Politikk

SSB-sjef Meyer kan ikke sies opp?

Hvis SSB-sjefens stilling er en embetsmannsstilling kan det bety at det blir vanskelig å fjernet en SSB-leder som biter seg fast.

12. juni 2015 ble Christine Meyer av Kongen i Statsråd utnevnt til administrerende direktør i SSB. Det kan bety at hun er embetsmann. På lovdata kan vi lese at med «embetsmann» menes den som er utnevnt av Kongen og gitt bestalling som embetsmann, eller den som er konstituert av Kongen i et embete. Alle andre arbeidstakere i statens tjeneste er «tjenestemann».

Hvis SSB-sjefens stilling er definert som en embetsmannsstilling kan det bety at det tilnærmet umulig å si henne opp?

I Statens personalhåndbok heter det at embetsmenn har, i motsetning til tjenestemenn, fått sin rettsstilling i forholdet til staten som til dels regulert i Grunnloven. § 22 omtaler embetsmenns avskjedigelse. Her heter blant annet følgende (vår utheving):

Statsministeren og statsrådets øvrige medlemmer samt statssekretærene kan uten foregående dom avskjediges av kongen etter at han har hørt statsrådets betenkning derom. Det samme gjelder for de embetsmenn som er ansatt ved statsrådets kontorer eller ved diplomatiet eller konsulatvesenet, sivile overøvrighetspersoner, sjefer for regimenter og andre militære korps, kommandanter på festninger og høystbefalende på krigsskip. Hvorvidt pensjon bør tilstås de således avskjedigede embetsmenn, avgjøres av det neste storting. I mellomtiden nyter de to tredjedeler av sin tidligere gasje.

Andre embetsmenn kan bare suspenderes av kongen og skal da straks tiltales for domstolene. Men de må ikke avsettes uten etter dom og heller ikke forflyttes mot sin vilje.

I Statens personalhåndbok kan vi lese at det i § 22 er foretatt en sondring mellom på den ene side embetsmenn som bare kan avskjediges ved dom, som kalles de «uavsettelige» embetsmenn, og på den annen side embetsmenn som kan avskjediges av Kongen ved administrativ beslutning i tillegg til ved dom, de «avsettelige» embetsmenn.

Det pekes viere på at hovedregelen etter Grunnlovens ordning går ut på at embetsmenn bare kan avskjediges ved dom, men at en del høyere embetsmenn innen forvaltningen (som listet opp i paragrafens første ledd) kan gis avskjed av Kongen. Videre vises det til at man bare bruker uttrykkene «avskjediges» og «avsettes». Dermed er det ikke i samsvar med Grunnloven å anvende oppsigelse overfor embetsmenn. Grunnloven har heller ikke tatt inn noen bestemmelse om hvilke grunner som kan berettige avskjed av embetsmenn, men hvor «det har vært lagt til grunn at dette kan bestemmes ved lov.» Men videre heter det at grunnlovsbestemmelsens formål, blant annet at det er i samfunnets interesse å sikre landet en uavhengig embetsstand, likevel setter visse grenser for lovgivningens myndighet.

Hvis stillingen betyr at hun er en «uavsettelige» embetsmenn kan det tyde på at hun bare avskjediges ved dom, men hun kan suspenderes. Men straks etter en slik suspensjonen skal det reises sak for domstolene.

I Tjenestemannsloven § 10 omtales «Oppsigelse etter de første tjenesteår». Her heter det blant annet i første ledd at disse regler ikke gjelder åremålsstillinger, som SSB-sjefens stilling er, og der Kongen ved forskrift kan fastsette særlige regler for slike stillinger. Finnes det noe slikt for denne stillingen?

I samme paragraf (andre og tredje ledd) heter det (vår utheving):

2.Tjenestemann kan videre sies opp med samme frist når vedkommende:

-på grunn av sykdom er varig uskikket til forsvarlig å utføre sin tjeneste,

-ikke lenger har de kvalifikasjoner som er nødvendig eller foreskrevet for stillingen, eller av andre grunner er varig uskikket for stillingen.

3.Embetsmann kan avskjediges i slike tilfelle som er nevnt under nr. 2 bokstavene a og b.

Da gjenstår spørsmålet: Har Meyer de kvalifikasjoner som er nødvendig eller foreskrevet for stillingen, eller er hun av andre grunner varig uskikket for stillingen?

(Forsidebilde: Lovdata.no)