) kom i dag med nye tall for kriminalitet. Den viser at i pandemiåret 2020 ble det registrert 300.636 lovbrudd i Norge, som er en nedgang på 3 prosent sammenlignet med året før.

Nedgangen tilskrives koronatiltak, der det særlig var færre tyverier. I underkant av 87.000 tyverier i 2020 er drøyt 8 prosent færre enn i 2019, der den vesentlige reduksjonen er tyverier fra personer med en nedgang på 38 prosent. Med andre ord er det trygt å holde seg hjemme hvis en vil unngå å bli ranet.

SSB melder om store periodiske svingninger i omfanget av anmeldelser i løpet av 2020. I årets to første måneder ble det anmeldt noe flere lovbrudd enn i samme periode i året før. Sammenlignet med 2019 ser de et betydelig lavere omfang av registrerte anmeldelser i periodene med nedstengninger av samfunnet, særlig for noen typer lovbrudd, og spesielt i ukene og månedene etter midten av mars. Omfanget anmeldelser i første halvår ble dermed lavere enn tilsvarende periode i 2019. Nedstengningene mot slutten av året ført også til et lavere omfang av anmeldelser, men samlet sett er antallet anmeldelser i andre halvår av 2020 på nivå med samme periode året før.

Hvordan står det så til med vold og mishandling – og i særdeleshet seksuallovbrudd?

Vold, mishandling og seksuallovbrudd

SSB viser til at det er registrert færre tilfeller av vold og mishandling og at anmeldte seksuallovbrudd er på nivå med året før. Tja, det er jo også en måte å si det på.

I 2019 var det 7,1 anmeldelser for vold og mishandling per 1.000 innbygger. I 2020 var det 6,9. Antallet anmeldelser i 2019 var 38.103, mens det i 2020 var 37.063, omtrent på nivå med 2018 (37.461).

Seksuallovbrudd lå på 1,3 per 1.000 innbygger både i 2019 og 2020. Men går vi på antall hendelser for seksuallovbrudd ser bildet slik ut:

Som vi ser var det en betydelig økning fra 2015, med en nedgang i 2019, for så å ende opp på omtrent samme nivå i 2020. Hva nedgangen i 2019 handler om vites ikke, men koronatiltak var da ikke et tema.

Sterk økning av kvinnelige personoffer

I 2020 ble rundt 16.000 menn og 14.000 kvinner personoffer for vold og mishandling. SSB opplyser oss om følgende:

Ser vi på voldsofrene, er det en nedgang for begge kjønn, men den er klart størst for menn.

Igjen; dette er jo også en måte å si det på. Ser vi i et lengre tidsperspektiv er det derimot ingen gladsak lengre.

Det er riktig at det er en nedgang fra 2019 til 2020. For mannlige personoffer for vold og mishandling på utvalgte lovbrudd var tallene henholdsvis 16.836 og 16.168 for disse årene, som tilsier 668 færre voldsoffer. Altså ingen grunn til å slippe jubelen løs. Det er det heller ikke for kvinner, i 2019 var det 14.068 voldsofre, i 2020 var det 13.841 (227 færre).

Ser vi på perioden fra for eksempel 2006-2020, ser vi at antallet personoffer øker jevnt og trutt. For menn fra omkring 14.500 i 2006 til over 16.000 de siste tre årene. Fra 2006 til 2020 er økningen på i underkant av 11 prosent.

For kvinner i samme perioden er økningen på nesten 39 prosent, fra 9.975 i 2006 til 13.841 2020, jamfør figur:

Det er særlig en type lovbrudd som kvinner opplever mer av, nemlig mishandling i nære relasjoner, fra 346 i 2006 til 2.875 i 2020, der sistnevnte er på samme nivå som året før. Det er for samme periode også en betydelig økning i hensynløs atferd og personforfølgelse, fra 2.093 til 3.858.

Nedgangen for 2020 for kvinner handler først og fremst om færre kroppskrenkelser, fra 4.059 til 3.654.

Så gjenstår det å se hvordan disse tallene utvikler seg når koronarestriksjonene oppheves og vi igjen begynner å ferdes i det offentlige rom.

SSB: Færre tyverier i pandemiåret 2020