Kriminalitet

Hvorfor har antallet voldtekter økt, spurte Pernille Vermund – og fikk faktasjekkere på nakken

Noen spørsmål er det ikke lov å stille, ei heller i det ellers så frittalende Danmark. Pernille Vermund lurer på om det er noen sammenheng med den kraftige økningen av voldtekter siden 2015 som sammenfalt med folkevandringskrisen samme år, der over 10.000 personer kom til Danmark. Nei, fastholder danske "faktasjekkere" - uten fnugg av bevis.

Pernille Vermund er leder av Nye Borgerlige (NB) som ved årets valg kom inn i Folketinget. Vermund er kritisk både til den ikke-vestlige innvandringen og til islam, så da vet man hvem man får etter seg.

Nå har ikke Danmark noe faktisk.no (som i Norge endog er begynt å «faktasjekke» privatpersoners innlegg på sosiale medier som Facebook), men Danmarks Radio (DR, tilsvarende vårt NRK) har sin egen stab av «faktasjekkere» organisert i det såkalte «Detektor» (for øvrig etablerte NRK det samme i 2017, men det varte visst bare en sesong). Men det vi kan slå fast er at faktisk.no og DR Detektor leverer etter samme mal: de er smaksdommere som skal belære befolkningen om tingenes tilstand og riktige sammenhenger.

Er det noen sammenheng?

hjemmesiden til NB publiserte Vermund en sak der hun blant annet viste til at det er en påfallende sammenheng mellom økningen i antall av anmeldelser av voldtekter fra 2015 til i dag. «Et sammenfall man burde finne en forklaring på,» sa Vermund, som selv stiller opp følgende tanke: Er det en sammenheng mellom flere muslimske innvandrere og et stigende antall anmeldelser for voldtekt, eller en sammenheng mellom flere anmeldelser og lengre saksbehandlingstid? Innlegget ble illustrert med følgende figur (fra Danmarks Statistik, DST):

Figuren forteller oss at det var totalt 365 voldtektsanmeldelser i 2014, mens det i 2018 var kommet opp i 1.013.

Nå er det kanskje Vermunds frimodige bruk av «muslimske innvandrere» som har fått varsellampene i DR Detektor til å blinke hysterisk, men Vermund har jo rett i at langt de fleste som kom har opprinnelse i et muslimsk land. Uansett så er hennes spørsmål om økningen av anmeldte voldtekter har noe å gjøre med økningen av innvandrere.

Nei, fastslo DR Detektor. I alle fall i første omgang – før de innså at den var litt for bastant og måtte endre egen ordlyd noe – men uten at meningsinnholdet endret seg merkbart. 

Ingenting «tyder på»

For DR Detektor gikk til det Det Kriminalpræventive Råd (DKR) hvor analytiker Ingrid Soldal Eriksen kunne fortelle de ikke kunne bekrefte en slik sammenheng:

– Vi har ikke nogen forklaringer, der peger i retning af, at det hænger sammen med øget tilstrømning af flygtninge, sa Soldal Eriksen.

Med andre ord: Hun bekrefter ingen slik sammenheng, men avkrefter den heller ikke. Og det var her DR Detektor gikk i baret, fordi de så gjerne ville få bekreftet sin egen oppfatning om ingen sammenheng. Derfor kom det en oppdatering der DR Detektor endret overskriften fra det bastante «Ingen sammenhæng mellem flere udlændinge og boom i anmeldelser om voldtægt» til spørsmålet «Er migrantbølge skyld i boom i voldtægtsanmeldelser?» Som kjent – når overskriften er et spørsmål, er svaret som regel nei.

Like fullt slår DR Detektor fast overfor Vermund:

«Det Kriminalpræventive Råd siger, at intet tyder på, at der er en sammenhæng mellem, at der kom flere flygtninge i 2015 og så den stigning i anmeldelser for voldtægt, vi ser nu».

De viser til at Soldal Eriksen sier at økningen i antall voldtekter kan henge sammen med at politiet i 2015 endret registreringsrutinene for voldtekt (som tilsier at flere saker kategoriseres som voldtekt) og at politiet fra 2017 har ført en kampanje for å få flere til å anmelde voldtekt.

Når det gjelder registreringsrutinene heter det imidlertid hos DST at disse ble endret i 2013:

«Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216)».

Flere ting «tyder på»

Vermund synes ikke spesielt imponert over DR Detektors analyse, og slår fast at «Uansett om man har endret prosedyre eller ei, så er det de facto en helt vill overrepresentasjon av ikke-vestlige innvandrere og etterkommere, særlig fra muslimske land, blant voldtektsforbryterne».

La oss se litt nærmere på hva tallene fra DST forteller oss. Figuren under viser anmeldte voldtekter og siktelser i perioden 2010-2018. Her kan det tyde på to ting: Det skjedde en svak endring etter 2013, da en nedgang i antall voldtekter og siktelser snudde til oppgang: 429 anmeldelser i 2010 til 367 i 2013, for deretter en svak økning til 382 i 2014. Det kan kanskje forklares med endrede registeringsrutiner.

Men så ser vi jo hva som skjer etter 2015. I 2015 var det 480 anmeldelser og 327 siktede. I 2018 snakket vi altså 1.079 voldtektanmeldelser og 615 siktede. Det er en økning på 125 prosent for voldtektanmeldelser, og vi ser også at «raset» ikke ble utløst etter at politiet i 2017 startet sin kampanje for å få flere til å anmelde.

Ser vi på antall seksualforbrytelser i alt, fremkommer samme mønster (bare i mye større omfang):

Så er spørsmålet hvor mange som blir dømt for ugjerningen og hvem gjerningsmannen er (det er stort sett menn).

Antallet som er dømt er få i forhold til siktelser, for eksempel i 2015 var det 327 siktelser, men «bare» 49 dømte. Men det vi kan se ut fra tallene er at antallet ikke-vestlige voldtektsmenn øker voldsomt i Danmark (DST har ikke lagt ut statistikk enda for 2018):

Jeg tok også en titt på opprinelseslandene for 2017, og finner at blant de 86 dømte, foruten Danmark (40 dømte), finner vi Syria (7), Iran (4), Libanon (4), Somalia (4), Irak (3), Pakistan (3), Romania (3), Sri Lanka (2), Marokko (2), Bulgaria (2), Afghanistan (1), Polen (1), Tanzania (1), Ukraina (1), Østerrike (1) samt øvrige ikke-vestlige land (7).

Så det er nok mye som tyder på at Vermund har et meget sentralt poeng: det er de facto en vill overrepresentasjon. Så vil kanskje noen påstå at ikke-vestlige menn har «enklere» for å bli dømt, men jeg sjekket: de er også overrepresentert på frifinnelser.

Se også sak hos DKA

(Forsidefoto: HRS)