Statistikk

Milliarder ut, lite tilbake

SSB har publisert ny årgang om deltakere i introduksjonsordningen sin overgang til utdanning og arbeid. Tallene for siste årgang er de svakeste noensinne. Bare en av tre var i arbeid per november 2013 av dem som avsluttet i 2012.

SSB har publisert ny årgang om deltakere i introduksjonsordningen sin overgang til utdanning og arbeid. Tallene for siste årgang er de svakeste noensinne. Bare en av tre (35 prosent) var i arbeid per november 2013 av dem som avsluttet i 2012. Dette er en nedgang på 3 prosentpoeng fra forrige kull. Tidligere var 40 prosent i arbeid året etter avsluttet introduksjonskurs. For 2008-kohorten var over 50 prosent i arbeid.

Det brukes milliardbeløp på disse introduksjonskursene, noe blant annet Finansavisen så nærmere på i fjor. De kom frem til at staten bruker om lag 2 millioner kroner per nyankommet ikke-vestlig innvandrer for å forsøke å få dem i arbeid eller utdanning. Men stadig færre begynner i jobb eller studier. Med sosiale stønader og kursavgifter brukte staten til sammen 56 milliarder kroner på kursing av 56 000 innvandrere i perioden 2004 til 2010.

Mange av disse kan ikke lese og skrive og har derfor en svært lang vei å gå for å få elementær grunnskoleopplæring. Det gjør at de lett havner sist i køen på det norske arbeidsmarkedet og først i køen hos Nav.

 

Screenshot 2014-12-28 17.57.52

Screenshot 2014-12-28 17.58.06

 

La oss se nærmere på hver av de ulike kategoriene, altså hva som menes med «sysselsatt/under utdanning», «registrert ledige/på tiltak» og «annen status».

Sysselsatt/under utdanning

Denne kategorien deles inn i tre undergrupper:

  • Sysselsatt (som igjen betyr: Personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuka, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende på grunn av sykdom, ferie, lønnet permisjon eller lignende. Personer som er inne til førstegangs militærtjeneste, regnes som sysselsatte.)
  • Sysselsatt og under utdanning (utdanning defineres her av SSB som videregående opplæring og høyere utdanning. Overgang til grunnskoleopplæring blir ikke regnet med i tallene for personer som er under utdanning. Grunnen til dette er at det per i dag ikke finnes noe register på personnivå over personer som deltar i grunnskolen (noe HRS for øvrig har etterlyst i årevis). I grunnskolens Informasjonssystem er enheten hver enkelt grunnskole.)
  • Under utdanning (se over).

Screenshot 2014-12-28 17.58.20

 

Differansen mellom menn og kvinner er påtakelig. De siste tallene (2012-kohorten, status på arbeidsmarkedet i november 2013) viser for eksempel at bare 28 prosent av kvinnene var sysselsatt, se under.

Screenshot 2014-12-28 17.58.32

 

Registrert ledige/på tiltak

Denne kategorien deles inn i registrert helt ledige og andre arbeidssøkende, der tallene viser at det i perioden har ligget nokså stabilt og uten noen betydelig differanse på kjønn. For 2012-kohorten var situasjonen i november 2013 at 8 prosent var helt ledige og 4 prosent var andre arbeidssøkende.

Screenshot 2014-12-28 17.58.43

 

Annen eller ukjent status

«Annen eller ukjent status» er for SSB en samlebetegnelse for den svakeste graden av tilknytning til arbeidsmarkedet.

Annen status innebærer blant annet personer som mottar kontantstøtte, overgangsstønad, er langtidssykemeldte eller mottar økonomisk sosialhjelp.

Ukjent status vil si at personen ikke er registrert i noen av de tilgjengelige datakildene SSB bruker i statusrapporteringen for arbeidsmarkedstilknytning.

Screenshot 2014-12-28 17.58.54

 

Merk at arbeidsavklaringspenger ble innført i 2010 som erstatning for attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad.

For de tre første gruppene er det nokså jevnt fordelt på kjønn, men for de fire siste, med unntak av andre grupper, er det variasjoner når det kommer til fordelingen mellom kvinner og menn. For kontantstøtte er det 0 prosent for menn hvert år, hvilket tilsier at for kvinnene er det hhv 3, 3, 5, 5 og 4 prosent.

Det er også flere kvinner enn menn på sosialhjelp. For eksempel var det for 2011-kohorten 6 prosent for menn og 8 prosent for kvinner og for 2012 7 prosent for menn og 10 prosent for kvinner.

Langt flere kvinner er det også med ukjent status. I 2008 var det 4 prosent menn og 9 prosent kvinner, deretter 3 versus 10 prosent, 5 versus 11 prosent, 4 versus 11 prosent og for 2012-kohorten 5 versus 13 prosent.

Noen utvalgte landgrupper

SSB presenterer også noen utvalgte landgrupper, om som vi ser (under) er det store forskjeller mellom gruppene. For eksempel var bare 17 prosent fra Kongo sysselsatt, fra det palestinske området og Irak24 prosent samt 28 prosent fra Somalia. (PS: Når stolpene ikke når 100 prosent, eller er borte, skyldes det «prikking» fra SSBs side da det er under tre i gruppene).

Screenshot 2014-12-28 17.59.08

 

Vi ser også at det er betydelige forskjeller mellom kvinner og menn. For eksempel var bare 11 prosent av somaliske kvinner sysselsatt, 13 prosent fra det palestinske området og 15 prosent fra Kongo.

For mennnene var det færrest sysselsatte blant menn fra Iran (29 prosent), Bhutan (31 prosent) og Afghanistan (33 prosent).

Screenshot 2014-12-28 17.59.23

Screenshot 2014-12-28 17.59.36Kilde: SSB