Terrorisme og ekstremisme

Tilbakekaller og inndrar pass

Den kanadiske regjeringen har begynt å tilbakekalle pass til kanadierne som har forlatt landet for å verve seg til ekstremistgrupper i Syria og Irak. I tillegg inndras passet til personer som er på vei ut av landet for samme formål.

Innvandringsminister Chris Alexander vil ikke oppgi noe konkret antall, men sa det handler om «flere tilfeller».

– Yes, I think it’s safe to say that there are cases of revocation of passports involving people who’ve gone to Syria and Iraq already, Mr. Alexander said. I just don’t want to get into the numbers, but multiple cases.

Regjeringen mener at rundt 30 kanadiere er med i ekstremistiske grupper i Syria, mens 130 er aktive andre steder.

Tiltaket innebærer at kanadiske fremmedkrigere i Syria og Irak blir strandet der. Deres pass er ikke lenger gyldig og kan derfor ikke brukes til å dra tilbake til Canada eller til andre steder.

Nylig avslørte The Post identiteten til en kanadisk statsborger, Mohammed Ali (23), som har knyttet seg til Den islamske staten (IS), og som etter at han forlot Canada i april har skrevet på nettet «om å spille fotball med avkappede hoder». Også andre kanadiske statsborgere med tilknytning til IS eller lignende ekstremistgrupper, er avdekket.

Statsråd Alexander sier at selv om de er få i antall, er han forferdet over at kanadiske statsborgere har sluttet seg til IS og begår omfattende overgrep i et forsøk på å tvinge sin militante versjon av islamsk lov på syrere og irakere.

– We are not by any means the leading contributor of foreign fighters to Syria, even though the dozens that are there and the 130 that are abroad [with other extremist groups] is a disturbing number for all Canadians. But we want to ensure that Canada’s good name is not besmirched by these people any more than it already has been and that Canadians are protected.

Tiltak for å forhindre fremmedkrigere til Irak og Syria er blant de strategier Canada og dets allierte har vedtatt for å degradere IS. Da utenriksminister John Baird talte til FNs sikkerhetsråd omtalte han IS som en «terroristhær» som har blandet «middelaldersk ideologi» med moderne våpen. «Vi må også avvise deres nihilistiske verdensbilde uansett hvor vi finner det,» sa han.

Alle de faste medlemslandene i Sikkerhetsrådet skal nå ha blitt enige om resolusjonsteksten. Ifølge NTB handler den hovedsakelig om forpliktelser når det gjelder forebygging av rekruttering av fremmedkrigere, grensekontroll, kriminalisering av reiser og forsøk på reiser med terror som formål, samt et internasjonalt strafferettslig samarbeid.

Den norske Regjeringen har sammenlignet punktene i FN-resolusjonen med Justisdepartementets lovforslag som er på høring. Det omhandler nettopp kriminalisering av visse handlinger knyttet til fremmedkrigere. Dette lovforslaget dekker punktene i FN-resolusjonen, mener Utenriksdepartementet.

Ut fra hva jeg kan se i dette forslaget, er pass kun nevnt en gang – og da i lite konkrete ordelag (pkt. 1.3):

«Eksempler på tiltak som dels gjennomføres i dag og dels har vært lansert som ideer, er beslag i pass, fratakelse av statsborgerskap, reiseforbud mv. Strafferettslig er hovedinntrykket at de fleste europeiske stater har et regelsett hovedsakelig etter norske linjer. Det vil si at strafforfølgning av fremmedkrigere må skje på grunnlag av straffebud mot handlinger som drap, skadeverk, terror mv., som vedkommende måtte begå som ledd i krigsdeltakelsen. Så vidt kjent har ingen europeiske land så langt innført et generelt forbud mot ulike former for deltakelse i væpnet konflikt. Det synes likevel å være et ønske fra flere hold, også fra enkeltstaters myndigheter, om større samarbeid bilateralt eller gjennom EU eller Europarådet om kriminalisering av visse handlinger knyttet til fremmedkrigere. Så langt synes ingen slike initiativer å ha materialisert seg i konkrete forslag.»

Eller som politisk kommentator Frithjof Jacobsen sier i dagens VG: «Hold fremmedkrigerne hjemme» – uten å si noe om hvordan det skal gjennomføres.

National Post: Canadian government begins invalidating passports of citizens who have left to join extremist groups