Statistikk

Innvandrerbefolkningen inn i 2015

Ved inngangen til 2015 var det 805 000 med innvandrerbakgrunn bosatt i Norge. Herav 669 400 innvandrere (1.generasjon) og 135 600 norskfødte med innvandrerforeldre (2.generasjon). Polakker, litauere og svensker er fortsatt veldig glad i Norge.

Innvandrerbefolkningen (1. og 2.generasjon) økte med 45 800 i 2014, som ifølge SSB er den laveste prosentvise tilveksten siden 2006. Innvandrere (1.gen.) stod for 13 prosent av folkemengden i Norge per 1. januar 2015, mens norskfødte med innvandrerforeldre (2.gen.) utgjorde 2,6 prosent. Til sammenligning utgjorde 1. og 2.generasjon henholdsvis 12 prosent og 2,5 prosent av folkemengden for ett år siden.

Flest 1.generasjon

Siden omtrent 2006 har innvandrere fra EU-land i Europa hatt en enorm vekst. Polakker er fortsatt den klart største gruppen med 91 000 personer. I løpet av 2014 ble det 7 000 flere bosatte innvandrere med bakgrunn fra Polen. De utgjør nå nesten 14 prosent av innvandrerne (1.gen.).

Deretter følger svenskene, med 36 900 bosatte, som nesten er tatt igjen av litauerne: totalt er det nå 35 900 innvandrere fra Litauen (3 000 flere enn ved forrige årsskifte).

Flest 2.generasjon

2.generasjon utgjorde 19 prosent av alle barn født i Norge i 2014, en liten økning fra året før. De ble 9 500 flere i løpet av 2014. Prosentvis økte denne gruppen i 2014 mer enn 1.generasjon. Ved årsskiftet talte den 135 600 bosatte. Flest har pakistansk opprinnelse, i alt 16 000. I tillegg var det 10 300 med somalisk opprinnelse og 8 700 med irakisk opprinnelse.

Likevel består denne gruppen av svært mange unge. Fortsatt er hele 72 prosent yngre enn 16 år per 1. januar 2015.

Samlet og fordelt på kommuner

Samlet er det klart fleste med innvandrerbakgrunn fra Polen med 99 400 personer. Personer fra Litauen er nå den nest største gruppen med 39 300, mens svenskene igjen avspises med bronsemedaljen (39 100).

Som kjent bor det personer med innvandrerbakgrunn i alle landets kommuner, men klart flest i Oslo. 206 700 personer i Oslo hadde innvandrerbakgrunn, herunder i underkant av 48 000 i 2.generasjon. Det utgjør 32 prosent av befolkningen i Oslo.

Alle Oslos bydeler (Marka og Sentrum er ikke inkludert) ligger over landsgjennomsnittet, som er på 15,6 prosent. Bydelene med høyest andel var Stovner, Søndre Nordstrand og Alna, hvor andelen med innvandrerbakgrunn nå er over 50 prosent. SSB har vært så «vennlig» at de ikke har publisert statistikken fordelt på bydeler, så hvor mye over 50 prosent vites ikke. Lavest er Nordstrand (16 prosent), Vestre- og Nordre Aker (17 prosent hver) og Ullern (18 prosent).

Drammen innehar fortsatt andreplassen med 27 prosent, mens Båtsfjord kommune (Finnmark fylke) har overtatt tredjeplassen fra Lørenskog kommune. Hver fjerde innbygger i Båtsfjord har innvandrerbakgrunn.

Avslutningsvis kan vi legge til at innvandrerbefolkningen fordeler seg svært så ulikt (etter opprinnelse) både på landsbasis og på bydeler i Oslo. Men dette finner ikke SSB interessant nok å publisere.

Statistisk sentralbyrå