Statistikk

Færre ikke-nordiske innvandrere, flere arbeidsinnvandrere

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det kom om lag 6.000 færre ikke-nordiske statsborgere i fjor, mens arbeidsinnvandringen økte for første gang siden 2011.

I alt innvandret 36.915 ikke-nordiske borgere til Norge i løpet av 2018. Det er 5.658 færre enn i 2017 og 14.107 færre enn i 2016.

Tallene for 2018 forteller at det kom omtrent like mange for arbeid (14.952) som det kom på familiegjenforening (12.684), og omtrent like mange på flukt (4.652) som for utdanning (4.196). Kategorien «andre» var 424.

I forhold til 2017 er det de som kommer på grunn av flukt som har falt mest (en nedgang på 40,7 prosent, fra 7.850 til 4.652), men personer som oppgir flukt som innvandringsårsak har variert mye de siste årene. (Det er for øvrig først når en asylsøker får innvilget sin søknad og blir registrert bosatt i en kommune at vedkommende omfattes av statistikken). 2018 er på nivå med 2008 (4.464 personer), men langt fra rekordåret 2016 (15.321). Den største gruppen i 2018 var fra Syria, fulgt av Kongo, Eritrea og Afghanistan.

Det kom også færre på familiegjenforening i 2018 (12.684) i forhold til 2017 (16.235), en nedgang på 21,9 prosent. Tallene forteller at familiegjenforeninger det siste tiåret har ligget på rundt 17.000 i året, og til sammen siden 2008 har det kommet i underkant av 180.000. Det kan være at nedgangen i 2018 også forteller om en mer restriktiv familiegjenforeningspolitikk.

Arbeidsinnvandringen økte noe i 2018 i forhold til 2017. Mens litt over 14.000 arbeidsinnvandrere kom i 2017, kom det i fjor i underkant av 15.000. I likhet med årene forut utgjør polakkene utgjør den største gruppen arbeidsinnvandrere. Deretter følger litauere og indere.

 

Det overordnede innvandringsbildet av ikke-nordiske borgere er imidlertid det samme. Vestlige innvandrere kommer hovedsakelig for arbeid eller utdanning, mens ikke-vestlige (Afrika og Asia, sistnevnte inkludert Tyrkia) kommer hovedsakelig på flukt eller på familiegjenforening.

For 2018 så bildet slik ut:

Fra Asia (med Tyrkia) kom det til sammen litt over 12.000 i fjor, flest på familiegjenforening (44 prosent) eller flukt (27 prosent). Fra Afrika kom totalt 3.243 personer, herav 46 prosent på familiegjenforening og 39 prosent på flukt.

Fra Europa utgjorde familiegjenforening i underkant av 25 prosent og 66 prosent arbeid (av totalt 19.163 personer).

Kilde: SSB