Aktuelt

Nei til forbud mot deltakelse i terrororganisasjoner

Det blir ikke straffbart å delta i en terrororganisasjon. Dette fordi det strider mot foreningsfriheten som er beskyttet av den svenske Grunnloven. Heller ikke i Norge er medlemskap i terrororganisasjoner kriminalisert.

Formålet til den svenske Regjeringen er å gjøre det kriminelt å delta i eller ha et forhold til terrororganisasjoner, noe som ikke er kriminelt i Sverige i dag.

Forbudsforslaget ble presentert av justisminister Morgan Johansson på en pressekonferanse i slutten av februar, der målsettingen var at den nye loven skulle tre i kraft i slutten av august. Men Lagrådet satte altså foten ned. Lagrådet er en svensk myndighet, bestående av dommere, som har som formål å vurdere viktige lovforslag før de behandles i riksdagen, ikke minst knyttet opp til Grunnloven.

Justisminister Morgan Johansson (S) inviterer nå partiene bak antiterror-avtalen for å diskutere problemet.

– Lagrådets synspunkter i en slik sak veier tungt, og skal veie tungt. Vi må selvfølgelig analysere det for å se om det er noen vei fremover i dette, om vi helt enkelt kan finne andre veier eller alternative veier, sier Johansson til Sveriges Radio.

På spørsmål om hva som kan være alternative veier, sier justisministeren at han ikke vil spekulere i dette nå. Derfor vil han høre hva de andre partiene tenker, da dette er et felles lovgivningsprosjekt.

Lagrådets avvisning skal handle om hvordan Regjeringen har utformet forslaget. Lagrådets vurdering er at forslaget vil innebære en begrensning av foreningsfriheten, som er grunnlovsbeskyttet. Regjeringen på sin side har vurdert foreningsfriheten til ikke å gjelde aktiviteter som er ulovlige. Men Lagrådet ser det annerledes, og viser til at det finnes forarbeider i lovgivningen som klart taler mot en slik tolkningen. Det vises også til at det ikke står noe om at demokratiske kriterier skal ha noen betydning for spørsmålet.

Men så vidt jeg skjønner har heller ikke Norge noe forbud mot medlemskap i terrororganisasjoner. I Straffeloven § 136 a kriminaliseres aktiv deltakelse i terrororganisasjoner. En terrororganisasjon defineres som en organisasjon med hovedmål å begå terrorhandlinger eller hvor en vesentlig del av gruppens virksomhet består i å begå slike handlinger. Deltakelsen må være aktiv, det vil si å danne, delta i, rekruttere medlemmer til eller å yte økonomisk eller annen materiell støtte til en organisasjon. Men det burde vi kanskje få på plass?