Politikk

Regjeringens innstrammingsforslag

Innstrammingsforslagene for å løse asylkrisa er nå offentlig. Forslagene bærer bud om nye tider, men mye konkretiseringsarbeid gjenstår. Arbeiderpartiet har allerede sagt seg enig i det meste, så da er flertallet allerede på plass. Vi trenger ikke noe "bredt forlik" som særlig KrF vil ha, sikkert for ikke å bli bundet for mye til masten til FrPs politikk, men det politiske spillets tid bør være forbi.

Så var Regjeringens innstrammingsforslag offentlige:

Fremskrittspartiets og Høyres forslag til tiltak for å håndtere asyltilstrømningen

Norge står nå ovenfor en ekstraordinær situasjon med et svært høyt antall asylsøkere som søker beskyttelse i Norge. Beregningsgruppen for utlendingsforvaltningen har lagt til grunn en prognose på 33 000 asylsøkere til Norge i 2016. Tallet kan bli vesentlig høyere og prognosene er svært usikre. Partiene er enige om at det er nødvendig å sette inn tiltak for å få kontroll over asyltilstrømningen til Norge. Dette er viktig både av hensyn til økonomisk bærekraft, vellykket integrering og for å opprettholde et fungerende asylinstitutt for de som trenger beskyttelse. Tilleggsnummeret til statsbudsjettet inneholder en rekke forslag til tiltak som skal iverksettes både på kort og lang sikt. Både innstrammingstiltak og tiltak for god og kostnadseffektiv integrering blir viktig fremover.

På denne bakgrunn ber partiene regjeringen særskilt prioritere følgende tiltak:

