Kriminalitet

VGs kamp mot FrP og fakta om kriminalitet og innvandrere

VG tyr til useriøse forskere for å angripe FrPs krimstatistikk over innvandrere. Dette fordi VG ikke vil innrømme at FrP med sine advarsler hadde rett i alle år.

Jon Engen-Helgheim og Sylvi Listhaug har en kronikk i VG i dag om kriminalitet blant innvandrere og hvordan både forskere og andre benekter overrepresentasjonen i antall siktelser rundt voldskriminalitet.

Kronikkens fakta står fjellstøtt. Det er tross alt kvalitetssikrede tall fra SSB, som FrP fikk inn i offentligheten gjennom å gi SSB spesialoppdrag.

Alle vet at FrP har hatt rett

Vi har for kort tid siden omtalt de nye sjokkerende SSB-tallene, altså bestilt av FrP, som blant annet viser at unge somaliske menn i Oslo i alderen 15 – 24 år har 12 ganger flere siktelser for voldskriminalitet enn menn uten innvandrerbakgrunn. Man kan tenke seg situasjonen om det var motsatt: Unge norske menn i Oslo er 12 ganger hyppigere siktet for vold enn somaliske unge menn. Det hadde blitt ramaskrik i MSM.

Alle som har fulgt debatten om kriminalitet blant innvandrere siste 10 – 15 årene, vet at FrP har helt rett i at dette temaet har vært nedtonet i Norge. Det er jo nettopp derfor FrP har gitt spesialoppdrag til SSB i flere runder. FrP vil ha virkeligheten på bordet, en virkelighet som ikke er omskrevet av sosionomer og kriminologer. Mens i Sverige har temaet vært så tabuisert og mørkelagt fra toppolitisk hold, at det nå voldsomme kriminalitetsbildet vi ser i Sverige, har kunnet på utvikle seg stort sett i fred. Medier og forskeres kritiske og sannferdige søkelys har glimret med sitt fravær.

«Den farlige skyve-under-teppe-mentaliteten», sier Engen-Helgheim og Listhaug i tittelen, og to timer senere svarer VG selv med en nyhetsartikkel med denne tittelen: «Svenske forskere om Frp-utspill: – Vi gjør ikke annet enn å diskutere dette.» VG har altså satt journalister på saken før de publiserte kronikken fra FrP-toppene. Pinlig? 

Og dette er jo helt absurd. Tror VG at hele Norges befolkning har vært totalt nedsnødd i alle år? Har ikke VG heller fått med seg at alternative medier som har omtalt dette år ut og år inn, har hundretusener av lesere, som Document som bare vokser og vokser, og et nettsted som Rights?

Dertil skjer dette samme dag, altså i dag, at fra Danmark kommer det en kriminalitetsbombe som undergraver VG ytterligere: Over 60 prosent av unge mannlige somaliere i tre utvalgte årganger er straffedømte. De ni topplandene tilhører den islamdominerte verden.

Hva synes VG om dette?

VG tyr til skandaløs forsker

For å få til nok en propaganda-vri mot FrP, tyr VG til en skandaløs forsker i Sverige, kriminolog Jerzy Sarnecki, som vi har omtalt gjennom flere år, nettopp fordi han har vært notorisk brukt av svenske medier for å feie de svenske kriminalitetstilstandene under teppet.

Først får VG Manne Gerell, også han kriminolog (universitetet i Malmø), til å tåkelegge situasjonen med at store deler av overrepresentasjonen av unge kriminelle innvandrere faller bort når man kontrollerer opp mot bosted og foreldrenes yrke og situasjon:

– Det gjelder også når man kontrollerer for forskjeller i kjønn, alder, arbeid og sosiale forskjeller. Mye av den sammenhengen bortfaller når man kontrollerer for bosted og foreldrenes yrke og situasjon, men er fortsatt til stede.

Altså; marginal overrepresentasjon.

Da er bordet dekket til Jerzy Sarnecki. Han «avviser at det finnes forskning på at det er unge innvandrere som begår mest kriminalitet», sier VG, og fortsetter med sitat fra kriminologen.

– Det finnes ingen separate undersøkelser på om dette gjelder ungdommer, så det kan jeg ikke svare på. Men det er riktig at innvandrere totalt sett er overrepresentert, sier Sarnecki til VG.

Altså slås det en kile inn i SSBs tall om kolossal overrepresentasjon blant unge innvandrermenn.

