Islam

Siv og Erna stopper ikke Saudi-Arabia fra å sponse moskeer og islamisere Norge

Regjeringen anført av Høyre og FrP åpner slusene for at despotiske regimer som Saudi-Arabia kan sponse moskeer i Norge. Hva tenker Siv og Erna med - om det overhodet tenkes?

Granavoldenplattformen til Solbergs flertallsregjering var oppsiktsvekkende hva gjelder islam. Fra at islam tilsynelatende var et ikke-tema for den forrige regjeringen Solberg, lanserte den nye Solberg-regjeringen en bredside mot moské-Norge.

Dette stod nemlig å lese i Granavolden-plattformen under tittelen Kirke, tro og livssyn:

  • Forplikte tros- og livssynssamfunn som mottar tilskudd til å opplyse om bidrag fra utlandet over en viss størrelse og basert på dette vurdere ytterligere reguleringer, herunder krav om gjensidighet mellom landene.
  • Trekke tilbake økonomisk støtte til trossamfunn som oppfordrer til brudd på norsk straffelov eller mottar støtte fra stater som ikke praktiserer religionsfrihet (uthevinger, red.).

Det er liten grunn til å tro annet enn at disse setningene ble ført inn i plattformen fordi Stortinget vedtok dette i 2016, som var et stort gjennomslag for HRS:

«Stortinget ber regjeringen utrede en ordning som gjør at kun stater som praktiserer religionsfrihet, tillates å bistå med finansiering av trossamfunn i Norge. Regjeringen anmodes videre om å arbeide for å tette alle smutthull i regelverket, herunder bruk av stiftelser» (vår utheving, red).

Vedtaket ble signert av alle partier med unntak av Norges nye islamparti, SV.

En ekstra rakett for islamisering av Norge

I det nye lovforslaget om tros- og livssynssamfunn snur Regjeringen fullstendig og dolker slik Stortingsvedtaket i ryggen. På s. 260 kan man lese dette om regnskapene til trossamfunnene, altså moskeene inkludert:

I regnskapet skal det opplyses særskilt om eventuelle bidrag fra utlandet. Formålet med den særlige opplysningsplikten er å sikre åpenhet om utenlandske donasjoner til tros- og livssynssamfunn.

Fjerde ledd gir Kongen myndighet til å gi nærmere bestemmelser om regnskap og rapport, for eksempel om revisjonsplikten og plikten til å opplyse om bidrag fra utlandet.

Regjeringen vil altså ikke ha forbud mot donasjoner til moské-Norge fra despotiske regimer som Saudi-Arabia, Qatar og Iran som ikke har religionsfrihet. Det ser nå ut til at sjeikene kan fullfinansiere nye moskeer i Norge, og dette merker nok disse landene seg raskt. Informasjonsflyten går som kjent raskt i vår tid.

Dette betyr også at Amanastiftelsen til Brorskapsbastionen Det islamske forbundet, fortsatt kan motta millioner av kroner til å utvide moské-Norge og islamisere landet ytterligere, slik stiftelsen har gjort siden oppstart i 2014. Enhver person, organisasjon og stat kan altså finansiere bygging av stormoskeer i Norge og drift av dem, Osama bin Laden inkludert – om han hadde vært i livet.

Og i og med at Regjeringen også vil fortsette den samme rause økonomiske støtten til dagens moskeer, legges nå forholdene opptimalt til rette for at islamiseringen skyter ytterligere fart.

Særlig for FrP må dette være smertefullt. Partiet foreslo nemlig følgende allerede i 2011 i Stortinget:

å forby «totalitære, islamistiske regimer» å finansiere «religiøs aktivitet» i Norge.

Den nye proposisjonen til Regjeringen – med FrP ved roret – må være svært ubehagelig for FrP-ere særlig på Stortinget å svelge.

Det er barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) som er den formelle avsender av proposisjonen. At han og det kristelige partiet kan levere et islamfremmende forslag som dette, skal man ikke la seg overraske av. Terje Tvedt dokumenterer jo grundig i boken Det internasjonale gjennombruddet hvordan Den norske kirke banet en motorvei for islam i Norge, etter all sannsynlighet i håp om at det sekulariserte Norge skulle på plass til mer kristendom igjen. Med islams raske vekst i landet vårt, kan KrF få seg en solid rekyl midt i solar plexus om få år.