Økonomi

Raja-metoden

Stiftelsen Født Fri så dagens lys etter initiativ fra Abid Raja (V) for 3 år siden. Nå er Født Fri under offentlig granskning. Samtidig har FrPs Per-Willy Amundsen oppdaget at det kan se ut som om Født Fri fikk utbetalt forskudd for i det hele tatt å kunne stiftes og motta millionbevilgningene som Raja hadde sørget for. Raja kalte det "budsjettmakt". Det finnes kanskje mer nærliggende ord for slik fremgangsmåte?

For noen dager siden (17. august) ble det kjent at fem personer, anonyme vel og merke, har «slått alarm» om stiftelsen Født Fri – uten at det fremkommer hva det er varslet om. Imidlertid kjenner avisen Vårt Land deres identitet, da de har vært i kontakt med samtlige, sier avisen. Hvorfor disse skal tillates anonymitet er en gåte, det samme gjelder hva det er varslet om. For Født Fri har to ansatte, så de fem kan neppe ha noen tilknytning til organisasjonen i dag som tilsier at de har noe å frykte ved å si ifra. Og har de det, er jo saken virkelig en enorm skandale.

Ifølge Vårt Land, har integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), direktoratet som har forvaltningsansvar for disse pengene gitt av Stortinget, satt i gang en granskning av Født Fri. NRK melder at IMDi i tillegg har engasjert et revisorfirma som skal foreta en ekstern granskning. Det kan i så fall tyde på at varslene handler om økonomisk mislighold. En oppfølgingsartikkel i Vårt Land, forteller at også Stiftelsestilsynet skal være informert av de samme varslerne om «kritikkverdige forhold». Dette er i seg selv interessant, da dette tilsynet ligger under Kulturdepartementet, der Abid Raja (V) i dag er statsråd.

Til NRK sier leder av Født Fri, Shabana Rehman, på e-post: «Hvis det er slik at IMDi skal granske Født Fri for disse forholdene, så er vi glade for det, slik at de faktiske forholdene rundt de anklagene som har versert i månedsvis, kommer frem.»

Hva som er «disse forholdene» som dertil har «versert i månedsvis» er ukjent for oss, men det kan være at noen i indre kretser vet bedre. Men det vi vet en del om, er hvordan denne organisasjonen oppstod – og det er ikke nødvendigvis noe pent politisk syn.

«Budsjettmakt»

Venstres Raja fremsatte ved budsjettforhandlingene i oktober/november 2017 krav om 5 millioner kroner i støtte for en stiftelse som ikke engang eksisterte, men som skulle stiftes med den tidligere stand-up komikeren Shabana Rehman som leder. Ideen var helt og holdent Raja sin, ifølge våre kilder, som inviterte Rehman og et par andre kvinner til møte i Stortinget der planen hans ble lagt på bordet. Stiftelsen skulle få navnet Født Fri og jobbe mot æresvold og sosial kontroll. Kravet fra Raja, som budsjettforhandler for Venstre, var direkte knyttet til å akseptere en fortsatt bevilgning til HRS på litt over 1,8 millioner kroner.

Født Fri ble således i budsjettforliket med Høyre, FrP, Venstre og KrF, tildelt 5 millioner i driftstilskudd for 2018, i tillegg ble kravet fra Venstre om at andre organisasjoner på denne posten skulle få økt sine tilskudd også innfridd. Alt dette for at HRS ikke skulle bli strøket fra statsbudsjettet, som var Rajas krav.

– Venstre har budsjettmakt, og jeg forventer at vi får gjennomslag for dette forslaget i budsjettforhandlingene. Kampen mot æresvold er så viktig, at jeg ikke tror noen partier vil avvise dette, sa Raja til Aftenposten.

Raja klarte slik å få enda en av «sine» organisasjoner på statsbudsjettet. Fra før finner vi Minotenk som Raja i sin tid stiftet selv – med mål om 6 millioner kroner i året (etter at Venstre kom i regjering har Minotenk gått fra 2 til 4 millioner kroner i året).

Pakistansk metode?

Det er ingen som skal ta fra politikere muligheten til å promotere hjertesaker eller foretrukne organisasjoner, men det må kunne sies å være litt spesielt at man bruker «budsjettmakt» til å presse gjennom betydelige offentlige midler til en organisasjon som ikke eksisterer, og der man som politiker både innehar ideen til stiftelsen og peker ut en konkret leder. Det ligner på metoder som er mer vanlig i Pakistan enn i Norge.

I VG sa Shabana Rehman selv i en kronikk at de var «utfordret av Venstre til å danne en stiftelse», men de to støttespillerne som Rehman viste til i denne kronikken, forsvant ut av Født Fri før organisasjonen med brask og bram offisielt åpnet 1. juni 2018. Etter at Venstre kom inn i Solberg-regjeringen i 2018 har Raja videre sørget for at budsjettet til Født Fri har økt til 6 millioner kroner årlig.

