Lov og rett

Det kunne vært verre

Ved siste årsskifte skjedde det en lovendring i New York som fikk guvernøren til å beordre rosa flomlys på World Trade Center, mens norske politikere burde steilet - også langt inn på venstresiden. Det handlet om abort - frem til fødselen.

I artikkel av 26.04.21 har Julie Dahle redegjort for konsekvensene og dilemmaene som nødvendigvis vil følge av at abortloven nå åpenbart blir en valgkampsak. De av oss som husker tilbake til 1978 da lov om selvbestemt abort ble vedtatt, ser neppe frem til en slik valgkampsak med glede. Det var mye følelser ute og gikk den gangen, men etter at loven ble vedtatt har ting etter hvert roet seg og det har ikke vært noen diskusjon om lovens innhold, det vil si at kvinnen selv kan bestemme inntil 12. svangerskapsuke.

Til og med Kristelig Folkeparti, som var mest restriktiv i tiden før 1978, har etter hvert avfunnet seg med tingenes tilstand. Det er derfor en skjebnens ironi at det var nettopp KrF som satte abortloven i spill ved å ta initiativ til innstramming i reglene om fosterreduksjon, såkalt tvillingabort. Nå risikerer KrF å oppnå nøyaktig det motsatte, nemlig at et regjeringsskifte til høsten vil medføre at selvbestemmelsesretten skal gjelde helt til 18. uke.

Selv om man kan ha adskillig sympati med KrFs standpunkt i saken om tvillingabort vitner dette om usedvanlig slett politisk håndverk. Men det kunne vært verre.

Pro life vs. pro choice

De som følger litt med i amerikansk politikk har sikkert merket seg uttrykkene «pro life» og «pro choice». Disse to utrykkene symboliserer en ekstremt sterk konfrontasjon mellom politiske og religiøse grupper, der de som sverger til pro life aller helst vil ha forbud mot enhver abort. Alabama og Georgia er eksempler på stater der abort i praksis er blitt forbudt. I andre stater står pro choice sterkt. Her er adgangen til abort blitt stadig mer liberalisert.

Lengst av alle har staten New York gått. Der ble det innført per 01.01.21 en ny abortlov, The Reproductive Health Act (RHA). Denne ble feiret som en så stor seier for demokratene at guvernøren, Andrew Cuomo, beordret rosa flombelysning på World Trade Senter.

Loven åpner for selvbestemt abort frem til uke 24. Deretter kan abort gjennomføres helt frem til fødselen dersom det er fare for kvinnens helse, inkludert psykisk helse. Det er tilstrekkelig at dette erklæres av en lege eller sykepleier, uten at det finnes noen objektive kriterier.

I tillegg er straffeloven endret slik at drap på et ufødt barn ikke lenger er straffbart. Dette er gjort ved at definisjonen av «person» nå forutsetter at vedkommende er født, og i live. Og bare «personer» kan drepes.

Konsekvenser

I sin ytterste konsekvens tillater RHA abort helt frem til fødselen dersom en lege eller sykepleier mener at kvinnens psykiske helse vil være best tjent med det. Hvis barnet overlever aborten, noe et fullbårent barn gjerne gjør, så kan den som utfører aborten legge barnet til side til det dør av seg selv, eller ta livet av det på annen måte. Det vil ikke lenger rammes av straffelovens bestemmelser om drap fordi barnet teknisk sett er «ufødt» og derfor ikke faller inn under straffelovens definisjonen av «person».

Man skal være usedvanlig hardhudet for ikke å reagere med avsky på hva RHA åpner for, selv om de innenfor det demokratiske partiet som har fått i gjennom denne loven argumenterer for at dette kun vil gjelde ved et fåtall aborter.

Mulig det, men det viser uansett hvilke ekstreme synspunkter som har funnet fotfeste i deler av det demokratiske parti. Og som blir hyllet av guvernør Cuomo ved å sette rosa flombelysning på World Trade Center.

Roe vs. Wade

Retten til selvbestemt abort ble i 1973 stadfestet av US Supreme Court i en dom betegnet som Roe vs. Wade. Dommen gjaldt en kvinne i Texas som hadde blitt gravid etter voldtekt og som hadde blitt nektet abort, og den slo fast prinsippet om selvbestemt abort i alle USAs 50 delstater. Men gjennom årene har de enkelte delstatene  tolket dommen på sin måte og innført delstatslover som strammer inn eller liberaliser kvinnens selvbestemmelsesrett etter Roe vs. Wade.

Med presidentvalget i november 2020 skjedde det imidlertid et klart skifte. Med Joe Biden er det i realiteten de på ytterste venstre fløy i det demokratiske parti, representert ved «The Squad» , som er tonegivende, og disse kjenner sin besøkelsestid. Da får vi utslag som RHA i New York. Det skaper selvsagt motreaksjoner i de konservative, republikanske delstatene i form av innstramminger av retten til selvbestemt abort.

Men dette skrives det lite om i norsk presse. Norske mediene siterer stort sett fra de demokratisk vennlige amerikanske medier, som CNN, Washington Post og New York Times, og der finner du ingen kritikk av RHA. Det er heller ikke mange norske politikere som offentlig støtter republikanerne.

Kanskje på tide at noen politikere setter seg bedre inn i hva som skjer i USA under Biden – i alle fall hvis det er slik at norske partier lar seg inspirere.