Innvandring

Vil strupe bidrag til innvandrere for å stanse videre innvandring

Sverigedemokraterna vil at innvandrere som ikke er statsborgere i Sverige skal miste retten til barnebidrag og bostøtte. Slik håper man å spare 7 - 8 milliarder kroner i året og minske innvandringen med opp til 10.000 personer årlig.

I et debattinnlegg slår SDs Jimmie Åkesson og Oscar Sjöstedt fast at alt for mange innvandrere jobber ikke. De lever som om Sverige var et stoppested som tilbyr gratis lunsj til hvem som helst i verden.

Sverigedemokraternas lederskap slår fast at «arbeidsbaserte ytelser», som kompensasjon ved barns sykdom (foreldrepenger) og sykepenger, selvsagt skal tilfalle innvandrere i jobb. Men det «er ikke rimelig» at innvandrere som ikke jobber tilbys høye offentlige økonomiske bidrag.

«Dette er en av mange grunner til at Sverige fortsatt har høye innvandringsnivå og på sikt en ordning som risikerer å uthule tilliten til det sosiale nettverket (velferdsstaten, red).»

SD lister opp en rekke ulike støtteordninger (barnetrygd, bostøtte, støtte til etterlatte, pensjon med mer) og slår fast at i sitt alternative budsjett som snart skal legges frem, vil partiet foreslå at slike ordninger kun skal komme «svenske statsborgere og statsborgere i EU/EØS-land» til gode. Besparelsen i kroner vurderer partiet til 7 – 8 milliarder kroner på statsbudsjettet i året. Partiet vedgår dog at innstramningene vil føre til at kommunene pålegges større utgifter for å kompensere for bortfall av statlige bidrag.

Bortfallet av stønader vil gjøre det mindre attraktivt å velge Sverige som innvandringsland, mener SD. Anslaget er at minimum 5.000 færre personer vil velge Sverige som destinasjon, kanskje så mange som 10.000 personer per år.

På lederplass gir Expressen SD delvis rett: «Sverige behøver å bli mindre attraktiv som destinasjon for asylsøkere og økonomiske migranter. Da kan ikke velferden være så lett tilgjengelig som i dag, ofte koblet til folkeregistrering.» Expressen mener forslagene også kan begrense juks med offentlige stønader og presse flere til å skaffe seg arbeid.

Expressen er dog ikke enig i at rett til offentlige bidrag kun skal kunne knyttes til hvorvidt man er svensk statsborger. Avisen mener velferdsytelser bør knyttes til «arbeid, botid i landet og/eller permanent oppholdstilstand».

Nyheter Idag

Expressen