Kriminalitet

Nye tall: Ikke-vestlige overrepresentert i danske fengsler

De nye tallene fra dansk statistikk avdekker at både 1. og 2. generasjon innvandrere av ikke-vestlig opphav er sterkt overrepresentert i fengslene.

Per 1. januar 2019 var det 3.879 innsatte i danske fengsler. Av disse var det 1.021 innvandrere eller etterkommere (2. generasjon) fra ikke-vestlige land. Det tilsvarer en overrepresentasjon på 225 prosent i forhold til gruppens andel av befolkningen. Korrigeres det for at gruppen er yngre enn hele befolkningen er overrepresentasjonen på 171 prosent, melder Berlingske (bak betalingsmur).

Ser man kun på ikke-vestlige i 2. generasjon er overrepresentasjon på 816 prosent. Det betyr at antallet av ikke-vestlige 2. generasjon i fengslene er åtte ganger større enn hva deres faktiske andel av befolkningen utgjør. Korrigerer man for alder, er likevel den skyhøye overrepresentasjonen på 416 prosent.

Befolkningen inkluderer personer der minst en av foreldrene er født i Danmark og har dansk statsborgerskap.

Tallene fremkommer etter en særkjøring fra Danmarks statistikk (DST) etter at Folketingets Utlændinge- og Integrationsudvalg har bedt justisdepartementet om detaljert statistikk om innsatte i danske fengsler. Men av de 3.879 innsatte som er inkludert i statistikken, er 701 av dem ikke å finne i DSTs befolkningsregister. Det innebærer igjen at man ikke har opplysninger om hvilket land de kommer fra. 543 av disse har heller ikke gyldig dansk personnummer, og betraktes som utledninger.

Tallene for overrepresentasjon i danske fengsler stemmer godt overens med samme gruppers overrepresentasjon på kriminalitet. 2017-tall (som skal være de sist tilgjengelige) viser at ikke-vestlige innvandrermenn (det er flest menn som begår kriminalitet) ligger på 160 (korrigert for alder på 144), ikke-vestlige 2. generasjonsmenn på 334 (korrigert for alder på 245) og menn av dansk opprinnelse på 92 (korrigert for alder 94). Differansen er altså betydelig, og verre: Overrepresentasjonen har de siste årene økt for 2. generasjon.

I Norge har vi nå, etter FrPs bestilling hos SSB, blitt bedre kjent med kriminalitetstall, også brutt ned på noen landgrupper. Det er dyster statistikk.

Men for ofrene for kriminalitet har det nok liten eller ingen betydning verken om gjerningspersonen er over- eller underrepresentert i statistikken eller hvilket statsborgerskap vedkommende har. Politikernes oppgave er å sørge for vår trygghet. Da må de gjøre det som er nødvendig, og kan begynne med å ta fakta innover seg.