Innvandring

Utvist: Over 100 «palestinere» som løy

Ren løgn: De sa de var statsløse palestinere. De var fra Jordan. Nå er godt over 100 norske oppholdstillatelser og statsborgerskap trukket tilbake. Dette forteller justismyndighetene til HRS.

I et omfattende prosjekt som har pågått i det stille, avdekket utlendingspolitiet (PU) at om lag 400 påståtte statsløse palestinere egentlig er borgere av Jordan. Utlendingsdirektoratet (UDI) har tidligere gitt dem permanent opphold og norsk statsborgerskap.

Dette omtalte vi i 2015. PU-kilder sa den gang at minst 800 personer hadde fått opphold i Norge som palestinere, mens de i realiteten var jordanere. Vi kjenner hovedmetoden PU har brukt for å avsløre de falske «palestinerne». Av hensyn til politiets arbeid omtaler vi ikke denne metoden.

Det omfattende asyljukset ble av kilder i PU betegnet som «en voldsom operasjon» og at «omfanget bare øker».

Justisminister Sandberg: -Må utvises

Vi kontaktet den gang tidligere leder av Justiskomiteen på Stortinget, nestleder i Frp Per Sandberg, som sa at politiets avdekking av asyljukset er et resultat av tverrpolitisk enighet når det gjelder ønsket om å bekjempe identitetsjuks.

– Politiet har derfor fått ekstra ressurser for å avdekke identitetsjuks, sier Sandberg til HRS.

Sandberg mener avsløringen må føre til at de som urettmessig har fått opphold og norsk statsborgerskap må fratas innvilgede rettigheter.

– Dette betyr at vi må inn med enda mer ressurser til politimyndighetene for å få gjennomført dette.

Sandberg er klar: ”De som har jukset skal utvises.”

– Dette vil ikke minst forhåpentligvis ha en forebyggende effekt.

Løgn lønner seg

Sandberg er nå fungerende justisminister etter Sylvi Listhaugs avgang. Kanskje blir han vår nye justisminister. Det vi kan servere han nå, er at hans departement og UDI forteller at over 100 «palestinere» har fått trukket tilbake permanent oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap i perioden 2012 – 2017. Denne informasjonen kommer fra Justisdepartementet og UDI etter skriftlig forespørsel fra HRS.

Men utvisningssakene ble satt i bero i 2017 av Justisdepartementet.

I svaret til HRS fra Justisdepartementet og UDI heter det:

«UDI har siden 2011 kontinuerlig ut fra tilgjengelige ressurser jobbet med tilbakekall av midlertidige oppholdstillatelser, permanente  oppholdstillatelser og norsk statsborgerskap til personer som ved ankomst har oppgitt å være statsløse palestinere, men som viser seg å være jordanske borgere. I de fleste av disse sakene har personen fått tilbakekalt sine tillatelser eller sitt norske statsborgerskap og blitt utvist fra Norge og Schengen. Noen har i tillegg også blitt straffedømt i Tingretten for falsk forklaring til offentlig myndighet. Andre har fått tilbakekalt sine tillatelser, men har ikke blitt utvist og fått nye tillatelser på sine riktige jordanske identiteter. Dette har i hovedsak vært barnefamilier.

På bakgrunn av representantforslaget om domstolsbehandling av tilbakekall av norsk statsborgerskap ble UDI og UNE i instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet av 06.02.2017 bedt om å stille alle saker om tilbakekall av norsk statsborgerskap i bero. Etter dette tidspunktet har derfor ikke UDI forhåndsvarslet eller fattet vedtak om tilbakekall av norsk statsborgerskap. I henhold til senere instruks fra departementet av 25.07.2017 har heller ikke UDI forberedt saker om tilbakekall av norsk statsborgerskap.

Når det gjelder antall vedtak som UDI har fattet om tilbakekall i denne porteføljen må vi ta noe forbehold rundt tallene. Årsaken til det er at vi før mars 2017 ikke hadde systemstøtten for å kunne ta ut eksakt statistikk i disse sakene. UDI antar at tallene i realiteten er noe høyere enn det vi får ut av vårt system.  

I perioden fra 2012-2017 har UDI fattet ca. 105 vedtak om tilbakekall av tillatelser eller norsk statsborgerskap i denne porteføljen, men som nevnt ovenfor er nok antallet noe høyere.»

Har du barn, eller får du barn under falskt opphold i Norge, gir det tilsynelatende gevinst. Løgn lønner seg, altså.

Over 100 saker til

I tillegg har UDI rundt 130 ubehandlede saker om jordanere som skal ha løyet om at de var statsløse palestinere:

«Ut fra den statistikken vi får ut i dag fra vårt system har vi rundt 130 ubehandlede tilbakekallsaker på personer som ved ankomst har oppgitt å være statsløse palestinere, men som viser seg å være jordanske borgere. Flesteparten av disse er i dag blitt norske borgere, og disse tilbakekallssakene er derfor berostilt i henhold til instruks fra departementet. I tillegg har vi forhåndsvarslet om tilbakekall av både midlertidige oppholdstillatelser og permanente oppholdstillatelser i flere saker, men vi har ikke eksakte tall på antall forhåndsvarsler.»

Vi henvender oss til Justis- og beredsskapsdepartementet igjen i morgen for å finne ut hvorfor tilbakekall av statsborgerskap ble satt i bero i 2017.