Aktuelt

Indre grensekontroll fortsetter

Norge forlenger grensekontrollen på grunn av terrorfaren.

EU-kommisjonen er varslet om at Norge vil videreføre indre grensekontroll i et halvt år fra og med 12. november. Det samme har Danmark, Sverige, Tyskland og Østerrike gjort.

– En av de aller viktigste oppgavene for meg og regjeringen er å beskytte landet mot terror. Indre grensekontroll er et viktig tiltak i den forbindelse, og vil kunne hindre mulige terrorister i å reise inn i Norge. Vi vil derfor fortsette personkontroll på indre grense også etter 11. november, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (FrP).

Ifølge meldingen fra Regjeringen er norske myndigheter bekymret for terrortrusselen i Europa. Det heter at det fortsatt er et potensiale for «sekundærmigrasjon» til Norge.

Videre fremkommer det at det er en økning i bruk av falske eller forfalskede dokumenter blant migranter i Europa.

Norge har hatt midlertidig personkontroll på deler av den indre grensen fra november 2015. Som kjent har EU-kommisjonen over tid vært svært uenig i at denne grensekontrollen vedvarer, men samtidig har vel kommisjonen innsett at EU ikke evner å ha en effektiv ytre grensekontroll. Det får dem kanskje til å gå noe stillere i dørene?

Beslutningen har belegg i grenseforordningens artikkel 25, hvor det heter følgende:

Prosedyre i tilfeller som krever øyeblikkelig handling

1. Hvis hensynet til den offentlige orden og indre sikkerhet i en medlemsstat krever at det iverksettes øyeblikkelig tiltak, kan vedkommende medlemsstat unntaksvis gjeninnføre grensekontrollen på de indre grenser straks.

2. Medlemsstaten som gjeninnfører grensekontrollen på sine indre grenser skal straks underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om dette og skal gi dem opplysningene nevnt i artikkel 24 nr. 1 og angi grunnene som berettiger bruk av denne prosedyren.

I tillegg vises det til artikkel 27 hvor det fremkommer at det skal rapporteres til Europaparlamentet om grunnen(e) til grensekontroll.