Aktuelt

Ingen asylsøker oppfyller jobbkravene

Ikke en eneste asylsøker så langt har klart å få permanent opphold i Sverige etter de nye reglene om å være selvforsørgende. Av 200 søknader er det ingen som oppfyller kravene.

Sverige innførte for en stund siden en en ny asyllov som tilsier at alle asylsøkere som får opphold får midlertidig opphold, fra 13 måneder til tre år. I tillegg ble det åpnet for en ny mulighet for permanent opphold i Sverige: Asylsøkere kan få permanent opphold om søkeren kan dokumentere at vedkommende er selvforsørgende via arbeid. Vilkåret gjelder fast ansettelse med tarifflønn, det holder altså ikke med nyetableringer eller vikariater. Denne ordningen ble gjort gjeldende fra 20.august i år, som da var 13 måneder etter at den nye asylloven trådte i kraft.

Totalt skal det de siste ukene ha kommet inn rundt 6 660 søknader om forlengelse av midlertidig opphold. 940 av disse er behandlet, hvorav 840 ble innvilget en forlengelse på ytterligere to år, melder fagbladet Arbetet.se.

For 200 av søknadene gjaldt søknad om permanent opphold ut fra de nye reglene. De har oppgitt å forsørge seg seg selv via arbeid. Migrasjonsverkets vurdering er derimot at ingen av disse oppfyller kravene for permanent opphold.

De nye reglene ble fra ulikt holdt, også fra Migrasjonsverket, møtt med skepsis. Det gjaldt blant annet bekymring for «skjema-ansettelser» og handel med arbeidskontrakter. Vanskelig er det også å kontrolle lønnsforholdene, da det må skje gjennom den årlige selvangivelsen.

Ordningen med at asylsøkere kan få permanent opphold hvis de er selvforsørgende vi arbeid er i alle fall en ytterligere uthuling av asylinstituttet, i tillegg til en utvanning av arbeidsinnvandring. Det kan bli en ny, kostnadskrevende øvelse for Sverige.