Økonomi

Økende sosialhjelpsutgifter

Tall fra KOSTRA avdekker at sosialhjelpsutgiftene øker. Nesten hele veksten, over 80 prosent på fire år, står innvandringsgruppen som sosialhjelpsmottakere for.

KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Kommuner og fylkeskommuner rapporterer regnskapsinformasjon og informasjon om tjenester til staten ved Statistisk sentralbyrå (SSB). Data som er rapportert inn, blir publisert på SSBs nettsider om KOSTRA som grunnlagsdata eller satt sammen og publisert som nøkkeltall.

I KOSTRAs tabeller finner vi blant annet oversikt over sosialhjelpsutgifter, som også kan sorteres etter sosialhjelpsmottakere, herunder innvandringskategori og alder (tabell 08853 og 10497).

Tallene forteller oss at andelen sosialhjelpsmottakere blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre (dvs. 1. og 2.generasjon) er økende.

Skjermbilde 2015-06-11 12.14.59

Dette forteller oss at i 2010 var 32 prosent av sosialhjelpsmottakerne innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre samt uoppgitt innvandringskategori. Året etter var andelen 34 prosent, i 2012 og 2013 på 37 prosent. (Tallene for 2014 er ikke publisert enda). For den øvrige befolkningen er andelen gått ned i perioden, fra 68 prosent i 2010 til 63 prosent i 2013.

I samme periode har brutto utbetalt økonomisk sosialhjelp økt (jmf. tabell 05973). I 2010 lød det på i overkant av 4,5 milliarder kroner, i 2013 på over 5 milliarder kroner. Det gir igjen at brutto utbetalt økonomisk sosialhjelp per mottaker økte fra 38.349 kroner i 2010 til 42.411 kroner i 2013.

Skjermbilde 2015-06-11 12.17.04

Antar vi at ytelsen er den samme uansett sosialhjelpsmottaker kan vi beregne veksten for de ulike gruppene (her har vi slått sammen 1. og 2.generasjon og uoppgitt innvandringskategori). Jamfør tabell under (noe variasjon kan forekomme pga forkortelse av tall).

Skjermbilde 2015-06-11 12.18.20

Dette tilsier at over 80 prosent av veksten i sosialhjelpen i perioden, en vekst på nærmere 540 millioner kroner, er kommet i innvandringsgruppen.