Islam

SSB med anslag på antallet muslimer i Norge

Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjort en beregning av antallet muslimer i Norge. Antallet registrerte medlemmer av muslimske trossamfunn er fordoblet fra 2006. SSB anslår at Norge har i overkant av 200.000 muslimer, ca. 4 prosent av befolkningen.

Ifølge SSB er 148.000 personer i Norge medlemmer av muslimske trossamfunn. Samtidig er ikke alle muslimer medlem av noen moské og motsatt; ikke alle medlemmer av en moské er nødvendigvis muslimer. Sistnevnte kan være for «husfredens skyld».

En annen tilnærming er således å ta utgangspunktet i antallet innvandrere og deres etterkommere fra muslimske land. Ved inngangen til 2016 bodde det 250.000 personer i denne gruppen, hvorav 175.000 innvandrere og 75.000 etterkommere.

Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn (LKI) er alle deltakerne spurt om sitt forhold til religion. Undersøkelsen for 2016 omfatter rundt 8.000 innvandrere (16 til 74 år) fra tolv av de største innvandringslandene i Norge: Polen, Bosnia-Hercegovina, Kosovo, Tyrkia, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam, Eritrea og Somalia. I tillegg omfatter undersøkelsen 2.000 etterkommere (16 til 39 år) fra fire land; Tyrkia, Pakistan, Sri Lanka og Vietnam. Med utgangspunkt i deres svar anslår SSB antallet muslimer.

Fra muslimske land var det altså totalt 250.000 personer i 1. og 2.generasjon i Norge, der 196.000 av disse hadde land (Bosnia-Hercegovina, Kosovo, Tyrkia, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan og Somalia) representert i LKI. Men det kan være betydelig forskjell på hvorvidt en oppfatter seg selv som muslim. SSB påpeker at av dem fra Bosnia antas andelen å være 54 prosent, mens dem med bakgrunn fra Somalia antas hele 98 prosent fortsatt å være muslimer. SSB tar utgangspunkt i svarene til spørsmålet om hvilken religion de intervjuede er oppdratt i, og hvor stor andel fra hvert land som sier de tilhører denne religionen. 80 prosent, fire av fem, svarte de er muslimer (tilsvarer 156.500 muslimer fra disse landene). Bruker en dette anslaget på samtlige personer med opphav i muslimske land, altså 80 prosent av 250.000, gir det ca. 200.000 muslimer.

I tillegg ser SSB på barn født av foreldre hvorav en er 2.generasjon og den andre er innvandret (her finner vi henteekteskap). Ved inngangen til 2016 var det 7.500 personer i denne gruppen. I alt hadde 5.800 bakgrunn fra muslimske land, klart flest med bakgrunn fra Pakistan (4.000). Også på disse bruker SSB 80 prosent-regelen, hvilket tilsvarer 4.600 muslimer.

Så kommer konvertittene. Her har ikke SSB noe grunnlag å uttale seg på, så de lener seg på Kari Vogt og Anne Sofie Roald, begge professorer i religionshistorie, som anslår i Aftenposten (07.06.2015) tallet til å være 3.000 i 2015.

Dette gir at antallet muslimer antas å ligge på i overkant av 207.000 (207.600 for å være presis, som det altså er umulig å være her) ved inngangen til 2016. Det tilsvarte ca. 4 prosent av befolkningen. Det tilsvarer en by større Trondheim og litt mindre enn Stavanger.

Samtidig vil dette tallet henge nøye sammen med type innvandring.

Type innvandring

Flest med innvandrerbakgrunn fra muslimske land i Norge hadde bakgrunn fra Somalia, totalt 40.100, hvorav 28.300 innvandrere og 11.800 etterkommere. Deretter følger Pakistan med totalt 36.026, hvorav 19.571 innvandrere og 16.455 etterkommere, se figur. Allerede her ser vi at 80 prosent-regelen skurrer, da SSB selv har oppgitt at det antas at 98 prosent av somalierne er muslimer.

Siden 2006 har andelen somaliere økt med 123 prosent (fra 18.000), mens den største økningen kommer fra Afghanistan med 168 prosent (fra 6.500 til 17.500). Det er også å forvente at denne gruppen vil øke fremover, spesielt hvis stortingsflertallet og aktivister får det som de vil (jamfør det pågående presset for å stille returer til Afghanistan i bero).

Så er ikke Syria med listen. SSB påpeker at det var nesten 10.000 innvandrere fra Syria ved inngangen til 2016, mens det ett år seinere var over 20.000. Med den innvandringen det fortsatt er fra Syria, vil nok landet raskt være blant de største muslimske landene i Norge, slår SSB fast.

Så det er lite som tyder på at antallet muslimer vil være nedadgående fremover.

I LKI er det også foretatt intervju med 2.generasjon fra Tyrkia og Pakistan (de andre landgruppene hadde ikke mange nok over 16 år). Der finner SSB at andelen frafalne fra islam ligger 2 prosentpoeng lavere blant pakistanske innvandrere enn deres etterkommere (5 mot 3 prosent). Så er det motsatt blant tyrkerne: blant innvandrere fra Tyrkia er det 3 prosentpoeng høyere enn blant etterkommerne.

Medlemstallet i Den norske kirke (Dnk) var 3,7 millioner i 2016, som utgjorde 73 prosent av befolkningen. I 2006 var andelen 86 prosent, men siden den gang har Norge fått nesten 600.000 flere innbyggere. SSB viser til antallet medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Dnk ved inngangen til 2016 var 622.000, og det har steget med 240.000 på ti år. Flertallet (350.000) av de 622.000 medlemmene i tros- og livssynssamfunn utenfor Dnk er registrert som kristne, her utgjør katolikker den klart største gruppen (165.000). Det er 148.000 registrerte medlemmer av muslimske trossamfunn (24 prosent). Blant de resterende tilhører det store flertallet et livssynssamfunn, og mange små trossamfunn er også representert (buddhisme 19.000, hinduisme 9.000 og sikhisme 3.500).

SSB fastslår at den viktigste drivkraften bak både befolkningsveksten og økningen i antallet som er tilknyttet tros- og livssynssamfunn utenfor Dnk, er innvandringen.

SSB: 4 prosent muslimer i Norge?