Statistikk

Asylsøkere og familiegjenforening: Et nytt Hønefoss så langt i år

Antallet asylsøkere til Norge har falt til litt under "normalt" nivå om vi ser tilbake til 2007. Antallet familiegjenforente er fortsatt høyt, og vil antakeligvis bare øke sett i forhold til det rekordhøye antallet asylsøkere som kom i 2015.

I oktober kom det 175 asylsøkere, mot 188 i september. Til sammenligning kom det 617 i januar, med et bratt fall i februar (til 245).  Tallene fra UDI forteller følgende om følgende utvikling:

NTB/Aftenposten melder at i løpet av årets ti første måneder er det kommet totalt 3.236 asylsøkere der «bare snaut 2.000 har tatt seg hit på egen hånd. Resten, 1.252 søkere, er overført til Norge fra Hellas og Italia gjennom Norges frivillige deltagelse i EUs relokaliseringsordning.» Vi har med andre ord nå fått et skille mellom «ordinære asylsøkere» og «relokaliserings-asylsøkere», og vi har tidligere merket oss at Norge (som ikke EU-medlem) er frivillig med i ordningen, ja, Norge var faktisk det første landet som meldte seg på EUs relokaliseringsprogram. Til sammenligning kom det 3.460 asylsøkere i 2016 og 31.150 i 2015. Se figur under for asylsøkere for årene 20017-2016.

Fra seks land, inkludert statsløse, har det så langt i år kommet mer enn 100 asylsøkere, det er i stigende rekkefølge Afghanistan (121), Tyrkia (126), statsløse (127), Irak (133), Eritrea (834) og Syria (963). Syria og Eritrea står dermed for 56 prosent av asylsøknadene.

Men om det totalt kommer færre asylsøkere, så kommer fortsatt mange på familiegjenforening. I løpet av årets ti første måneder ble det innvilget 12.352 familietillatelser. Det i seg selv tilsvarer et nytt Grimstad eller Nesoddtangen. Til sammenligning ble det innvilget 15.332 familietillatelser i 2016, 12.347 i 2015 og 10.847 i 2014.

Fra 23 land, inkludert statsløse, teller vi mer enn 100 familiegjenforeninger så langt i år. Tar vi de landene som har fått mer enn 500 familiegjenforeninger, er det i stigende rekkefølge Somalia (516), Filippinene (769), Thailand (806), India (877), Eritrea (1.337) og Syria (2.468). Det tilsier at Syria og Eritrea står for over 30 prosent av alle familiegjenforeninger så langt i år.

Det betyr at så langt i år utgjør asylsøkerne og familiegjenforente 15.588 personer, som er flere enn i Hønefoss.

Sammenligner vi de åtte største asylsøkerlandene med familigjenforente fra samme land så langt i år (merk at familiegjenforente høyst sannsynlig ikke er til de aktuelle asylsøkerne), gir det følgende (tall fra UDI):