Statistikk

SSBs befolkningsframskriving 2014

Statistisk sentralbyrå (SSB) viser ikke de fullstendige langsiktige konsekvensene av en nettoinnvandring på dagens nivå ut fra deres befolkningsframskrivning. Det er imidlertid fullt mulig å gjøre, til tross for at det ikke er omtalt i noe av SSBs skriftlige materiale.

Dette fordi SSB har laget et framskrivningsalternativ som forutsetter null nettoinnvandring.

Dermed er det mulig å vise nettoinnvandringens langsiktige effekt på befolkningens størrelse og sammensetning ved å se på differansen mellom for eksempel SSBs høyalternativ og alternativet med null nettoinnvandring, se figur 1 under:

140620-ssb1

Som det fremkommer av figuren vil Norges befolkning, dersom det forutsettes en nettoinnvandring (inn- og utvandring) på null, falle svakt fra dagens nivå på 5,1 millioner til 4,8 millioner i år 2100. Men dersom nettoinnvandringen følger SSBs høyalternativ (høy innvandring) vil Norges befolkning øke til 14 millioner i 2100. Og da minner vi om at SSBs høyalternativ tilsvarer omtrent dagens årlige prosentvise befolkningsvekst.

Differansen mellom disse to SSB-alternativene er på over 9 millioner personer. Det vil være et direkte resultat av omfanget på nettoinnvandringen i høyalternativet. Dette gir derfor etter vår mening en god pekepinn på de demografiske konsekvensene av dagens nettoinnvandring. Denne metoden er blant annet anbefalt av den engelske demografen David Coleman.

Fremtidens befolkningssammensetning

For å vise den fulle direkte og indirekte effekten av en befolkningsvekst på dagens nivå for fremtidens befolkningssammensetning i Norge, bør vi også ta hensyn til dagens innvandrerbefolkning og befolkning med norsk bakgrunn.

Vi kan anta at dagens befolkning med norsk bakgrunn omtrent tilsvarer gruppen «øvrig befolkning» i 2014, som er på 4,3 millioner. Denne gruppen vil ikke øke i antall, men heller bli noe redusert fordi SSBs fødselsrate også i høyalternativet er satt under reproduksjonsnivå (som er på 2,0 barn per kvinne).

Dagens innvandrerbefolkning på 760 000 personer bør imidlertid legges til effekten av nettoinnvandringen som vi viste i figur 1. Summen av dagens innvandrerbefolkning og effekten av nettoinnvandringen i figur 1 utgjør da det vi kan omtale som den direkte og indirekte effekten av nettoinnvandringen i SSBs høyalternativ.

Denne viser hvor stor den innvandrerrelaterte befolkningen vil kunne bli dersom vi legger til grunn SSBs høyalternativ, jamfør figur 2.

140620-ssb2

Som vi ser blir det da flertall i befolkningen med innvandrerrelatert bakgrunn i Norge fra år 2056, om drøyt 40 år. I år 2100 vil det være mer enn dobbelt så mange med innvandrerrelatert bakgrunn i Norge som det vil være personer med norsk bakgrunn, henholdsvis 9,7 millioner personer mot om lag 4,3 millioner. På grunn av lav fødselsrate vil imidlertid de med norsk bakgrunn reelt sett kunne utgjøre færre enn dette.

Dersom vi, som SSB, legger til grunn at 73 prosent av den innvandrerrelaterte befolkningen i år 2100 vil ha R3-bakgrunn (ikke-vestlige) vil de kunne utgjøre 7,1 millioner personer. Det er nesten 3 millioner flere enn de med norsk bakgrunn.

Så utvilsomt er Norge i endring.