Statistikk

1 million

Ved inngangen til 2014 utgjorde innvandrerbefolkningen i overkant av 759 000 personer. Det tilsvarte 15 prosent av befolkningen. I tillegg er det i underkant av 270 000 personer med innvandringsbakgrunn, hvilket tilsier at nærmere 1 millioner av befolkningsveksten i Norge har sammenheng med innvandring.

Norske og utenlandske statsborgere i Norge med en eller annen innvandringsrelasjon utgjorde per 1.janaur 2014 totalt 1 027 877 personer (ikke inkludert utenlandsfødte med to norskfødte foreldre, som utgjorde nærmere 38 000 personer). Av disse var 759 185 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre (1. og 2. generasjon), hvorav 633 110 var innvandrere og 126 075 norskfødte med innvandrerforeldre.

I tillegg var 235 000 norskfødt med én utenlandsfødt forelder, 33 692 utenlandsfødt med én norskfødt forelder og 33 692 utenlandsfødt med én norskfødt foreldre.

Inkluderer vi utenlandsfødte med to norskfødte foreldre, slik SSB gjør, hadde 1 065 586 innvandringsbakgrunn. Herav hadde 539 706 såkalt vestlig bakgrunn (EU/EØS, USA; Canada, Australia og New Zealand), hvorav nesten alle tilhørte EU/EØS (493 536), samt 525 880 med ikke-vestlig bakgrunn (Afrika, Asia, Sør- og Mellom- Amerika, Europa utenom EU/EØS og Oseania utenom Australia og New Zealand, uoppgitte og statsløse). For sistnevnte hadde hovedandelen (410 217) bakgrunn fra Asia med Tyrkia (297 050) og Afrika (113 221).

1. og 2.generasjon

Typisk bruk av «innvandrerbefolkning» er innvandrere og deres norskfødte barn, det vil si 1. og 2.generasjon, som altså utgjorde i underkant av 760 000 personer. Disse har bakgrunn fra 221 ulike land, med polakker som den absolutt største gruppen med i overkant av 91 000 personer. Det tilsvarer Kristiansand kommune.

På andreplass finner vi svensker med tilnærmet 38 500 personer og på tredjeplass somaliere med 36 000 personer. Tett bak er litauere (35 500) og pakistanere (34 500). Her faksimile fra Aftenposten:

140428-1

2.generasjon

Antall norskfødte med innvandrerforeldre økte med 9 000 personer i løpet av 2013, fra 117 100 til 126 100. I denne gruppen var det fortsatt flest som hadde foreldre fra Pakistan, i alt 15 600. Det var 9 800 norskfødte med somaliske foreldre, og 8 200 som hadde foreldre fra Irak.

Hele 72 prosent i denne gruppen var yngre enn 16 år per 1. januar 2014, og kun 6 prosent var 30 år eller eldre.

Norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde 18 prosent av alle barn født i Norge i 2013.

Klart flest i Oslo

Det bor innvandrere i alle landets kommuner, men det er klart flest innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo.

Det var bosatt 151 700 innvandrere og 45 900 norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo ved inngangen til 2014. Det utgjør 31 prosent av folketallet i hovedstaden.

Deretter følger Drammen og Lørenskog, med henholdsvis 26 og 24 prosent.

SSB