Terrorisme og ekstremisme

PST: Islamister er fortsatt størst terrortrussel

PST la i dag frem ny trusselvurdering for Norge. Aktiviteten til høyreekstreme er lav og uorganisert, mens det vurderes som «mulig at det vil bli gjennomført terrorangrep mot Norge» av jihadister. Opp mot Stortingsvalget mener PST at det er «sannsynlig» at politikere vil bli mer utsatt for trusler. Fortsatt pekes det ikke på konkrete miljø og bevegelser som rekrutterer jihadister.

Slik oppsummerer PST punktvis trusselvurderingen for 2017:

  • Norge og norske interesser vil i 2017 utsettes for fremmed etterretningsvirksomhet som kan ha et stort skadepotensial. Aktiviteten vil blant annet rettes mot mål innenfor norsk forsvars- og beredskapssektor samt mot politiske beslutningsprosesser og kritisk infrastruktur. Fremmede tjenester bruker både avanserte datanettverksoperasjoner og tradisjonelle metoder mot norske mål.
  • Ekstreme islamister representerer fortsatt den største terrortrusselen mot Norge. Også for 2017 vurderes det som mulig at det vil bli gjennomført terrorangrep mot Norge. Flere europeiske land er imidlertid mer utsatt for terrorangrep enn Norge.
  • Antall nye personer som radikaliseres til ekstrem islamisme, vil fortsatt være lavt, og svært få personer forventes å reise fra Norge for å slutte seg til ISIL i 2017.
  • Det er lite sannsynlig at høyreekstreme vil gjennomføre en terrorhandling i Norge i 2017. Høyreekstremisme i Norge karakteriseres fortsatt av uorganiserte og løst tilknyttede nettverk. Høyreekstremisme gir imidlertid grunn til økt bekymring på grunn av tilvekst, bedre organisering og forhøyet aktivitetsnivå i en mindre del av miljøet.
  • Det er svært lite sannsynlig at venstreekstreme vil gjennomføre terrorhandlinger mot norske interesser i 2017.
  • Det er sannsynlig at stortingsvalget i 2017 vil medføre økt trusselaktivitet mot myndighetspersoner. Samtidig har antall alvorlige trusselsaker som PST arbeider med, vært stabilt de siste ti årene. Vi forventer ingen endring i denne situasjonen i 2017.

PST-sjef Benedicte Bjørnland på pressekonferanse i dag med trusselvurderingen for 2017.

Russland med stort skadepotensial

Det er i første rekke Russland som har intensjon om og kapasitet til å utøve etterretningsvirksomhet med et stort skadepotensial for Norge og norske interesser, sier PST. Men også tjenester fra andre stater vil kunne skade norske interesser. PST nevner tre russiske etterretningstjenester som opererer i Norge: GRU (den militære), SVR (den sivile) og FSB (den interne).

Norge som terrormål

Både IS og al-Qaida anser Norge som et legitimt terrormål, men Norge er ikke prioritert høyest på listen av europeiske stater. Der befinner Frankrike, Belgia og Storbritannia seg.

Terroraksjoner i andre vestlige land vil i tillegg kunne inspirere personer i Norge til å utføre liknende aksjoner her. Derfor vurderes det som mulig at det vil bli gjennomført terrorangrep mot Norge i 2017.

PST mener Norge fremdeles står overfor et utfordrende trusselbilde, ikke minst fordi IS har oppfordret sympatisører til å utføre terrorangrep på egen hånd, slik vi så i Berlin før jul, da det (igjen) ble benyttet lastebil til å massakrere sivile.

PST forventer at IS «vil videreføre denne strategien i 2017», ved å benytte «enkle våpentyper mot mål med få eller ingen sikringstiltak».

Færre rekrutteres

Rekrutteringen til ekstrem islamisme har gått ned siden 2013/2014, som var toppår. Dette skyldes at mange har reist til IS, titalls er drept i krig for den islamske staten, og returnerte krigere (10) sitter fengslet. Et miljø som Profetens Ummah liger med brukket ryggrad. Østlandet anser å være et kjerneområde for rekruttering.

I tillegg finnes det radikalisatorer i mer etnisk homogene miljøer spredt rundt i landet.

PST forventer at innvandringen til Europa «på ulike måter kunne påvirke terrortrusselen det kommende året. Radikalisering blant asylsøkere, migranter og personer uten lovlig opphold i Norge er en av utfordringene vi forventer å møte det kommende året. Disse gruppene kan bli forsøkt radikalisert av andre migranter på mottakene eller av personer utenfor asylmottakene som oppsøker disse. Det vil også i 2017 komme enkeltpersoner til Norge som støtter og sympatiserer med ekstreme islamistiske organisasjoner».

Høyreekstreme på fremmarsj?

Motstand mot innvandring er en sentral drivkraft for høyreekstreme, mener PST.

Denne motstanden underbygges ofte med konspiratoriske ideer om at innvandring og islam truer det norske samfunnet, vår kultur og levemåte eller «den hvite rase». Den offentlige debatten om innvandring brukes til å forsterke det høyreekstreme budskapet. For å hindre innvandring ønsker en mindre del av miljøet å etablere en sterk «nasjonalsosialistisk stat».

PST peker også på venstreekstreme, mer som voldelige uroelement i det offentlige rommet.