Muslimundersøkelse

Etter terrorangrepene i Paris ble det gjennomført en undersøkelse blant muslimer i Storbritannia. Målsettingen bærer preg av et ønske om å få bedre kjennskap til hvordan muslimene oppfatter seg selv i landet, samt deres holdninger til karikaturer og vold.

Analysebyrået ComRes har i perioden 26.januar til 20.februar 2015 gjennomført en undersøkelse for BBC med 1.000 muslimske respondenter i Storbritannia. Undersøkelsen er gjennomført som telefonintervju og alle respondentene er over 18 år.

Undersøkelsen er altså gjennomført kort tid etter terrorangrepene i Paris.

I min gjennomgang her har jeg valgt å beholde spørsmålene på originalspråket. Dette fordi denne type holdningsundersøkelser raskt kan hevdes å være for «enkel», «feil spørsmål» og lignende.

I første del skal de muslimske respondentene si om de er enige eller uenige i en rekke påstander om det britiske samfunnet.

Figur: HRS

Figur 1

Lojailitet til Storbritannia

Som vi ser av figur 1 svarer et absolutt flertall at de har lojalitet til Storbritannia. Hele 95 prosent sier seg enig i påstanden, 4 prosent sier de er uenig, mens 1 prosent vet ikke. Med andre ord føler over ni av ti lojalitet til Storbritannia.

Ser vi nærmere på tallene viser det seg at fordelingen er nokså lik mellom menn og kvinner (96 prosent av mennene og 94 prosent kvinnene) og også blant aldersgruppene, dog lavest blant de yngste: 94 prosent i alderen 18-34 år, og 96 prosent både blant de i aldersgruppen 35-44 år og over 45 år.

Denne lojaliteten gjenspeiler seg i påstanden om illojalitet, der 6 prosent hevder å føle illojalitet til Storbritannia, mens 92 prosent ikke er enig i en slik påstand. Her er det  imidlertid noe forskjell på menn og kvinner: 8 prosent av mennene sier de føler illojalitet til Storbritannia, mens 5 prosent av kvinnene sier det samme. I aldersgruppene er det flest av de eldste (over 45 år) som føler slik illojalitet, 8 prosent, mot 6 prosent for begge de andre aldersgruppene.

Det britiske samfunnet og islam

Når det kommer til påstanden om at Vestens liberale samfunn aldri kan bli kompatibelt med islam, sier 20 prosent seg enig i en slik påstand, mens 72 prosent er uenig. Hele 7 prosent sier at de ikke vet, mens 1 prosent ikke vil svare. Også her er det noen forskjeller på kjønn og alder. 23 prosent av mennene og 18 prosent av kvinnene er enig i at islam aldri kan bli kompatibelt med Vestens liberale samfunn, mens 23 prosent av de over 45 år mener det samme (mot hhv 19 og 20 prosent i aldersgruppene 18-34 år og 35-44 år).

Et stort flertall mener at muslimer i Storbritannia skal følge de britiske lovene, 93 prosent er enig mot 6 prosent som er uenige. 95 prosent av mennene er enig mot noen færre kvinner, 91 prosent. Det er også færre av de yngre (under 45 år) som mener britiske lover skal følges, 92 prosent, mot hele 96 prosent av de over 45 år.

Når det gjelder britenes holdninger til muslimer, avtar derimot enigheten. 35 prosent mener at det er riktig at briter flest ikke stoler på muslimer, mens 63 prosent er uenig. Her er forskjellene mellom kjønnene større. For mens 29 prosent av mennene er enige i at briter flest ikke stoler på muslimer, gjelder det for hele 40 prosent av kvinnene. Det er også de yngste som er mest enig i påstanden, hhv 36 og 37 prosent av de to yngste aldersgruppene mot 30 prosent av de over 45 år.

Samtidig er det flere som mener at britene er blitt mindre tolerante overfor muslimer. Nesten halvparten, 45 prosent, sier seg enig i påstanden, mens den andre halvparten, 49 prosent, sier seg uenig. 44 prosent av mennene sier seg enig, mot 48 prosent av kvinnene. Aldersmessig er det nokså likt, men det er de i alderen 35-44 år som er mest enig i at toleransen går nedover (47 mot 45 prosent for de to andre aldersgruppene).

Omtrent samme fordeling som over ser vi til påstanden om at fordommer om islam gjør det vanskelig, faktisk «svært vanskelig», å være muslim i Storbritannia. 46 prosent sier seg enig, mens noe flere er uenig (51 prosent). Også her er det flest kvinner som enig, 48 prosent, mot 42 prosent av mennene. De yngste (18-34 år) er mest enig med 48 prosent, minst enig er de over 45 år med 42 prosent. Uansett er det et rimelig høyt tall at nærmere halvparten av de spurte mener det er svært vanskelig å være muslim i Storbritannia, og at det skyldes fordommer (forklaringen ligger altså utenom dem selv).

Karikaturtegninger

Det er stilt en rekke spørsmål knyttet til karikaturtegninger av Muhammed og reaksjoner.

Figur 2: HRS

Figur 2

Nesten åtte av ti muslimer sier at de personlig finner det svært støtende at bilder (karikaturer) av Muhammed publiseres. Her er fordelingen nokså lik blant menn og kvinner, men det er i mine øyne urovekkende at det er den yngste garde som blir mest støtt. Hele 82 prosent av de mellom 18-34 år finner det støtende, mot «bare» 71 prosent av de over 45 år.

