Statistikk

Innvandrerbefolkningen i Oslo presentert på en ny måte

Statistisk sentralbyrå (SSB) har utviklet et rutenettkart over innvandrerbefolkningen i Oslo. Kanskje de igjen har latt seg inspirere av HRS?

I flere av våre rapporter har vi sett nærmere på befolkningsutviklingen i Oslo relatert til ulike problemstillinger, der vi i de siste også har gått nærmere inn på bydelsnivå, for eksempel i «Segregering, mangfold og integrering – med fokus på Oslos debydeler og skolen». Disse arbeidene viser med all tydelighet at variasjonene i innvandrerbefolkningen er stor, både mellom bydelene og innenfor bydelene.

Kanskje Statistisk sentralbyrå (SSB) har latt seg inspirere, i alle fall har i dag kommet med en interessant artikkel og det med gode illustrasjoner. De setter «Innvandrerne på Oslo-kartet» ved å se på befolkningsutviklingen med et rutenettkart for henholdsvis 1.1.2005 og 1.1.2015. De kommer til samme konklusjon som oss, da det innledningsvis heter:

Oslo har mange innvandrere, og andelen med innvandrerbakgrunn er høyere i noen bydeler enn i andre. Utviklingen over tid kan illustreres ved hjelp av rutenettkart, der alle rutene er like store og uendret over tid. Kartet viser at det er store variasjoner i andelen av befolkningen som har innvandrerbakgrunn også innenfor den enkelte bydel.

La oss se på rutenettkartene, der faksimile av figur 1 er 2000, mens figur 2 viser hvordan bildet var 15 år etterpå, i 2015:

Skjermbilde 2015-10-14 17.59.54

Skjermbilde 2015-10-14 18.02.52

Innenfor disse 15 årene har innvandrerbefolkningen i Oslo økt med 112.000 personer, som utgjør en økning fra 19 til 32 prosent. Som vi ser ut fra rutenettkartet er innvandrerbefolkningen svært skjevt fordelt, men det blir flere og flere innvandrere i hele byen. Den «hviteste» bydelen er fortsatt Nordstrand, mens Stovner har høyest innvandrertetthet.

Her presentert i animert versjon:

rutenettkart (2)

 

SSB viser til at år 2000 hadde nesten halvparten av rutene i kartet over Oslo under 10 prosent innbyggere med innvandrerbakgrunn. I 2015 ser bildet helt annerledes ut: Nå hadde kun 14 prosent av rutene det samme.

I 2010 hadde 3 prosent av rutene en innvandrerbefolkning som utgjorde over 50 prosent. 15 år senere var den på 16 prosent.

SSB påpeker at for 15 år siden var det, for øvrig som nå, bydelene i Groruddalen, som hadde høyest innvandrerandel, samt de mest sentrumsnære delene av Grünerløkka og Gamle Oslo og i Søndre Nordstrand. Men likevel var store områder i disse bydelene med få innvandrere. For eksempel i bydel Stovner var det i nesten halvparten av rutene mindre enn 10 prosent med innvandrerbakgrunn, mens det i åtte av 116 (ca. 7 prosent) bebodde ruter var mer enn 50 prosent med innvandrerbakgrunn. I 2015 var det kun to ruter i Stovner bydel med mindre enn 10 prosent innvandrerbefolkning, mens halvparten av rutene hadde mer enn 50 prosent.

Samtidig har det skjedde mye på Nordstrand også. I 2000 hadde nesten 70 prosent av rutene en befolkning hvor mindre enn 10 prosent av befolkningen innvandrerbakgrunn, i 2015 var andelen falt til 20 prosent.

I 2010 publiserte HRS et notat som påviste det vi definerte som en betydelig demografisk endring av Oslo («Oslo segregeres raskt»). Her fremkom at innvandrerbefolkningen i bydelene i Groruddalen og Søndre Nordstrand økte raskt, samtidig med at flere nordmenn flytter fra disse bydelene, som igjen forsterker de demografiske endringene. Her uttrykte vi også forbauselse over at SSB ikke på eget initiativ hadde formidlet befolkningsutviklingen i Oslo til både kommunen, regjering og Stortinget. I ettertid har SSB nettopp gjort det (SSB-rapport 11/2013), for perioden 1999-2010, der de også bekrefter at nordmenn flytter ut av Groruddalen, mens innvandrere flytter inn.

Nå har de også gått mer detaljert til verks. Det kan være nyttig kunnskap for våre beslutningstagere.

SSB: Befolkningsutvikling i Oslo – rutenettkart 2000 og 2015 Innvandrere på Oslo-kartet