Kriminalitet

Flere voldtekter, flere overgrep mot barn og mer utpressing

Selv om det samlede kriminalitetsbilde holder seg rimelig stabilt, er det skremmende at det blir flere anmeldte seksuallovbrudd - ikke minst med barn som ofre. Øker gjør også anmeldelser om utpressing, typisk ved at unge kriminelle setter gjeld på andre unge.

Det ble registrert 317.900 anmeldte lovbrudd i 2018, som ligger på nivå med 2017, melder Statistisk sentralbyrå (SSB). Men det er stor variasjon for de ulike lovbruddsgruppene.

I løpet av de siste årene har det vært en nedgang i det totale antallet anmeldte lovbrudd, noe som hovedsakelig skyldes kraftig reduksjon av anmeldte eiendomstyverier og tildels også rusmiddellovbrudd, men nedgangen i fjor var svakere enn årene før.

Anmeldelsene av annet vinningslovbrudd (heleri, hvitvasking, bedrageri, underslag, skatt og avgift etc.) var på 30.500 lovbrudd i 2018, som er 5,5 prosent flere i 2018 enn i året før. Det ble også registrert flere tilfeller av vold og mishandling, seksuallovbrudd og det som kategoriseres som mindre grov vold.

Barn som ofre

Det ble anmeldt nesten 8.400 seksuallovbrudd i 2018, som er 1.300 flere anmeldelser enn i 2016 eller en økning på 18,5 prosent. Det er først og fremst to typer seksuallovbrudd som bidrar til de siste to årenes økning; begge relatert til barn som ofre.

Det ene er seksualanmeldelser knyttet til straffelovens bestemmelser om bilder eller andre fremstillinger av barn og ungdom under 18 år (kategoriseres i statistikken under «Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd»). I alt ble over 2.300 slike lovbrudd registrert i 2018, og nærmere to tredjedeler av den samlede økningen i seksualanmeldelsene de siste to årene er knyttet til denne typen lovbrudd.

I perioden 2014-2017 anmeldte 4.500 flere personer å ha blitt utsatt for vold og mishandling eller seksuallovbrudd. Det inkluderer drøyt 2.600 flere barn under 15 år. I alt ble nesten 8.100 barn i denne aldersgruppen registrert som ofre for denne typen lovbrudd i 2017. Antallet barn under 15 år som er registrert blant ofrene for disse typene lovbrudd, er dermed langt flere enn i alle foregående år med offerstatistikk.

I 2018 ble det registrert 2.450 voldtekter, som er nærmere 15 prosent flere enn i 2016. 850 av disse voldtektsanmeldelsene dreide seg om voldtekt av barn under 14 år, og disse utgjør den største delen av økningen i voldtektsanmeldelser siste to år. (I den nye straffeloven er det som tidligere ble betegnet som «seksuell omgang med barn under 14 år» nå klassifisert som voldtekt.)

Uansett er voldtektstallene, og særlig når vi vet at dette er bare toppen av isfjellet, skyhøye. Vi snakker om nærmere syv voldtekter – per dag, hver eneste dag i året, der over to av disse handler om barn under 14 år.

Utpressing

Det ble registrert nesten 37.500 tilfeller av vold og mishandling i fjor, som er 2,1 prosent flere enn året før. SSB påpeker at når de tar høyde for befolkningsveksten er det samlede omfanget av anmeldt vold og mishandling noe større enn i de foregående tre årene.

Økningen knytter seg først og fremst til det som omtales som de minst grove typene vold og mishandling. Over 12.300 registrerte kroppskrenkelser var drøyt 2 prosent flere året før, mens 9.100 trusler (inkludert grove trusler) og mer enn 5.700 tilfeller av hensynsløs adferd og personforfølgelse var henholdsvis 1,5 og 2,7 prosent flere enn i 2017.

Men kanskje vel så skremmende: Vesentlig flere anmeldelser av utpressing bidrar også til den samlede økningen i vold og mishandling.

Nettopp sistnevnte er langt på vei en varslet katastrofe. Det er nærmere et par tiår siden det ble kjent at ungdomsgjenger i Oslo drev med utpressing av andre unge. Ikke uvanlig ved at den unge låner penger, eventuelt kjøper hasj på krita, for deretter ikke å makte å betale tilbake innen gitt tidsfrist. Så øker gjelda, og dermed er «skyldneren» i en beinhard spiral. Gjelda vokser raskt, kanskje fra noen hundrelapper til tusenvis av kroner på kort tid – som vedkommende ikke har mulighet til å betale. «Utlåneren» kan så selge gjelda til en annen fyr, eventuelt gjeng, og dermed vet ikke skyldneren lengre hvem han skal være redd for. For redd er han, han vet han at kan bli både bortført og dengt opp. Eventuelt kan man helt uskyldig, slik som TV 2 fortalte om i går, ende opp i samme situasjon, da ved at noen stjeler noe fra deg og forlanger «løsepenger» eller kanskje rett og slett utsteder «en bot» til deg for ett eller annet.

Politiet i Drammen fortalte TV 2 at de stadig oftere ser at unge kriminelle setter gjeld på jevnaldrende. De mener det er i ferd med å utvikle seg en trend i distriktet der ungdom har byttet ut ran og nasking med utpressing og vold. Ungdommer som henger i feil miljø, risikerer dermed å havne i trøbbel. Men dette vitner også om noe annet: Det man trodde var et forbigående fenomen må vokse seg til en stort problem før man setter inn tiltak. Ungdommen må advares, og politiet bør ha egne «meldetelefoner», eventuelt nettbaserte løsninger, der ungdommen kan melde fra – gjerne anonymt.