 • Stortinget ber regjeringen sørge for at en instruks om en fornyet vurdering av beskyttelsesbehovet både ved fornyelse og permanent oppholdstillatelse innføres innen 1. januar 2016. Dersom grunnlaget for opphold kan ha falt bort som følge av politiske, sosial eller humanitære forbedringer i hjemlandet, skal utlendingsmyndighetene uten ugrunnet opphold starte med tilbakekall av oppholdstillatelsen til de som fikk opphold på slikt grunnlag.
 • Stortinget ber regjeringen legge frem en proposisjon om nye midlertidige beskyttelsesformer, der oppholdstid ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Samme proposisjon skal også omhandle bruk av integreringskriterier for innvilgelse av permanent opphold, i kombinasjon med krav til oppholdstid ut over fem år for enkelte beskyttelseskategorier. Saken skal legges frem slik at tiltakene kan iverksettes i løpet av først halvår 2016. Stortinget samtykker til at departementet med en slik frist ikke får anledning til å følge normale prosedyrer for høringer.
 • Stortinget ber regjeringen fremme en proposisjon om å stramme inn retten til familieinnvandring for asylsøkere og flyktninger. Proposisjonen skal inkludere, men er ikke begrenset til, innføring av underholdskrav i tilfeller hvor familielivet kan utøves i et annet land enn Norge, vilkårene for familiegjenforening i tilfeller hvor familien har opphold også i et annet trygt område, strengere regler for familieinnvandring til foreldre til enslige mindreårige som kan returnere til hjemlandet og fortsatt underholdskrav ved søknad om fornyelse i saker hvor det gjaldt et underholdskrav for førstegangstillatelse. Saken skal legges frem slik at innstrammingene kan iverksettes i løpet av første halvår 2016.
 • Stortinget samtykker til at regjeringen suspenderer utlendingsforskriften § 8-2 inntil videre. (15-månedersregelen).
 • Stortinget ber regjeringen vurdere sentrale sider ved norsk utlendingslovgivning og gjennomgå norsk praksis der Norge har en annen vurdering av beskyttelsesbehovet for ulike nasjonaliteter sammenlignet med praksis i land det er naturlig å sammenligne oss med. Regjeringen bes fortløpende foreta forslag til lovendringer, forskriftsendringer og justere aktuelle instrukser med sikte på å oppnå innstramminger.
 • Stortinget ber regjeringen, på noe lengere sikt, igangsette et arbeid for å vurdere om internasjonale konvensjoner og fortolkningen av slike konvensjoner er tilpasset en situasjon med store migrasjonsutfordringer.
 • Stortinget ber regjeringen prioritere arbeidet med rask retur av personer som har fått avslag på sin asylsøknad, og i særdeleshet prioritere retur av grupper der dette vil ha effekt på tilstrømningen fremover. Som en følge av dagens pressede situasjon, er det viktig at myndighetene har tilstrekkelig med ressurser for å kunne drive et effektivt returarbeid. Post for utsendelse av kriminelle utlendinger og asylsøkere med endelig avslag bes derfor omgjort til en overslagsbevilgning i statsbudsjettet.
 • Stortinget ber regjeringen sørge for at ordningene for ytelsene til asylsøkerne minst like lav i Norge som i andresammenliknbare land. Nivået på ytelsene til asylsøkere skal være av en slik art at Norge ikke fremstår som økonomisk attraktivt i forhold til andre europeiske land. Disse vurderingene må skje fortløpende. Regjeringen bes vurdere ordninger for i størst mulig grad erstatte kontantytelser med økt bruk av naturalytelser som kuponger som kan innløses i butikker for kjøp av mat og klær.
 • Stortinget ber regjeringen legge frem sak om å heve botidskravet for norsk statsborgerskap i løpet av våren 2016.
 • Stortinget ber regjeringen igangsette et arbeid med sikte på innføring av botidskrav for mottak av kontantstøtte løpet av våren 2016. Botidskrav vurderes innført også for andre ordninger som skatteklasse 2.
 • Stortinget ber regjeringen i løpet av våren 2016 gjennomgå alle særordninger for flyktninger og asylsøkere i folketrygden med sikte på innstramminger.
 • Stortinget ber regjeringen sørge for at målet om å forhindre migrasjon og fremme returmuligheter for personer integreres i utenrikspolitikken. De land som mottar norsk bistand forventes å respektere forpliktelsen til å ta imot egne lands borgere.
 • Stortinget ber regjeringen arbeide for opprettelse av omsorgssentere for enslige mindreårige asylsøkere i opprinnelsesland for å forebygge at enslige mindreårige sendes ut på farefulle reiser og for å legge til rette for trygg retur.
 • Stortinget ber regjeringen arbeide frem modeller og tiltak for å styrke det frivillige arbeidet med integrering og aktivitetstilbud i mottak, og komme tilbake til Stortinget i forbindelse med varslet integreringsmelding våren 2016.
 • Stortinget ber regjeringen sikre retur av personer som søker asyl til Norge og som har hatt opphold i Russland, og gi dette arbeidet høyeste prioritet.

Etter hva HRS kjenner til er forslagene utarbeidet av FrP, men som vi ser gjenstår mye arbeid for å konkretisere hvert av forslagene. Utfordringen her er at vi har dårlig tid, dermed er det heller ikke plass til noe politisk spill. Nå må vi se handlinger.

Statsminister Erna Solberg (H) trenger bare én ting: å få flertall på Stortinget for innstrammingene og bry seg mindre om "bredt forlik"

Statsminister Erna Solberg (H) trenger bare én ting: å få flertall på Stortinget for innstrammingene og bry seg mindre om «bredt forlik»

Hva gjelder grensa mot Russland (Storskog) vet vi at det jobbes intens i Regjeringa med å finne en løsning og det langs flere linjer. Men som vi har kommentert flere ganger, det er ingen enkel situasjon og – dessverre – ligger mye av løsningen i Putins hender.

Hvordan «støttepartiene» KrF og Venstre stiller seg til innstrammingsforslagene vites ikke, men de sørger uansett å plassere seg selv på sidelinja hvis de ikke støtter dette, for Arbeiderpartiet var rask på ballen og sa at de er enige i det meste. Det samme vil jeg tro Senterpartiet er. Da hjelper det lite av småpartiet KrF krever at de andre partiene på Stortinget må med og forhandle, slik Hareide gjorde fredag. Den tid er forbi.

Så da er det bare å hive seg rundt i Regjeringa, på Stortinget og i embetsverket. Her har vi ingen tid å miste.