Korona

NRK og Abid Raja forklarer sykdom med gener – forklaringen holder ikke vann

Abid Raja mener helsemyndighetene bør vurdere om deler av innvandrerbefolkningen bør prioriteres i vaksinekøen grunnet et gen som øker risiko for alvorlig sykdomsforløp for mennesker fra Sør-Asia. NRK gir Raja mikrofonen, og støtter opp så godt de kan.

Det NRK «glemmer» å spørre om, er hvordan det har seg at indere ikke strever med samme forhøyede innleggelsesrate til tross for «det spesielle genet», mens pakistanere har enorm overrepresentasjon sammenliknet med etniske nordmenn.

– Overlegen har hatt mistanke om dette lenge. Nå er det bekreftet i flere forskningsartikler, sier NRKs journalist Ole Reinert Omvik med gravalvorlig røst.

Effektene er på plass

– Forskning viser at enkelte innvandrergrupper er mer utsatt for sykdom/død med covid-19, rapporterte NRK søndagsrevyen.

NRK har forberedt reportasjen godt. Oppsettet er som hentet fra en håndbok om placeboeffekt – symbolske effekter som gir høy troverdighet er så absolutt på plass. Så er det da heller ingen grunn til å mistro intervjuobjektet, men det interessante er ikke hva han sier – det er snarere hva han unnlater å si.

Overlege og førsteamanuensis ved Rikshospitalet, Sheraz Yaqub, iført hvit legefrakk og utstyrt med avanserte grafer, får forklare hvordan det er større sannsynlighet for at han – som pakistaner – har forhøyet sannsynlighet for å bli veldig syk av korona sammenliknet med etniske nordmenn.

– Forskning viser at dette særlig gjelder folk fra Pakistan, India og Bangladesh, fortsetter NRK-reporteren. – Disse gruppene kan ha et gen som gjør dem mer utsatt for å bli alvorlig syk og dø av covid-19, sier han, mens kameraet zoomer inn på en rekke punkter og grafer på overlegens PC-skjerm.

– Det er ikke noe tolkningsrom. Enten har du genet eller så har du det ikke, fastslår overlegen.

Og det har han jo rett i. Enten har man genet, eller så har man det ikke. Men det kan jo være noe annet en mangler.

Raja og vaksinekøen

Kulturminister Abid Raja (V) hadde i NRK Helgemorgen med seg ferske tall fra FHI som viste stor forskjell på pakistanere og nordmenn, får vi vite.

– Smittede pakistanere har 24 ganger høyere innleggelsesrate enn etniske nordmenn, sier NRKs mann i et litt overrasket tonefall, som om overrepresentasjon var blodferske nyheter og at FHI ikke har informert om massiv overrepresentasjon i over ett år.

Deretter får vi høre Raja uttale seg om funnene:

– Det kan hende at helsemyndighetene bør vurdere om grupper av innvandrere bør prioriteres i vaksinekøen fordi de har 2400 prosent høyere innleggelsesrate. Og dermed også høyere dødsrate. Det er en debatt helsemyndighetene må ta og komme med råd til politikerne om hvorvidt innvandrere bør prioriteres, sier Raja. (Aftenposten avslørte forøvrig mandag at prosentsatsen Raja opererte med er feil.)

Allerede her vil den oppmerksomme legge merke til at prioriteringsvaksine-programmet utelukkende skal handle om pakistanere, jamfør overrepresentasjonen, til tross for at overlegen – som er enig med Raja –  har sagt at det farlige genet forekommer særlig i Pakistan, India og Bangladesh.

– Overlegen gir kulturministeren full støtte, sier NRKs journalist, hvorpå kameraet svieper over Sheraz Yaqub idet han beveger seg i Rikshospitalets korridorer.

– Det er vanskelig å prioritere, men det må til hvis man skal få ned smitten, sier overlegen inn i kamera, og fortsetter:

– Alle skal få vaksine, men vi har en prioriteringsliste ut fra hvem som blir alvorlig syke av korona. Der er også pakistanere, sier Yaqub.

Pakistanere og flere pakistanere

Så er vi tilbake i NRKs studio, der NRKs mann har fått besøk av FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm.

For eksempel pakistanere kan være mer utsatt for alvorlig sykdom sammenliknet med etnisk norske. Hvor mye vekt legger dere på den type forskning? spør NRK.

– Den type forskning legger vi stor vekt på. Det er mange årsaker til at det kan være sånn, sier Bukholm.

