Kriminalitet

Skjerper praksisen med utvisning

I syv straffesaker om voldtekt har påtalemyndighetene ved en feil ikke reist krav om utvisning fra landet. Den danske Riksadvokaten kritiserer den "bløte linje". Kriminelle utlendinger skal som hovedregel utvises.

En gjennomgang av 175 voldtektsdommer begått av utlendinger i Danmark siden 2012, viser at i syv av sakene ble det ikke reist krav om utvisning fra riket. Riksadvokaten har funnet feil i fem av 12 politikretser. Dette melder  Riksadvokaten i en pressemelding.

Nå vil Riksadvokaten ha en innskjerping, da det skal være «fullt fokus» på en vurdering av eventuell utvisning:

»Landets anklagere skal som det klare udgangspunkt kræve enten ubetinget eller betinget udvisning af udlændinge i straffesager, hvis grundbetingelserne i udlændingeloven er opfyldt,« sier statsadvokat Jens Røn, leder av Kvalitetsavdelingen hos Riksadvokaten, og fortsetter:

»Det er ikke sket her, og vi indskærper derfor, at der altid skal være fuldt fokus på spørgsmålet om udvisning. Det gælder uanset, at det efter de foreliggende oplysninger ikke er muligt at vurdere, om de dømte ville have været udvist, hvis anklagerne havde krævet det.«

Den danske påtalemyndigheten begynte for over ett år siden å føre økt tilsyn med voldtektssakene. Det innebærer blant annet at alle tiltaler er blitt kvalitetssikret hos den regionale statsadvokaten før straffesaken går retten. Statsadvokat Røm forteller at de allerede har iverksatt en rekke tiltak for å styrke rettsbehandlingen av voldtektssaker.

Det er blant annet besluttet at påtalemyndighetens to regionale statsadvokater til utgangen av 2018 skal føre et særlig tilsyn med særligt fokus med at det i alle politikretser i alle relevante saker blir reist krav om utvising.

Med loven i hånd skal man utvise personer uten dansk statsborgerskap hvis de begår kriminalitet.

Ifølge Riksadvokatens retningslinjer skal påtalemyndigheten – hvis lovens grunnbetingelser er oppfylt – alltid be domstolene om å ta stilling til om den tiltalte kan bli utvist, hvis ikke påtalemyndigheten finner at det med sikkerhet vil være i strid med internasjonale konvensjoner.

Hvis det derimot er tvil, skal påtalemyndigheten fremstille krav om ubetinget utvisning.

Her kan justisminister Per-Willy Amundsen (FrP) antakelig bare lytte og kopiere.