Men hvem er denne Jerzy Sarnecki? Han er en yndlingskriminolog til Bröttforebyggende rådet (Brå), som omtaler seg selv slik:

«Myndigheten Brå jobber for å redusere kriminalitet og øke sikkerheten i samfunnet. Dette gjør vi ved å utvikle fakta og spre kunnskap om kriminalitet, kriminalitetsbekjempelse og forebygging av kriminalitet, først og fremst til regjeringen og myndighetene og rettsvesenet.»

Manipulerer statistikk og forskning

Sent i fjor ble skandalen nakent lagt på bordet, omtalt bredt av Rights.no: En forskningsrapport fra Linköping universitet avdekket nemlig at Brå ikke er til å stole på, rapport av Svenska Dagbladet (SvD). Forskere i Linköping intervjuet rundt 30 personer, blant annet ansatte og tidligere ansatte hos Brå. De fortalte om et særdeles alvorlig problem hos et myndighetsorgan som Brå: partisk forskning, ukritisk tilnærming til oppdragsgivere, en taushetskultur og konklusjoner som endres etter krav fra overordnede. 

I rapporten kom det blant annet frem at en ansatt, sammen med generaldirektøren i Brå, ble innkalt til Justisdepartementet. Brå skal i dette tilfellet ha levert en evaluering av et regjeringsforslag. Kravet på dette møtet skal ha vært at evalueringen skulle «rettes». Denne «rettingen» påvirket evalueringens konklusjoner, som forfatteren i utgangspunktet skjønte var politisk upopulær – men altså var «freidig» nok til å formidle.

Dette skal imidlertid verken være første eller siste gang det er blitt foretatt endringer i Brås forskningsrapporter, da etter krav fra sjefer hos Brå eller fra Justisdepartementet.

«Hvis det var slik at resultatene ikke ble likt, så vanket det sensur, tilrettelegging av resultatene, nedtoning av resultater og at man fremhevet andre deler av en studie som ikke var så (politisk, red.) betente eller kunne vise til et positivt resultat», forteller en tidligere ansatt hos Brå i Linköping-rapporten.

Universitetslektor og politiforsker Malin Wieslander, er en av forskerne bak denne oppsiktsvekkende rapporten. Hun viser til at flere av de intervjuede fortalte at de hadde kommet frem til resultater som ikke ble ansett som «politisk komfortable» eller de tilfredsstilte ikke «bestillerens agenda».

Ifølge Wieslander skal presset på Brås ansatte være størst på de kriminalpolitiske spørsmålene, politiets virksomhet og den nasjonale trygghetsundersøkelsen.

Det fremkommer videre i Linköping-rapporten at Brå ikke har en tilstrekkelig kritisk holdning til politiledelsen. Det vises blant annet til at i en sammensetning av svensk politiforskning utført av Brå, så manglet det «et antall» rapporter som hadde det til felles at de ikke ble likt av politiledelsen.

– Om politiet går ut og sier at det er slik eller slik, og Brå sitter med informasjon som tilsier noe annet, da er det viktig at Brå sier fra. Et eksempel er at politiet har gått ut og sagt at de har et vellykket arbeid mot grov organisert kriminalitet, sier Wieslander.

På SvDs spørsmål om politiet ikke har lyktes i dette arbeidet, svarer Wieslander (tørt): «Vi har informasjon om at det ikke er så vellykket som de har ønsket det skal fremstå».

Også VGs «yndlingskriminolog»?

Og her kommer kriminologen til VG, Jerzy Sarnecki, inn igjen. Ikke bare har Brå utvist en lite kritisk holdning til politiledelsen, i henhold til rapporten nevnt over, men Brå har også for tette bånd til kriminologimiljøet ved Stockholms universitet, der Sarnecki er i sentrum, og som er Brås «yndlingskriminolog». Sarnecki har på inn- og utpust fastslått at kriminalitet ikke handler om innvandring, men klasseforskjeller, fattigdom, sosioøkonomiske faktorer og alt annet som ikke setter fokus på de reelle problemene. Derfor har Brås rapporter ofte havnet på Sarneckis bord for «kvalitetssikring».

Så hvor høy troverdighet har Jerzy Sarnecki, VG? Og ser dere ikke at folk, som kan lese og selv tenke, forstår at VG + FrP = aldri sant, og hele tiden et politisk enveiskjørt prosjekt?

Hvorfor vil ikke VG ta samfunnsoppdraget sitt – selvpålagt – som et sannhetssøkende organ på alvor?

Sensur og manipulasjon hos svenske myndighetsorgan.