Innvandring

Fakta er hat

YouTube har tatt ned et foredrag om innvandringen til Sverige. I foredraget legger journalist Gunnar Sandelin frem offentlig statistikk. Statistikk og sannhet defineres som hatretorikk av YouTube. Det hele fremstår som orwellsk.

Sosionom, journalist og forfatter Gunnar Sandelin holdt nylig foredrag på høstkonferanse til SwebbTV, 3. oktober. Temaet var invandringen siste tiårene illustrert med offisielle tall fra Migrationsverket, SCB (svenske SSB) og Brå (Brottsforebyggande rådet). Også offisielle tall fra Norden var inkludert i diagrammene Sandelin la frem i det 20 minutter lange innslaget.

Sandelin påviser gjenn0m materialet at Sverige går gjennom en dramatisk endring befolkningsmessig, som også gir utslag på kriminalitetsbildet.

Eksplosjon i anmeldelser av hat

Tidlig i foredraget viser han utviklingen i anmedelser av hets mot folkegrupper. 44 anmeldelser i 1990 mot 2.506 i 2018. Sandelin stiller spørsmål ved om det er det ytterliggående organet på venstresiden, Expo, og også Nettgranskerne, begge statsfinansierte, sine aktiviteter som ligger til grunn for den voldsomme økningen. Ikke minst pensjonister kjenner seg ikke igjen i Sverige, og kan finne på å uttale seg klønete/ikke-akademisk i sosiale medier for deretter å bli anmeldt, sier Sandelin. – Man vil skjule den enorme demografiske endringen ved å forfølge hatretorikk, mener Sandelin.

Sandelins fremleggelse av rene fakta, er for uinnvidde i statistikker fra Sverige en rystende opplevelse. Masseinnvandringen som politikere på begge sider av blokkene har drevet frem, mener han peker i en totalitær retning. På 80-tallet var nettoinnvandring på rundt 20.000 personer i året. De siste årene har den ligget på 100 – 130.000 personer, og de fleste får permanent opphold.

På bunn ligger svenskene, med en netto utvandring på over 88.000 personer. (Kom dessverre ikke med på skjermdumpen.)

Forskjellen på innvandringen i Norden er enorm, der Sverige i 2018 topper med 88.621 og Finland er på bunn med 11.965. Norge ligger på 18.103 i 2018.

Sandelin jobbet som journalist i SVT i åtte år, og opplevde at tonen og oppdragelsen var at man skulle være postitive til innvandringen. Dette er vel generelt akkurat som i Norge. Sandelin mener således at gammelmediene fremdeles ikke gjør jobben sin i forhold til innvandringen og dens konsekvenser.

Siden 2000 har svenskene minsket med 23.000 personer. Personer med utenlandsk bakgrunn har økt med svimlende 1.370.000 personer.

I et annet diagram viser Sandelin fire kategorier, fra venstre 1) født i utlandet, 2) født i Sverige med to utenlandsfødte foreldre, 3) født i Sverige med en utenlandsfødt og en svenskfødt forelder, 4) født i Sverige med to svenskfødte foreldre, som går i minus med over 140.000 personer, mens de utenlandsfødte dominerer tungt:

Kriminalitet, alder og opphav

Menn i alderen 15 – 44 år er mest tilbøyelige til å begå kriminalitet, og fra visse kulturer vil man finne en kraftig overrepresentasjon, særlig hva gjelder vold og drap. Denne alderskategorien speiler altså tryggheten i samfunnet. Mens majoriteten utenlandsfødte menn i nevnte alderskategori bestod av over 57 prosent nordiske menn i 1970, har nå hele 61,7 prosent opphav i Afrika og Asia, mens nordisk opphav har sunket ned til 3,7 prosent.

Bildet av anmeldte og mistenkte i kriminalsaker har endret seg dramatisk de siste 30 årene, viser tall fra Brå. Fra at svenskene var den prosentvis største gruppen i perioden 1985 – 2006, har personer med innvandrerbakgrunn overtatt rollen, tross at de kun utgjør rundt 20 prosent av befolkningen. Merk også hvordan kategorien personer som ikke er registrert i det svenske folkeregisteret (ej folkbokförda) har økt som anmeldt/mistenkt. Dette kan være alt fra tilreisende (turister, ligaer) til illegale innvandrere.

Kommunenes demografi dramatisk endret

Innvandringen har ikke minst satt sitt fotspor i kommune-Sverige. Igjen dras aldersgruppen 15 – 44 år frem. Botkyrka hadde en dominans av utenlandsfødte menn allerede rundt årtusenskiftet. I 2017 fulgte Södertälje etter Botkyrka, i Malmø skjedde det samme i 2010, og sist ut er Huddinge i 2015.

På bakgrunn av data over den faktiske innvandringen i 2018, og fra hvilke land de kom fra, er anslaget at 55 prosent av dem som innvandret til Sverige i fjor har muslimsk bakgrunn. I Norge er tallet 25 prosent, Danmark, 15 prosent og Finland 46 prosent. 60 prosent av dem som innvandret til Danmark var vestlige, mot 15 prosent i Sverige.

 

 

Sandelin forteller at PEW anslår at i 2050 vil Sverige, med en middels innvandring, ha den «mest muslimsk-tette» befolkningen i EU/EØS.

Fakta er hatprat

Sandelin peker på to tidligere ledere av Migrationsverket og deres holdninger til innvandring. Dan Eliasson har sagt følgende:

Jeg kommer aldri til å bli fortvilet over en feilaktig innvilget oppholdstillatelse.

Anders Danielsson siteres på dette:

Det handler ikke om hvilke migranter vi vil ha, men om hvilke migranter vi kan få.

«Hårreisende uttalelser», kommenterer Sandelin, som legger til at disse lederne fremstår som «asylaktivister».

At YouTube fjernet dette foredraget, med tungt statistisk material som dokumenterer en dramatisk samfunnsutvikling, forteller svært mye om hvilken fremtid – innen et kort perspektiv – vi står overfor. I Sverige har allerede fremtiden meldt sin ankomst. Den enorme demografiske endringen som bekrefter en befolkningsutskiftning skal skjules ved å forfølge det som defineres som «hatretorikk». Man undres: Hvis det svenske statistikkbyrået eller Migrasjonsverket hadde holdt foredrag om sine egne tall, ville også dette blitt tatt ned fra nettet med beskyldninger om «hatretorikk»?

Konklusjon: Sensur gjør bare sannheten enda mer overbevisende.

Se foredraget her på Vimeo.

Merknad: 22. oktober melder SwebbTV at programmet med Sandelin er tilbake på YouTube, men uten en forklaring på hvorfor foredraget ble fjernet.