– Man har her pekt på genetisk predisposisjon fra noen artikler. Det er også andre ting som er drivere for dette, ikke minst smittehyppigheten blant innvandrere, fortsetter smitteverndirektøren.

– Det kan altså også være andre forklaringer på at mange blir syke i Norge, foreslår NRK.

– Det er nok et sammensatt problem som kan forklares genetisk og ved andre ting, sier Bukholm.

– Er det snakk om å la enkelte innvandrergrupper rykke framover i vaksinekøen?

– Vi har risikofaktorer for prioritering. Det har vi gjort kontinuerlig. Hvis vi finner andre faktorer, vil vi hele tiden vurdere det. Likevel er det viktig å peke på at vi sørger for at det er nok vaksinedoser i områder med sterk smitte, som bydeler i Oslo med stor forekomst av innvandrere, sier Bukholm.

Men vent litt…

Noe skurrer i NRKs reportasje. Hva det er som skurrer, kan være vanskelig å registrere – spesielt dersom man ikke er kjent med NRKs form for nyhetsformidling.

Det som skurrer er at NRK unnlater å vise forskjellen mellom antallet innlagte pakistanere og antallet innlagte indere.

For forskjellen er ikke liten, til tross for at begge folkegrupper er bærere av «det spesielle genet» kulturminister Raja mener det er grunn til å gi fortrinn i vaksinekøen. Forskjellen på antallet innlagte pakistanere per 100.000 og antallet innlagte indere per 100.000 er så stor at den er nevnt spesifikt i FHIs siste rapport.

Ønsket om å finne andre årsaker enn opprinnelsesland og kulturell praksis – og ikke minst andre årsaker enn religion – har vært tydelig siden pandemien brøt ut for ett år siden. Både myndighetene og mediene har vært hissige på ikke å stigmatisere, og stadig forklart overrepresentasjonen med dårlig språkforståelse, dårlig økonomi, «farlige» yrker, trangboddhet og andre valgte kort fra offerkortstokken.

I FHI-rapporten Covid-19 blant personer født utenfor Norge, justert for yrke, trangboddhet, medisinsk risikogruppe, utdanning og inntekter det nemlig vurdert hvorvidt gener kan være med på å forklare hvorfor innvandrere fra, ja, vi må vel bare si det, muslimske land er så dramatisk overrepresentert på statistikk over både smittede og sykehusinnlagte.

Imidlertid tyder ikke våre funn på noen mønstre som tilsier at gener spiller en stor rolle for forskjellene vi observerer mellom personer med ulik landbakgrunn. Vi finner for eksempel at personer fra naboland i Sør-Asia har stor forskjell i forekomst av både smitte og innleggelser (Pakistan versus India). Funn fra Storbritannia reflekterer også dette og støtter heller ikke en genetisk forklaring på ulikheter etter etnisitet eller landbakgrunn (HM Government 2021).

Vi kan se på FHIs egen statistikk over sykehusinnlagte etter fødeland og finner indere rimelig midt på treet, mens pakistanere er skyhøyt overrepresentert.

Halmstrået

FHIs statistikk avdekker at både vietnamesere og russere har høyere forekomst av sykehusinnleggelser enn indere – selv om verken russere eller vietnamesere har det farlige genet. Genet er ikke nevnt som forklaringsfaktor for mennesker fra Midtøsten og Somalia heller, men også disse har langt høyere forekomst av sykehusinnleggelser enn indere. Men dette holder både NRK, Abid Raja, overlege Sheraz Yaqub tett om. Smitteverndirektør Geir Bukholm nevner det heller ikke, eventuelt har ikke NRK funnet det verdt å ta med.

Det er nesten slik at man kan tenke at NRK vet inderlig godt at den massive dekningen av smitteutbruddet i India gjør det enkelt å pakke inn Rajas ønske om omrokkering av vaksinekøen grunnet det nylig påviste genet. Det er nesten så man tenker at NRK kynisk utnytter det faktum at indere, smitte, sykdom og død sitter fastbrent på netthinnen hos de fleste som har sett likbrenning i New Delhis gater.

Noen vil kalle en slike tanker konspiratoriske. For vår del ser det ut til at NRK og Raja klamrer seg til det samme halmstrået i jakten på at overrepresentasjonen av smitte, sykehusinnleggelser og død i de pakistanske miljøene handler om alt annet enn kultur.