Statistikk

Befolkningsvekst 2.kvartal – Oslo skiller seg ut

Tall fra SSB forteller om svakere befolkningsvekst i 2. kvartal 2018 sammenlignet med samme periode 2017, men den forteller også at Oslos befolkning er på vei til å bli endret.

Per 1. juli 2018 utgjorde Norges bosatte befolkning 5 312 300 personer. Det tilsier at i løpet av de tre månedene april, mai og juni økte befolkningen med 9.600 personer, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Innvandring

Befolkningsutviklingen, som er litt mindre enn 2. kvartal 2017 (ca. 1.000 færre), forteller oss om en nedgang i innvandringen (10.700 i årets 2. kvartal mot 12.400 i samme periode i fjor). Samtidig var det færre som utvandret (1.100 færre). Til sammen gir det en nettoinnvandring (inn- og utvandring) på 4.600 personer, som er en nedgang på 600 personer fra 2. kvartal 2017.

Nedgangen i nettoinnvandringen skyldes hovedsakelig at det kom færre fra Syria og Eritrea, og noen færre fra Afghanistan og Somalia. Fra Øst-Europa økte nettoinnvandringen, da det kom flere og færre utvandret.

Oslo i en særstilling

I månedene april, mai og juni ble det født 14.700 barn i Norge. Tallet på døde har holdt seg konstant (i underkant av 10.000), som igjen tilsier at fødselsoverskuddet (fødte minus døde) ble redusert med 400.

I 2. kvartal 2018 hadde Akerhus og Oslo igjen størst befolkningsvekst. Av den totale befolkningsveksten på disse tre månedene (på 9.600) sto Akerhus og Oslo for 54 prosent (5.200 personer). Men mens nettoflytting (inn- og utflytting) bidro til størst vekst i Akerhus med en nettoinnflytting på 2.786 personer (herav 1.374 fra utlandet), sto fødselsoverskuddet omtrent for hele veksten i Oslo (se figur under, faksimile fra SSB).

Oslo hadde det klart største fødselsoverskuddet, både prosentvis i forhold til folketallet og i absolutte tall. Det ble født 2.600 i Oslo og 901 døde, som gir et fødselsoverskudd på 1.699 personer. Det utgjør 0,25 prosent av folketallet (på 676.462 personer). Til sammenligning ble det født 1.692 i Akershus mens 974 døde, et fødselsoverskudd på 718, som er 0,11 prosent av folketallet (på 619.440 personer).

Oslo hadde derimot omtrent like mange som flyttet inn som flyttet ut, 9.354 innflyttinger (herav 2.691 fra utlandet) og 9.327 utflyttinger. Det gir en nettoinnflytting på 27 personer.

Hva statistikken ikke sier

Når vi vet at Oslo ved inngangen til 2018 hadde en innvandrerbefolkning på i underkant av 223.000 personer av totalt ca. 673.500 (33,1 % av Oslos befolkning har innvandrerbakgrunn), der nærmere 60 prosent av innvandrerbefolkningen er fra Asia (40,1 %) og Afrika (17,8 %), mens 37,4 prosent er fra Europa (utenom Norge), ville det vært interessant å vite både landbakgrunnen til dem som flytter inn og ut, og til de nyfødtes foreldre.

Tidligere gjennomganger vi har gjort har avdekket at mange med etnisk norsk bakgrunn flytter ut av Oslo, mens mange med innvandrerbakgrunn trekker til Oslo (i tillegg til innvandringen). Vi har også avdekket at stadig flere nyfødte i Oslo har mor med innvandringsbakgrunn.

Det betyr i så fall at Oslos befolkning er på vei til å byttes ut. Det vil igjen, slik som annen statistikk viser, få betydning for Oslos personskatteinngang og økt belastning på en rekke sektor, som barnehage, skole, helse, og ikke minst for sosialtjenester.