Det er heller ikke utenkelig at budsjettforhandlerne på Stortinget høsten 2017 var ukjent med at Født Fri ikke formelt eksisterte. Tidligere var det i alle fall slik at for å bli vurdert som mulig tilskuddsmottaker på statsbudsjettet, så måtte en ha eksistert minst i ett år. Det er et fornuftig krav at en må bevise sin eksistensberettigelse før en tildeles skattepenger.

Samtidig fremkommer det nå noe annet som kanskje kan kalles en (annen) uregelmessighet i Født Fri-saken, noe som Per-Willy Amundsen (FrP) har fanget opp i et skriftlig spørsmål til kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V), som IMDi er underlagt.

Forskudd for å bli stiftet?

Spørsmålet fra Amundsen lyder:

Kan statsråden klargjøre hvorfor tilskuddet til Født Fri for 2018 ikke fremkommer i nasjonalregnskapet, og handler de 4,9 mill. kr. som oppgis i Født Fris regnskap for 2018 om at 100.000 kr er utbetalt i forskudd som stiftelseskapital for at stiftelsen som allerede var tildelt milliontilskudd kunne etableres?

Med andre ord: 5 millioner til Født Fri i 2018 fremkommer ikke i de offentlige dokumenter der de burde vært fremkommet. Og på toppen av det hele er det i regnskapet til Født Fri i 2018 oppgitt 4,9 millioner i driftstilskudd. Har de «manglende» 100.000 kroner blitt utbetalt i forskudd i 2017 slik at Født Fri i det hele tatt kunne bli stiftet – og det midt under budsjettforhandlingene? Født Fri ble ifølge Brønnøysundregisteret registrert 15.11.2017, mens budsjettavtalen var i boks 22.11.2017.

Amundsen viser til at i tildelingsbrevet til IMDI fremkommer at totalt tilskudd til nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet for 2018 var på 24,045 mill. kroner, der organisasjonene er listet opp i egen tabell (s.27). I tillegg er det vist til budsjettavtalen med Høyre, FrP, Venstre og KrF i IMDis tildelingsbrev (s.26) der det heter at blant annet Født Fri skal ha 5 millioner. Men i IMDis årsrapport 2018 (s.75) heter det følgende: «I 2018 mottok 16 organisasjoner til sammen 28,5 mill. kroner i driftsstøtte over denne tilskuddsordningen.»

Differansen er på ca. 4 mill. kr. for det tildelingsbrevet til IMDi fordeler på organisasjonene og det de oppgir i årsrapporten for de samme organisasjonene, men sammenligner vi dette med hva som fremkommer i statsbudsjettet for 2018-2019 (s.265), så fikk Minotenk 1 mill. kr. mer i tilskudd, SEIF 3 mill. kr. mer (samt småbeløp der Utrop får 200.000 kr. mindre og Just Unity 400.000 kr. mer enn bevilgningsbrevet til IMDi tilsier). Da ligger vi for 2018 på ca. 28,5 mill kr. totalt på denne posten, som IMDis årsrapport konkluderer med.

Politikernes ansvar

At SEIF fikk 3 mill. kr. ekstra i 2018 finner vi dekning for i budsjettavtalen dette året, men ikke økningen på 1 mill. kr. til Minotenk. I avtalen heter det:

F l e r t a l l e t viser til at en gjennom budsjettforliket øker posten med 12 mill. kroner, herunder tilskuddet til KIAs språkopplæringsprogram (8 mill. kroner), Selvhjelp for innvandrere (SEIF) (3 mill. kroner) og til prosjekt i regi av Kirkens Bymisjon i Trondheim – Søstre til søstre, Peace Painting (1 mill. kroner). F l e r t a l l e t viser til at en gjennom budsjettforliket vil gi tilskuddet til Født fri: Kontaktforum for minoritetskvinner og æreskultur med 5 mill. kroner.

I sum ser det ut som denne posten i 2018 økte med totalt 9 mill kr. Dette fordi de foreslåtte 8 mill. kr. til KIAs språkopplæringsprogram først kom i 2019-budsjettet (altså etter at KrF kom inn i regjering), i alle fall hvis vi skal tro statsbudsjettet. De 1 mill. kr, til Kirkens Bymisjon i Trondheim ser ut til å ha blitt tildelt Minotenk. Så har vi de 5 mill. til Født Fri i 2018, som verken fremkommer hos IMDi eller i statsbudsjettet for 2018-2019, og de er heller ikke fanget i statsbudsjettet for 2019-2020 (s.259).

Gitt spørsmålet Amundsen stiller: Er det mulig for andre organisasjoner å få politikere til å bruke «budsjettmakt» for å få gitt dem offentlige tilskudd – og deretter søke forskudd for å kunne stifte organisasjonen? Eller har politikere et selvstendig ansvar for hvordan de bruker sin «budsjettmakt»?

Dette lukter en Raja-metode som ikke bør skape presedens. Og i dag er han statsråd, hvor godt lover det for våre offentlige midler?