Aktuelt

Økte forskjeller i kontantstøttebruk

Fortsatt er det barn med innvandrerbakgrunn som er den største gruppen kontantstøttemottakere, men nå begynner barn med landbakgrunn fra EU etc. og ta kraftig inn på barn med landbakgrunn fra Asia, Afrika etc.

Kontantstøtte er en offentlig stønad for barn mellom 13 og 23 måneder som ikke, eller bare delvis, går i barnehage det ytes offentlige driftstilskudd for. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) ble det per 1.september 2015 utbetalt kontantstøtte for 13.206 barn. Til sammen ble det i 2015 utbetalt kontantstøtte for 23 prosent av alle barn i alderen 13–23 måneder.

Det ble utbetalt kontantstøtte for en større andel barn med innvandrerbakgrunn enn barn uten innvandrerbakgrunn, og forskjellene er betydelige. I 2015 ble det utbetalt kontantstøtte for 45 prosent av barn med innvandrerbakgrunn og bare for 16 prosent av barn uten innvandrerbakgrunn. Dette tilsier en svak økning på 1 prosentpoeng fra 2014 blant dem med innvandrerbakgrunn, mens det var samme nedgang for dem uten innvandrerbakgrunn.

Andelen kontantstøttemottakere er størst blant de yngste barna (13–18 måneder), både blant dem med og uten innvandrerbakgrunn. For denne årsklassen barn med innvandrerbakgrunn ble det utbetalt kontantstøtte for 47 prosent, mens det for disse barna uten innvandrerbakgrunn ble utbetalt kontantstøtte for 18 prosent. SSB påpeker at det for disse barna uten innvandringsbakgrunn har vært en nedgang i andelen mottakere på 2 prosentpoeng fra 2014.

Det heter at selv om andelen mottakere av kontantstøtte er størst blant de yngste barna med innvandrerbakgrunn, har den prosentvise økningen i andelen mottakere vært størst blant de eldste barna (19–23 måneder) med innvandrerbakgrunn.Denne gruppen har økt med 3 prosentpoeng på ett år, noe som gir at 43 prosent i denne gruppen mottok kontantstøtte i 2015. For de eldste barna uten innvandrerbakgrunn var andelen mottakere 12 prosent, som har holdt seg stabilt fra året før.

SSB ser endringene i andelen mottakere etter barnas alder i sammenheng med regelendringen for kontantstøtte (fra 1.august 2014). Denne endringen innebar fjerning av de aldersdifferensierte satsene. Det resulterte i økte kontantstøttesatser for de eldste barna.

Landgrupper

Kontantstøtten ble innført i 1998 og ble brukt av mange. I 1999 var andelen mottakere på 76 prosent. Utover 2000-tallet gikk andelen raskt ned, som ses i sammenheng med økt barnehagekapasitet, og i 2011 var andelen nede på 21 prosent, mens den altså var på 23 prosent i fjor. Også andelen mottakere blant barn med innvandrerbakgrunn har blitt kraftig redusert.

Likevel er mottak av kontantstøtte mer vanlig blant barn med bakgrunn fra land i Afrika, Asia, inkl. Tyrkia, Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og New Zealand, samt Europa utenom EU/EØS enn barn med bakgrunn fra land i EU/EØS, USA, Canada og New Zealand. I 2015 ble det utbetalt kontantstøtte for 47 prosent av barna i førstnevnte gruppe.

Siden 2012 har det blitt flere kontantstøttemottakere fra EU etc. og færre mottakere fra Afrika, Asia etc., selv om det var en liten økning for sistnevnte i 2015. Jf. faksimile av figur under fra SSB.

Skjermbilde 2016-07-06 10.35.50

Halvparten av de yngste barna med landbakgrunn fra Afrika, Asia etc. og 44 prosent fra EU etc.var mottakere av kontantstøtte i 2015.

Den største prosentvise økningen (de reelle tallene fremkommer ikke) finner vi hos de eldste barna med landbakgrunn fra EU etc. I 2014 ble det utbetalt kontantstøtte for 33 prosent i denne gruppen, mens i 2015 hadde andelen økt til 41 prosent. For de eldste barna med landbakgrunn fra Afrika, Asia etc. har andelen mottakere holdt seg stabil frs 2014 til 2015 på 44 prosent.

Forskjeller i innvandrerbakgrunn

SSB har sett nærmere på andelen mottakere av kontantstøtte med innvandrerbakgrunn fra ulike land og finner betydelige forskjeller.

Det heter at med unntak av barn med innvandrerbakgrunn fra Vietnam, Bosnia Herzegovina, Etiopia og Eritrea har det vært en økning i andelen kontantstøttemottakere for alle de andre landene som er valgt ut her. Den største økningen har det vært fra Russland (10 prosentpoeng), Filippinene (8 prosentpoeng) og Tyskland (7 prosentpoeng).

Også i 2015 var det størst andel kontantstøttemottakere med bakgrunn fra Pakistan (73 prosent) og Marokko (72 prosent). Det forklares med disse kvinnenes lave sysselsettingsnivå og mangelfull utdannelse.

Færrest andel kontantstøttemottakere blant de med innvandrerbakgrunn finner vi blant barn fra Tyskland (22 prosent), Sverige (18 prosent) og, kanskje overraskende nok, fra Eritrea (15 prosent). Jf. faksimile av figur under fra SSB.

Skjermbilde 2016-07-06 10.51.15

 

På kommunenivå, der SSB kun har sett på kommuner der det bor mer enn 6.000 personer med innvandrerbakgrunn, er andelen mottakere av kontantstøtte blant dem med innvandrerbakgrunn størst i Fredrikstad og Skien, så følger Skedsmo, Oslo, Drammen, Kristiansand, Lørenskog Sandnes, Asker, Bærum og Bergen. Færrest mottakere med innvandrerbakgrunn finner vi i Trondheim og Stavanger.

SSB: Kontantstøtte blant innvandrere, 2015