Kriminalitet

Åtte av ti ofre for asylsøkeres seksuelle overgrep er finner

For første gang presenterer Finland en rapport over asylsøkeres kriminalitet i landet. Den forteller oss at det først og fremst er finske kvinner og jenter som utsettes for seksuelle overgrep, og at overgriperne i nesten alle tilfeller kommer fra et muslimsk land.

(NB: Noen av tallene er justert 15. mai da Åland Nyheter tok kontakt og gjorde oss oppmerksom på at det var et par ting vi hadde misforstått – sånn går det når vi ikke kan finsk – men vi takker for at de tok seg bryet med å korrigere!)

Den finske politihøgskolen har i samarbeid med det finske migrasjonsverket publisert en rapport som på mange måter synes unik i sitt slag, om vi ser bort fra Danmark, som i årevis har vært rimelig åpen om kriminaliteten i landet.

Den finske rapporten, som dessverre er på finsk og derav må vi stole på gjengivelsen fra Ålands Nyheter, forteller hvilken kriminalitet asylsøkere i 2016 ble mistenkt for, og peker både på gjerningspersonens hjemland, type kriminalitet og noen av de aktuelle årsakene til kriminaliteten.

Det fremkommer at det i 2016 ble registrert 1.565 anmeldelser for kriminalitet der den anmeldte eller offeret er asylsøker. Til sammen er det 1.052 mistenkte gjerningspersoner. De fleste anmeldelsene handler om mishandling og trusler, deretter «eiendomskriminalitet» (ran, innbrudd, vandalisme, tyveri) og seksuelle overgrep.

Totalt dette året ble det registrert 161 seksuelle overgrep, hvilket tilsier at de seksuelle overgrepene utgjorde i overkant av 15 prosent av anmeldelsene. Men rapporten – kanskje ut fra de elendige erfaringene og utviklingen i nabolandet Sverige – unnviker ikke derav fokuset på disse overgrepene.

Finske kvinner og jenter

Av de registrert 161 seksuelle overgrepene var offeret i åtte av ti tilfeller finske kvinner eller jenter (131 overgrep). Halvparten av overgrepene ble begått mot jenter under 18 år.

Undersøkelsen gir også flere eksempler på hvordan kvinnelige asylsøkere har blitt voldtatt og utsatt for seksuelle overgrep av mannlige asylsøkere på mottak, samt at menn er blitt utsatt for overgrep på mottak. Ett av ti av ofrene for seksuelle overgrep av asylsøkere på mottak var menn.

Av de seksuelle overgrepene som ble begått var voldtekt det vanligste. 32 prosent av anmeldelsene var voldtekter, herav 16 prosent gruppevoldtekter. I 16 prosent av anmeldelsene handler det om seksuell trakassering, 14 prosent om seksuell utnyttelse og 11 prosent om seksuelle overgrep mot barn. Hva som skiller disse kategoriene er vanskelig å vite, da det ikke gis noen nærmere spesifikasjon.

Tre av fem seksuelle overgrep skjedde på offentlig sted, en av fem i private bosteder, en av 10 på mottak og en av fire på ukjent plass. To av tre av overgrepene skjedde om kvelden eller natten, og flesteparten i helgene.

Flest fra muslimske land

Det heter at 108 av 116 kom fra muslimske land. Samtlige av de mistenkte for seksuelle overgrep kom fra Irak, Afghanistan, Marokko, Iran, Bangladesh, Kamerun, Somalia eller Syrien, med irakerne på topp. Hele 2/3-deler av de mistenkte asylsøkerne for seksuelle overgrep kom fra Irak.

I undersøkelsen ikke bare pekes det på at ofrene for seksuelle overgrep ofte har vært mindreårige jenter som oppsøker asylsøkerne for å få tilgang til røyk og rusmiddel, men det advares mot at jenter gjør dette.

Totalt 1.052 av de mistenkte asylsøkere for kriminalitet i 2016, stort sett alle menn (95 prosent), representerte til sammen 29 nasjoner. Også her var 2/3-deler irakere der det heter at alderen var jevnt fordelt. Afghanere sto for en tiendedel av kriminaliteten. Om lag en tredjedel av anmeldelsene for kriminalitet handlet om mishandling og trusler mellom asylsøkerne, der rundt halvparten av ofrene var irakere. En fjerdedel var finner.

Importerte religiøs og kulturelle konflikter

Ifølge politihøgskolen handler mye av volden blant asylsøkere om at de tar med seg religiøs og kulturelle konflikter til Finland og fortsetter striden. Det kan være at ulikt kvinnesyn er spesifikt nevnt som del av disse konfliktene, men det er ikke gjengitt i Ålands Nyheter. En annen grunn som rapporten viser til er at innvandrermenn tar ut sitt sinne over boforholdene på mottak på personalet.

Undersøkelsen sammenligner også de mistenkte kriminelle asylsøkerne med totalgruppen asylsøkere fra samme land. Her konstateres det at asylsøkere fra Algeri er overrepresentert som mistenkt gjerningsperson. Hver femte asylsøker (20 prosent) fra Algeri ble i 2016 mistenkt for kriminalitet. For Hviterussland var dette tallet 16 prosent, Marokko 13 prosent og mindre enn 10 prosent for de øvrige nasjonalitetene. For Irak var tallet 3 prosent.

Det presisere at rapporten er den første av sitt slag i Finland og den ikke omfatter politisaker i tilknytning til selve asylsøkerprosessen. Politihøgskolen anbefaler at det årlig utarbeides en rapport om asylsøkeres kriminelle aktivitet i Finland.