Integrering og integreringspolitikk

Et enormt gjennomslag for HRS: Stortinget kriminaliserer foreldre som ikke hindrer tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Norge går nå foran som et lysende eksempel i Europa: Foreldre pålegges å hindre at døtre blir lemlestet eller at barna blir tvangsgiftet. Det er FrP og Sp som er pådriverne for denne historiske kriminaliseringen. En hel pakke med lovendringer pålegges Solberg-regjeringen, alle i tråd med hva HRS har kjempet for i 20 år.

22. 10. 2020. Denne datoen skriver seg inn i norsk historie:

Nå kan ikke foreldre lenger gjemme seg bak påstander om at datteren ble lemlestet mot deres egen vilje, eller at det skjedde bak ryggen på dem under et opphold i hjemlandet. Dette har nemlig ridd det norske rettsvesenet i to tiår nå: Det avdekkes at jenter født i Norge er blitt lemlestet, men så bortforklarer foreldrene dette med løgn og fanteri. Og dermed står påtalemakten kneblet tilbake.

HRS, FrP og Sp pådrivere for lovendringene

HRS har kjempet år ut og år inn – i 20 år  – for at vergeløse jenter i Norge skal ha optimal rettslig beskyttelse mot kjønnslemlestelse. Og nå kom gjennombruddet, takket være FrP og Sp, som presset Ap til å være med på lovendringen. Lovendringen har ikke støtte fra Regjeringen, men Stortinget, ved FrP og Sp som pådrivere, har særget for enstemmig flertall i den lovgivende makten. Alle partiene er altså enige om avvergelsesplikten, og enigheten kom da de andre partiene forstod at det uansett ville bli flertall ved FrP, Sp, og Ap.

Dette er en stor dag for oss i HRS. For er det noe integrering handler om, så er det eksempelvis ikke å bli skåret ut av fellesskapet ved å bli utsatt for et livsødeleggende rituelt overgrep. Og dette handler selvsagt om rettsbeskyttelse og grunnleggende menneskerettigheter – sistnevne skal nemlig gjelde for alle i landet har vi alltid understreket.

For å ansvarliggjøre foreldre og nær familie i kjønnslemlestelse, må det innføres et tillegg til i straffelovens paragraf 196 tredje ledd bokstav b. I det tidligere lovverket var nær familie unntatt fra å avverge overgrep mot barna. De hadde straffefrihet.

Den nye lovendringen om avvergingsplikt lyder slik:

«Straffeloven § 196 nytt fjerde ledd skal lyde:

Tredje ledd bokstav b gjelder ikke dersom fornærmede er mindreårig og den som unnlater å avverge er barnets forelder, steforelder, fosterforelder eller en annen som har daglig omsorg for barnet.»

Dette gjelder også ved tvangsekteskap – og seksuelle og voldelige overgrep mot barn generelt. Fra nå av plikter en mor, en far, en besteforelder etc. å hindre at slike overgrep skjer.

Forbud mot søskenbarnekteskap

Og om ikke dette var nok: Allerede i 2002 argumenterte HRS sterkt for forbud mot søskenbarnekteskap, som typisk foregår ved at foreldre tvinger barna inn i slike ekteskap med nær slekt i hjemlandet.

Det skulle ta 18 år før gjennomslaget kom: Regjeringen pålegges nå å forby søskenbarnekteskap, en praksis som har ført til massivt med transkontinentale tvangsekteskap gjennom årene, og som har vært et svært avgjørende hinder for integrering. Det forventes at forbudet vil nedfelles i Ekteskapsloven, og dermed vil omfatte alle i Norge. Dette forbudet stod kun FrP, Sp og Ap bak, som altså har flertall på Stortinget.

Kriminaliserer også shariaekteskap

Det siste pålegget fra Stortinget ved FrP, Sp og Ap, er dette: Utenomrettsslige ekteskap, typisk inngått i en moské, kriminaliseres. Dette gjøres for å gi partene formelle rettigheter, og at de således har faktiske muligheter til å bryte ut av forholdet.

Avverginsplikt pålegges familie også i slike saker, som typisk handler om at ei mindreårig jenter tvangsgiftes her i Norge til en voksen person.

Det som skjedde i Stortinget i dag, vil forhåpentligvis få føtter å gå på ut i Europa. Ingen land går så langt som Norge nå gjør for å beskytte de mest sårbare blant oss. Det finnes ikke et land som ansvarliggjør foreldre ved eksempelvis utført kjønnslemlestelse. Alle land har i alle år akseptert at foreldre opptrer som trosskyldige ofre: Vi visste ikke det hadde skjedd, eller, det ble gjort mot vår vilje av barnets besteforeldre etc.

Game is over. Barna settes først. Endelig. Og for en seier for den politiske tenketanken HRS.

Vedtatt i Stortinget, justiskomiteen, i dag.