Betryggende er det heller ikke at 11 prosent mener at organisasjoner som publiserer slike tegninger «fortjener å bli angrepet», selv om 85 prosent er uenig. 2 prosent vet ikke. Også her er kjønnsfordelingen nokså lik, men nå er det de eldste (over 45 år) som er mest enig i utsagnet (14 prosent).

Enda verre er det at hele 24 prosent er uenig i at voldelige angrep på dem som publiserer slike tegninger aldri kan rettferdiggjøres. 68 prosent er enig. 6 prosent vet ikke. Og her er man rimelig enig både på tvers av kjønn og alder.

Bedre er det heller ikke at 27 prosent sier seg enig i å ha en viss sympati for motivene for angrepet på satiremagasinet Charlie Hebdo (62 prosent er uenig, 8 prosent vet ikke). Men her merker jeg meg at det ikke spørres om angrepet på Kosher-butikken. Kunne det blitt for sterk kost?

Og hele 32 prosent forstår motivene for slike angrep, i islams navn, ut fra at religionen har blitt fornærmet (!). 64 prosent er uenig. Flest menn har slik forståelse (35 mot 29 prosent av kvinnene) og flest blant de yngste (33 prosent mot hhv 31 og 32 prosent for de øvrige aldersgruppene).

Omtrent samme fordelingen fremkommer på utsagnet om at en ikke ble overrasket over angrepene i Paris. 32 prosent sier seg enig, 63 prosent sier seg uenig. Flest menn (34 prosent) og de over 45 år (36 prosent) lot seg ikke overraske.

Muslim i Storbritannia

Respondentene er videre blitt spurt om å ta stilling til forhold rundt det å være muslim i Storbritannia.

Figur 3: HRS

Figur 3

Som vi ser av figur 3 føler de fleste muslimer seg trygge i Storbritannia (som for øvrig kan være i kontrast til at 41 prosent mener at fordommer mot islam gjør det svært vanskelig å være muslim i landet, jmf figur 1), og få har behov for å flytte til et islamsk land. Men interessant er det at 19 prosent av kvinnene sier de ikke føler seg trygg i Storbritannia (mot 10 prosent av mennene). Det er også de over 45 år som mener seg mest utrygg (17 prosent mot 13 prosent for de andre aldersgruppene). Når det gjelder behovet for å flytte til et muslimsk land, er det stort sett like lite både hva gjelder kjønn og alder.

Noen flere hevder at det er hensiktmessig av familien å kutte båndene hvis noen i familien skulle konvertere til en annen religion (17 prosent sier seg enig, mens 77 prosent er uenig. 5 prosent vet ikke). 18 prosent av mennene er enig mot 16 prosent av kvinnene. Mer betryggende er det at «kun» 15 prosent av de yngste er enig, mot 21 prosent av de over 45 år.

Enda flere vil gjerne ha sine barn på muslimsk skole (31 prosent enig, 66 prosent uenig). Igjen er det flest menn som er enig (34 prosent mot 28 prosent av kvinnene) og, dessverre, de yngste scorer høyt (32 prosent mot 28 prosent i alderen 35-44 år og 31 prosent av dem over 45 år).

Vold 

I neste spørsmålspulje søkes svar på blant annet respondentenes holdning til vold.

Figur 4

Figur 4

1 av 10 sier de føler sympati med folk som vil kjempe mot Vestens interesser. 3 prosent sier de ikke vet. Det er liten forskjell på menn og kvinner (hhv 11 og 12 prosent), men det er dessverre igjen de yngste som mener en slik holdning gjelder dem (13 prosent).

Bare 8 prosent sier de kjenner noen som nærer sterk sympati med folk som kjemper sammen med IS og al-Qaida. Igjen utmerker de yngste seg med å mene at utsagnet gjelder dem (10 prosent).

Hele 94 prosent sier at de ville melde fra til politiet om de kjente noen muslimer som planla et voldsangrep. 5 prosent ville ikke.

Men når det kommer til hva som kan karakteriseres som «mainstream islam», kan man begynne å lure: Hele 49 prosent hevder at de ikke deler holdningen som sier at predikanter som støtter voldsutøvelse mot Vesten ikke representerer mainstream islam. Ergo må de mene at de representerer såkalt mainstream islam.

Inn i denne bolken er det også «lurt inn» spørsmål om i hvilken grad respondentene anser seg selv for å være praktisterende muslimer og hvem de helst omgås, muslimer eller ikke-muslimer.

82 prosent anser seg for å være praktiserende muslimer, 17 prosent ikke. Fordelingen på kjønn er 79 prosent menn og 85 prosent kvinner. Aldersmessig definerer 81 prosent av de yngste seg som praktiserende muslimer, mot 80 prosent i gruppen 35-44 år og 86 prosent av dem over 45 år.

Et betydelig flertall, 85 prosent, hevder at det ikke passer til deres holdning at de helst vil omgås muslimer, mens 13 prosent støtter et slikt utsagn. I sistnevnte gruppe finner vi flest menn og de over 45 år.

Jeg skal ikke prøve å dra noen konklusjoner av denne undersøkelsen, men jeg har en mistanke om at den vil bli benyttet «alt ettersom». Det vil si at der muslimene ikke kommer altfor godt ut, vil det komme utsagn som «det kunne vært verre» og utsagnet kan misoppfattes. Og motsatt, der de kommer godt ut vil det være det optimale bevis på at alt går så godt.

Dataene til undersøkelsen