Arbeid og utdanning

Fikk opphold i Sverige etter folkevandringskrisa 2015: Svært få i jobb

Nesten 163.000 asylsøkere kom til Sverige i 2015 hvor over 60.000 fikk permanent opphold. Men hva skjedde med de som fikk opphold? Hvor mange har jobber? Hvor mange forsørges av skattebetalerne? En undersøkelse gir det nedslående resultatet: et fåtall forsørger seg selv, kun 4.574 personer er i jobb. 

Av de nesten 163.000 asylsøkerne som kom til Sverige i løpet av 2015, på det meste kom det opptil 10.000 i uka, var det fleste fra Syria (over 51.000), Afghanistan (over 41.000) og Irak (i underkant av 21.000). Og det var i Sverige, som i Norge, nok av dem som hevdet at svært mange av disse var høyt utdannet – så det var bare å få dem i jobb fra dag én.

Aftonbladet har, ved hjelp av SCBs integreringsdatabase og arbeidsmarkedsstudier (LISA), gjort en undersøkelse om hvordan det har gått med de som per mai 2019 har permanent oppholdstillatelse i landet.

I gruppen over 15 år, som utgjør 40.019 personer, er kun 4.574 personer i jobb. Det utgjør 11 prosent av «arbeidsstyrken» blant disse. Det fremkommer ikke om det er del- eller fulltidsjobb, men enda mer dystert er det kanskje at kun 757 av disse er kvinner.

Nå hadde kanskje en mer treffende gruppe vært de over 18 år, da det er tenkelig at flere i denne gruppen over 15 år er i utdanning. Det fremkommer at 9.970 personer mottar studiestøtte.

En ting er nå studiestøtte, men det nok av andre stønader og bidrag som deles ut. Slik jeg tolker Aftonbladet har de beregnet disse stønadene ut fra den totale gruppen, summert opp til 56.603 personer via fordelingen av bidrag, som igjen kan tilsi at også barn teller med. Det gjør at det blir lite treffende å formidle disse tallene som prosentandel av gruppen. Samtidig fremkommer det via deres grafikk at 162.877 søkte asyl, mens 60.501 personer fikk permanent oppholdstillatelse. Denne differansen (56.603 versus 60.501) kunne kanskje tyde på at barn er utelatt, men ut fra aldersfordelingen tilsier det at nesten 26.000 av dem som fikk opphold var under 15 år. Uansett så ser tallene slik ut:

23.444 personer mottar «etableringsersättning», som jeg tolker som introduksjonsstønad eller etableringsstøtte, mens hele 18.405 personer mottar sosialbidrag. Siden et fåtall av disse har hatt lønnsinntekt, er det også få som mottar arbeidsledighetspenger (A-kassa) eller sykepenger (henholdsvis 109 og 101 personer).

Dette gir følgende situasjon (mai 2019):

Vi kan vel slå fast at Sverige, som er det landet i EU som har flest asylsøkere per innbygger, faktisk ti ganger flere enn EU-gjennomsnittet, har pådratt seg kostnader som de må finne dekning for fremover. Og hvis Sverige fortsetter med en like liberal innvandringspolitikk, vil det kunne ende med en regning som landet ikke klarer å betale.

 

Se mer hos Aftonbladet